Kommunebarometeret: Drammens miljøsektor best i landet

Miljøfyrtårnet Drammen har tradisjonelt gjort det sterkt i miljøsektoren i Kommunebarometeret.

– Det er flott å konstatere at gamle Drammen har gjort det så godt i miljøsektoren. Det er et godt utgangspunkt for den nye kommunen. Miljø er helt klart et satsingsområde for oss, og bra kan sikkert bli enda bedre, sier rådmann Elisabeth Enger i en reportasje om Drammen i Kommunal Rapport.

Utnytter ressursene

Før kommunesammenslåingene med Svelvik og Nedre Eiker sikret gamle Drammen kommune seg en topplassering i sektoren. Kommunen har lav mengde avfall per innbygger, og energiforbruket i kommunale bygg er blant de laveste i landet.

Kommunebarometeret førstepris til Drammen 2019
BILDE: Drammen kommune utnytter varmen fra kjøleanlegget til isbanen på Marienlyst for å varme opp både Drammensbadet og Drammenshallen. Det er ett av tiltakene som gjør Drammen til Norges beste miljøkommune. Fra venstre ses miljørådgiver Kirsten Kleveland, beredskapssjef Sten Petter Aamodt og daglig leder i Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

– Vi har tatt konkrete grep. Overskuddsvarme fra sommeren har vi lagret og benyttet i vinterhalvåret. Og vi har brukt varmen fra kjøleanlegget til isbanen på Marienlyst til å varme opp vannet i Drammensbadet og Drammenshallen. Dette gir synergier for energiforbruket, sier beredskapssjef i Drammen, Sten Petter Aamodt, som hadde ansvaret for miljøarbeidet i den gamle kommunen.

Drammen ligger godt an med hensyn til lav omdisponering av landbruksjord, som er ett av parameterne Kommunal Rapport har brukt. Kun 33 dekar er omdisponert fra 2016–2019, samlet for de tre kommunene, som inngår i nye Drammen, og kun ni dekar for tidligere Drammen kommune. Dette er gode tall, tatt i betraktning at Drammen ligger i et pressområde på Østlandet, og har betydelige landbruksarealer.

Satser på vannmålere

Kommunen har blant de 18 beste resultatene for utslipp av klimagasser. Dette mener beredskapssjefen har sammenheng med kommunens aktive satsing på kollektivtransport. Drammen er også blant de kommunene i landet som har lavest vannforbruk per innbygger.

Kommunen har siden 2004 arbeidet for å redusere uttak av vann fra vannkildene. En strategi har vært å installere vannmålere hos alle abonnenter, både private, næringsdrivende og det offentlige. Dette har skapt en bevissthet hos innbyggerne når det gjelder eget vannforbruk.

– Vi har også installert en rekke vannmålere på det offentlige nettet for å kunne ha god kontroll på vannstrømmer og vannforbruk. Overvåking av vannforbruk i soner gjør det mulig å finne områder med høyt forbruk, for deretter å kunne finne eventuelle lekkasjer, sier Sten Petter Aamodt, og legger til:

– Takk til alle som bidro til at Drammen kommune gikk til topps i miljøbarometeret i 2019. Det gjelder alle i Drammen kommune, ikke minst innbyggerne. Dette viser at det har vært en bred og lang satsing på miljøtiltak i vårt område. Dette tar vi med oss inn i den nye kommunen.

Veien videre

– Storkommunen Drammen har med seg en god arv, som nå må forvaltes godt videre. For å bli enda bedre på klima- og miljøområdet er det satt av mange nye krefter. De nye ressursene i virksomhet Klima er blant annet i gang med å utarbeide en klimastrategi for kommunen. Denne skal tilrettelegge for helhetlig miljøstyring av kommunens egen drift, sier miljørådgiver Kirsten Kleveland, og føyer til:

– Forvaltning av naturressursene våre er et annet viktig satsningsområde, og spesielt vannforvaltningen har fått økt fokus. Det er ansatt en egen vannområdekoordinator for Drammenselva vannområde, som skal ha et overordnet blikk på tiltak for å forbedre vannkvaliteten i området vårt. I tillegg fortsetter overvåking av sjøbunnen i Drammensfjorden, gjennom programmet Ren Drammensfjord. Kommunen har også fått flere miljørådgivere til å følge opp utslipp og forsøpling, samt bevaring av viktige naturverdier, som myrområder og sjeldne arter.

Drammensbadet og Marienlyst
BILDE: Drammensbadet og isbanen på Marienlyst med en vinn-vinn situasjon miljømessig: kjøleanlegget varmer opp både Drammensbadet og Drammenshallen.

Hva er kommunebarometeret?

 • ✦ Kommunebarometeret er en årlig måling som publiseres av Kommunal Rapport
 • I barometeret rangeres kommunene etter 151 utvalgte nøkkeltall
 • Nøkkeltallene er hentet fra offentlig tilgjengelige statistikkbanker, blant annet Statistisk sentralbyrå, og fordeles på 12 ulike sektorer
 • Det endelige Kommunebarometeret ble korrigert og republisert i august
 • Tallene i årets kommunebarometer er fra 2019. Derfor er det kommunestrukturen fra dette året og nøkkeltall for sektoren miljø
 • Energikostnader per kvadratmeter bygg
 • Formålsbygg, areal per innbygger
 • Energibruk per bruker, kommunale bygg
 • Avfall per innbygger i kilo, korrigert for antall fritidsboliger
 • Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon
 • Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m³)
 • Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger
 • Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar
 • Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2 ekvivalenter alle utslipp
 • Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, oppvarming
 • Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, avfall

Les mer om Kommunebarometeret her.