Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Drammen kommune får over 2,3 millioner kroner til fem klimaprosjekter i 2021.

Drammen kommune har i økonomiplan 2021-2024 vedtatt at klimagassutslippene fra kommunens virksomhet og kommunen som geografisk område skal reduseres i tråd med nasjonale målsetninger.

Det betyr 50-55 % færre utslipp innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå.

Oda Nærland Sofienlund, klimarådgiver i Drammen kommune
BILDE: Oda Nærland Sofienlund, klimarådgiver i Drammen kommune

–  Midlene fra Klimasats skal brukes direkte for å redusere kommunens klimagassutslipp. De vil bidra til oppfyllelse av kommunens vedtatte klimamål, sier klimarådgiver Oda Nærland Sofienlund i Drammen kommune.

I juni innvilget Miljødirektoratet tilskudd til følgende fem prosjekter i Drammen kommune:

  • Kartlegging av økosystemer: 1 000 000 kr fordelt mellom Drammen og Tønsberg kommune.
  • Drammen Miljøverksted – sammen reparerer vi miljøet: 300 000 kr
  • Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune: opptil 569 750 kr
  • Deltakelse i nettverket «Aktive og Innovative klimakommuner»: 25 000 kr
  • Rammeavtale busstransport til Drammen kommune: opptil 450 000 kr

Skal kartlegge økosystemer

Drammen kommune har i samarbeid med Tønsberg kommune fått tilskudd på én million kroner til å kartlegge økosystemer i kommunene.

Målet er å vise at alle grønne arealer har en verdi. I tillegg skal skal prosjektet gi en samlet fremstilling av ulike egenskaper ved de grønne områdene: klimatilpasning, karbonlagring, leveområde for naturmangfold, lek, rekreasjon og friluftsliv.

–  Kommunene har stor påvirkningskraft når det gjelder forvaltning av arealer, men mangler kunnskap om hvordan klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold bør vurderes i sammenheng, sier Oda Nærland Sofienlund.

Dessverre bygger vi altfor ofte ned verdifull natur og grøntområder i kommunen. Disse områdene kan spille en viktig rolle for naturmangfold og klima. Store mengder karbon er lagret i naturen og i jordsmonnet. I Norge er det skog, fjell og myr som har de største lagrene.

Å ivareta økosystemer er både en billig og effektiv løsning for å lagre og øke opptaket av karbon. Prosjektet vil bidra til at kommunene får bedre kunnskap og verktøy til å sikre viktige karbonlager i arealplanleggingen, sett i sammenheng med øvrige hensyn.

Tanken med prosjektet er å synliggjøre naturområders verdi på en bredere måte, slik at flere av økosystemenes tjenester tas med i vurderingen når arealer vurderes. Resultatene i prosjektet skal innarbeides i kommuneplanens arealdel og styrke beslutningsgrunnlaget for både administrasjonen og politikerne. Prosjektet igangsettes høsten 2021 og ferdigstilles i løpet av 2022.

Drammen miljøverksted- sammen reparerer vi miljøet

Å reparere eller bidra til at ting kan brukes på nytt er godt for miljøet. Gjennom prosjektet Drammen miljøverksted vil kommunen se på mulighetene for å etablere et kommunalt kompetansesenter for ombruk, reparasjon og redusert forbruk. Forprosjektet, som det nå er bevilget midler til, vil kartlegge eksisterende tilbud og potensielle samarbeidsaktører i kommunen. I tillegg skal det hente inspirasjon fra andre lignende prosjekter i andre kommuner.

– Ambisjonen vår er å kunne skape en fysisk arena for ombruk i Drammen, der innbyggerne kan komme for å søke kunnskap, delta på kurs, dele og lære av hverandre. Ved å bli mer bevisst på hvilke muligheter som ligger i de tingene vi allerede har, vil det også bli enklere å ta klima- og miljøvennlige valg knyttet til eget forbruk, sier Oda Nærland Sofienlund.

I tillegg skal forprosjektet se på hvordan tradisjonelle bærekraftige sentrumsnæringer, som for eksempel skomakere, skreddere, syersker, møbelsnekkere osv, igjen kan få plass i sentrumskjernen, og gjøres tilgjengelig via grønne mobilitetsformer.

Knutepunkt Strømsø ses på som en mulig sted for et miljøverksted. Forprosjektet skal igangsettes høsten 2021 og ferdigstilles høsten 2022.

Ladeinfrastruktur, utslippsfrie busser og nettverkssamarbeid

I tillegg til disse prosjektene er det gitt midler til ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune. Tidligere Drammen kommune har allerede fått støtte til ladepunkter gjennom ordningen.

Ved å erstatte fossile biler med elbiler i tjeneste vil kommunen bidra til umiddelbare utslippskutt. Dette bygger opp under Drammen kommunens klimamål. Drammen kommune skal etablere 30 ladepunkter til kommunale tjenestebiler i de to tidligere kommunene, og jobber samtidig med å bytte ut bilparken til nullutslippskjøretøy.

Det skal også tegnes ny rammeavtale for busstransport til Drammen kommune, og kommunen har mottatt støtte til å dekke 75 % av merkostnaden ved å kreve utslippsfrie busser for transport innenfor kommunegrensen. Dette vil føre til reduksjon i direkte utslipp fra transport innenfor Drammens geografiske område, og bidra til klimamålene våre. Det er i stor grad skoler og barnehager som skal benytte rammeavtalen på busstjenester og det er avgjørende at pris for busstjenester blir så lav som mulig. Anskaffelsen er under arbeid.

Å lære av andre og utveksle erfaring er viktig i klimaarbeidet. Mange av prosjektene og temaene som jobbes med er nybrottsarbeid for kommunesektoren. Som ledd i dette har kommunen blitt en del av det interkommunale nettverket Aktive og Innovative klimakommuner. Nettverket består av 20 kommuner i Viken og Innlandet fylke. Det har fått driftstøtte gjennom Klimasats, og midlene skal brukes til felles prorsjekter og å ansette en felles nettverkskoordinator.