Klimasats – fem prosjekter har fått støtte

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Drammen kommune får over 2,3 millioner kroner til fem klimaprosjekter i 2021.

Drammen kommune har i økonomiplan 2021-2024 vedtatt at klimagassutslippene fra kommunens virksomhet og kommunen som geografisk område skal reduseres i tråd med nasjonale målsetninger.

Det betyr 50-55 % færre utslipp innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå.

Oda Nærland Sofienlund, klimarådgiver i Drammen kommune
BILDE: Oda Nærland Sofienlund, klimarådgiver i Drammen kommune

–  Midlene fra Klimasats skal brukes direkte for å redusere kommunens klimagassutslipp. De vil bidra til oppfyllelse av kommunens vedtatte klimamål, sier klimarådgiver Oda Nærland Sofienlund i Drammen kommune.

I juni innvilget Miljødirektoratet tilskudd til følgende fem prosjekter i Drammen kommune:

  • Kartlegging av økosystemer: 1 000 000 kr fordelt mellom Drammen og Tønsberg kommune.
  • Drammen Miljøverksted – sammen reparerer vi miljøet: 300 000 kr
  • Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune: opptil 569 750 kr
  • Deltakelse i nettverket «Aktive og Innovative klimakommuner»: 25 000 kr
  • Rammeavtale busstransport til Drammen kommune: opptil 450 000 kr

Skal kartlegge økosystemer

Drammen kommune har i samarbeid med Tønsberg kommune fått tilskudd på én million kroner til å kartlegge økosystemer i kommunene.

Målet er å vise at alle grønne arealer har en verdi. I tillegg skal skal prosjektet gi en samlet fremstilling av ulike egenskaper ved de grønne områdene: klimatilpasning, karbonlagring, leveområde for naturmangfold, lek, rekreasjon og friluftsliv.

–  Kommunene har stor påvirkningskraft når det gjelder forvaltning av arealer, men mangler kunnskap om hvordan klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold bør vurderes i sammenheng, sier Oda Nærland Sofienlund.

Dessverre bygger vi altfor ofte ned verdifull natur og grøntområder i kommunen. Disse områdene kan spille en viktig rolle for naturmangfold og klima. Store mengder karbon er lagret i naturen og i jordsmonnet. I Norge er det skog, fjell og myr som har de største lagrene.

Å ivareta økosystemer er både en billig og effektiv løsning for å lagre og øke opptaket av karbon. Prosjektet vil bidra til at kommunene får bedre kunnskap og verktøy til å sikre viktige karbonlager i arealplanleggingen, sett i sammenheng med øvrige hensyn.

Tanken med prosjektet er å synliggjøre naturområders verdi på en bredere måte, slik at flere av økosystemenes tjenester tas med i vurderingen når arealer vurderes. Resultatene i prosjektet skal innarbeides i kommuneplanens arealdel og styrke beslutningsgrunnlaget for både administrasjonen og politikerne. Prosjektet igangsettes høsten 2021 og ferdigstilles i løpet av 2022.

Drammen miljøverksted- sammen reparerer vi miljøet

Å reparere eller bidra til at ting kan brukes på nytt er godt for miljøet. Gjennom prosjektet Drammen miljøverksted vil kommunen se på mulighetene for å etablere et kommunalt kompetansesenter for ombruk, reparasjon og redusert forbruk. Forprosjektet, som det nå er bevilget midler til, vil kartlegge eksisterende tilbud og potensielle samarbeidsaktører i kommunen. I tillegg skal det hente inspirasjon fra andre lignende prosjekter i andre kommuner.

– Ambisjonen vår er å kunne skape en fysisk arena for ombruk i Drammen, der innbyggerne kan komme for å søke kunnskap, delta på kurs, dele og lære av hverandre. Ved å bli mer bevisst på hvilke muligheter som ligger i de tingene vi allerede har, vil det også bli enklere å ta klima- og miljøvennlige valg knyttet til eget forbruk, sier Oda Nærland Sofienlund.

I tillegg skal forprosjektet se på hvordan tradisjonelle bærekraftige sentrumsnæringer, som for eksempel skomakere, skreddere, syersker, møbelsnekkere osv, igjen kan få plass i sentrumskjernen, og gjøres tilgjengelig via grønne mobilitetsformer.

Knutepunkt Strømsø ses på som en mulig sted for et miljøverksted. Forprosjektet skal igangsettes høsten 2021 og ferdigstilles høsten 2022.

Ladeinfrastruktur, utslippsfrie busser og nettverkssamarbeid

I tillegg til disse prosjektene er det gitt midler til ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune. Tidligere Drammen kommune har allerede fått støtte til ladepunkter gjennom ordningen.

Ved å erstatte fossile biler med elbiler i tjeneste vil kommunen bidra til umiddelbare utslippskutt. Dette bygger opp under Drammen kommunens klimamål. Drammen kommune skal etablere 30 ladepunkter til kommunale tjenestebiler i de to tidligere kommunene, og jobber samtidig med å bytte ut bilparken til nullutslippskjøretøy.

Det skal også tegnes ny rammeavtale for busstransport til Drammen kommune, og kommunen har mottatt støtte til å dekke 75 % av merkostnaden ved å kreve utslippsfrie busser for transport innenfor kommunegrensen. Dette vil føre til reduksjon i direkte utslipp fra transport innenfor Drammens geografiske område, og bidra til klimamålene våre. Det er i stor grad skoler og barnehager som skal benytte rammeavtalen på busstjenester og det er avgjørende at pris for busstjenester blir så lav som mulig. Anskaffelsen er under arbeid.

Å lære av andre og utveksle erfaring er viktig i klimaarbeidet. Mange av prosjektene og temaene som jobbes med er nybrottsarbeid for kommunesektoren. Som ledd i dette har kommunen blitt en del av det interkommunale nettverket Aktive og Innovative klimakommuner. Nettverket består av 20 kommuner i Viken og Innlandet fylke. Det har fått driftstøtte gjennom Klimasats, og midlene skal brukes til felles prorsjekter og å ansette en felles nettverkskoordinator.