147 personer bosatt i Drammen kommune har så langt fått påvist koronasmitte. På denne siden blir det gitt en løpende oppdatering av utviklingen av hvordan koronasmitten utvikler seg blant kommunens innbyggere.

Oppdatering 9. april

I løpet av det siste døgnet er det et nytt dødsfall av én person som har vært smittet av koronaviruset i Drammen kommune. Vedkommende var en eldre person som bodde på et av kommunens sykehjem. Etter ønske fra de pårørende gis det ikke ut ytterligere informasjon om personen som nå er død.

Dette er det tiende dødsfallet i Drammen kommune som følge av koronaviruset. Ordfører Monica Myrvold Berg sier at hennes tanker og medfølelse er hos de etterlatte som har fått en trist beskjed ved inngangen til påskehøytiden.

- At vi nå har mistet ti innbyggere i Drammen som har vært smittet av koronaviruset, berører oss alle. Antallet som nå er døde, er ikke bare et tall. Det er familiemedlemmer, venner og naboer som er borte. Det er dem som er rammet av denne sykdommen og en påminnelse til oss alle om at vi er sårbare og kan miste noen vi er glade i som følge av koronaviruset, sier ordføreren.

I løpet av det siste døgnet er det også påvist tre positive prøver på koronasmitte i Drammen kommune. Den ene av de tre med påvist smitte har kjent smittevei.

En av dem som har fått påvist smitte er ansatt ved Spinnerisletta bofellesskap. Smitteveien her er ukjent. Alle de åtte pasientene ved avdelingen er nå i karantene.
Ingen av de andre ansatt ved avdelingen er i karantene, da de ikke har vært i nærkontakt med vedkomne.
Av de to andre er den ene helsearbeider utenfor Drammen kommune.

- Folkehelseinstituttet mener at vi har kontroll på omtrent 40 prosent av de som er smittet i Norge. I Drammen er det nå 147 som har påvist smitte. Dermed kan vi anta at det er omtrent 350 som er smittet med koronavirus i Drammen, men det kan være både flere og færre. Dette understreker viktigheten av fortsatt å følge rådene fra helsemyndighetene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi fortsatt er flinke til å holde avstand til hverandre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

 

Oppdatering 8. april

Under pressekonferansen tirsdag 7. april informerte ordfører Monica Myrvold Berg om at Drammen kommune hadde fått melding om tre nye dødsfall. Etter ønske fra de pårørende informeres det ikke om detaljer rundt de tre som nå er døde, men det er bekreftet at to av de tre bodde på Saniteten bo- og servicesenter, mens den tredje var innlagt på sykehuset. Alle tre var eldre mennesker.

- Mine tanker og medfølelse er hos de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Dette berører oss alle, sa ordfører Monica Myrvold Berg på tirsdagens pressekonferanse.

Under orienteringen til media onsdag formiddag ble det opplyst at det er ytterligere to personer som er døde etter å ha fått påvist koronavirus

Totalt er det nå rapportert om ni dødsfall i Drammen kommune som følge av koronaviruset.

Det er i løpet av det siste døgnet ikke påvist koronasmitte hos noen innbyggere i Drammen kommune. Dette er det første døgnet på over to uker at ingen personer har testet positivt og fått påvist smitte.

- Det er selvfølgelig bra at ingen har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, og både søndag 5. april og tirsdag 7. april rapporterte vi om få smittetilfeller. Vi kan være fornøyde med at vi har klart å unngå en eksplosjon i antall smittede så langt, men samtidig må ingen tro at vi er i ferd med å legge pandemien bak oss. Det gjenstår veldig mye arbeid, og vi må regne med at mange flere kommer til å bli smittet i tiden som kommer. Det er også rundt et par hundre innbyggere som sitter i karantene for tiden ettersom de er nærkontakter av personer som har fått påvist koronasmitte, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er relativt få som testes og at vi med stor sikkerhet kan si at det pågår spredning av viruset ute i drammenssamfunnet.

- Det jobbes med å utvide kapasiteten slik at det blir mulig å teste flere. Kun ved enda mer utstrakt testing kan vi si noe mer sikkert om hvordan spredningen av viruset faktisk skjer for tiden. Så selv om vi har hatt noen positive tall den siste tiden, så er det ingen grunn til å overse de klare anbefalingene som har kommet fra nasjonale myndigheter. Når vi går inn i påskedagene, er det like viktig som før at vi holder avstand til hverandre, at vi sørger for gode hoste- og nysehygiene og at vi vasker hendene våre godt og ofte, sier Johannessen.

Det har også kommet en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som er tydelig på at sannsynligheten for spredning av viruset i Norge vurderes som høy. Epidemien deles inn i fem faser, og den starter for alvor i fase 3, når en topp i fase 4 og reduseres fra fase 5.

- Ulike deler av landet ser nå ut til å være i ulike faser av epidemien. Vi er fremdeles i fase 2 som karakteriseres ved at de fleste nye tilfellene er smittet i Norge og at det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte. Oslo og omegn ser ut til å være nærmere fase 3 enn de fleste andre områder av landet, står i rapporten fra Folkehelseinstituttet.

- Dette gir oss klare signaler om vi har et stort arbeid foran oss og at alle må bidra alt de kan for å redusere faren for spredningen av dette viruset i lokalsamfunnet, sier John David Johannessen.

Oppdatering 7. april

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Begge de to som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller.

De siste dagene har det vært nokså store variasjoner i antall smittede fra dag til dag. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konklusjoner om de lave smittetallene som ble rapportert både sist søndag og i dag, bærer bud om redusert smittespredning, selv om helseminister Bent Høie mandag 6. april sa at Norge har kontroll på pandemien.

- Vi er varsomme med å tolke en utvikling ut fra enkeltresultater. Utviklingen må ses over tid. Derfor trenger vi flere resultater som på søndag og i dag, før vi kan gi en vurdering av om tallene er på vei nedover. Men det vi så langt kan si med sikkerhet, er at det ikke har vært noen eksplosjon i antall smittede i Drammen kommune, og dette bekrefter også det vi har sagt tidligere, om at de nasjonale tiltakene ble iverksatt i tide for vår del, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Oppdatering 6. april

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Sju av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for de tre siste smittede.

Totalt sju av de ti smittede jobber innen helsesektoren. Fem av dem jobber ved virksomheter i Drammen kommune, mens to av dem jobber utenfor Drammen kommune. Blant de fem som jobber i Drammen kommune, er det fire medarbeidere ved Saniteten bo- og servicesenter og én ved Fredholt bo- og servicesenter som nå har fått påvist smitte.

Alle de fem som jobber ved Saniteten og Fredholt, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de to som jobber i helsesektoren utenfor Drammen kommune, er det foreløpig ikke klarlagt en sikker smittevei.

Det er i løpet av det siste døgnet ikke påvist koronasmitte hos noen av beboerne ved disse to institusjonene.

Det jobbes nå med å få en fullstendig oversikt over nærkontakter og om og eventuelt hvor mange som må i karantene som følge av dagens positive prøver. Tall for dette kommer Drammen kommune tilbake til på ettermiddagens orientering for mediene som holder kl. 1500.

- Helgens tall viser at det kan være store svingninger i antall positive prøver pr. dag. På lørdag meldte vi om 13 nye koronasmittede personer i Drammen kommune, mens tallet var nede i én på søndag. Og i dag er vi altså oppe i ti igjen. Dette viser at man må være varsom med å tolke en utvikling ut fra enkeltresultater, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at vi må se utviklingen over tid, og for Drammens del har det ikke vært noen eksplosjon i antall smittede, men derimot en jevn utvikling.

- Vi har riktignok sett et litt høyere nivå på antall positive prøver den siste uka, men det har vært naturlig ettersom det er en del nærkontakter som er testet og har fått påvist smitten. Men selv om vi ikke har sett noen eksplosiv vekst i positive prøver, må vi regne med at det kan være en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen, ettersom det er mange grupper hvor det kan forekomme smitte, som ikke testes for koronavirus. Nettopp derfor er det viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier John David Johannessen.

Oppdatering 5. april

Lørdag kveld fikk kommunen nok et dødsfall som følge av koronasmitte. Det var en eldre mann ved isolasjonsavdelingen på Strømsø bo- og servicesenter. Mannen hadde underliggende sykdommer.

- Det er trist at vi nå må konstatere at enda en innbygger i Drammen kommune, som hadde påvist koronavirus, er død. Vi kondolerer til de nærmeste, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dette er det tredje dødsfallet ved isolasjonsavdelingen på Strømsø. Denne avdelingen er opprettet for å ivareta personer som til vanlig bor i eget hjem, men som nå trenger heldøgns omsorg samtidig som det spørsmål om smitte eller påvist smitte. Det inkluderer dem som er syk grunnet koronaviruset, og dem som er i karantene og har helsebehov av andre årsaker.

Det siste døgnet er det kun én person bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Smitteveien er i dette tilfellet ikke kjent.

Sammenlignet med tallene for registrerte smittede de siste dagne, er ett tilfelle en stor nedgang. Men kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune sier at det må sees i et lenger perspektiv.

- Det er naturlig at antall registrerte smittede varierer fra dag til dag. Vi ser på tendens over tid med flere dager i sammenheng når vi vurderer utviklingen, sier Johannessen. Det er viktig at vi opprettholder gjennomføring av smitteforebygging gjennom påsken og videre fremover.

Oppdatering 4. april

Tretten personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Ni av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for fire av de smittede.

Tre av de som har fått påvist smitte er beboere ved Fredholt bo- og servicesenter. I tillegg er det tre ansatte ved kommunens sykehjem som nå har fått påvist smitte. To av disse er ansatt ved Fredholt bo- og servicesenter og én er ansatt på Helsehuset.

På alle de aktuelle sykehjemmene har man satt i gang tiltak i tråd med kommunens rutiner. Smittede beboere er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonene. Det kartlegges hvem de som har fått påvist smitte har vært i nærkontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i nærkontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er satt i karantene. Ansatte nærkontakter settes i hjemmekaratene.

- Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte og pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene er informert. Man informerer også pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner Trine Aas i Drammen kommune.

Det har de siste dagene blitt påvist en del tilfeller av koronasmitte hos beboere og ansatte ved kommunens sykehjem. Ettersom de nasjonale kriteriene for testing prioriterer testing av disse gruppene, er det naturlig at mange av de påviste tilfellene av smitte finnes i nettopp disse gruppene.

- Dette innebærer at vi må anta at det er en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen for øvrig som ikke testes, ettersom de nasjonale kriteriene for testing ikke åpner for testing av alle som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjør at det er viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Fredag ettermiddag ble også kjent at en kvinne i 90-årene som var smittet av koronaviruset, var død. Kvinnen hadde underliggende sykdommer. Det er nå tre personer bosatt i Drammen som er døde etter å ha blitt smittet av koronavirus.

Oppdatering 3. april

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Fem av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for den siste smittede.

Én av dem som er smittet, er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Vedkommende har vært i karantene etter at en pasient fikk påvist smitte tidligere denne uka..

I tillegg er det tre beboere ved Saniteten bo- og servicesenter som nå har fått påvist koronasmitte. Én av dem bor på enheten som allerede var satt i karantene, etter at pasienten som nevnt ovenfor, fikk påvist smitte. De to andre bor ved en annen enhet på sykehjemmet. Også denne enheten er nå satt i karantene. Disse to enhetene har sju plasser hver, og begge har nå to smittede beboere og fem i karantene.

De smittede beboerne er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonen. Det kartlegges hvem beboerne har vært i kontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er altså satt i karantene.

- Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte, er informert. Det samme er pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene. Det er også satt i gang varsling av pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner Trine Aas i Drammen kommune.

Det har de siste dagene blitt påvist en del tilfeller av koronasmitte hos beboere og ansatte ved kommunens sykehjem. Hvis man ser på tallene isolert, kan andelen smittede innen helse- og omsorgssektoren fremstå som spesielt høy.

- Det er ikke overraskende at andelen positive prøver innen denne sektoren er såpass høy. Med de nye nasjonale retningslinjene er det snevret inn hvem som skal testes for koronasmitte. To av de gruppene som nå prioriteres i testingen, er dem som er pasienter eller bor på en helseinstitusjon og dem som er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Disse to gruppene utgjør en stor andel av dem som testes, og dermed er det naturlig at de også utgjør en stor andel av de positive prøvene. Dette betyr samtidig at vi må regne med at det kan være en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen for øvrig, ettersom det er mange grupper hvor det kan forekomme smitte, som ikke testes for koronavirus. Nettopp derfor er det viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Oppdatering 2. april

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. I tillegg er én av dem som tidligere fått påvist smitte, død.

Vedkommende som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset er en mann i andre halvdel av 70-årene. Han døde i går etter å ha ligget på isolatavdelingen ved Strømsø sykehjem i noen dager. Mannen hadde underliggende sykdommer, i tillegg til koronaviruset.

- Vi har dessverre fått den triste beskjeden om et nytt dødsfall blant dem som har fått påvist koronasmitte. Jeg kondolerer til de pårørende for å ha mistet et kjært familiemedlem. Dette er nok et bevis på hvor alvorlig koronaviruset er, spesielt for alle som er i risikogrupper som følge av blant annet alder og andre sykdommer. Tiltakene som er iverksatt, er innført nettopp fordi vi sammen skal prøve å skjerme alle i utsatte grupper. Men likevel ser vi altså, både i Drammen og andre steder, at det dessverre er noen som går bort på grunn av viruset, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Fem av dem som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. To av disse fem tilfellene er knyttet til utenlandsreiser. For de siste fire personene som nå er smittet, har det så langt ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei.

Én av de ni personene som nå er blitt syke, er innlagt på sykehuset.

Én av dem som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Vedkommende har vært i karantene etter at en pasient fikk påvist smitte tidligere i uka.

I tillegg er det påvist smitte knyttet til to andre sykehjem i Drammen kommune. Ved både Åskollen bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter er det nå påvist smitte hos beboere. På Åskollen er det én beboer som er smittet, mens det er tre på Fredholt.

- De aktuelle beboerne er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonen. Det kartlegges hvem beboerne har vært i kontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med etter å ha blitt smittet. Øvrige beboere som bor på samme avdeling som de smittede personene, er i karantene. Det samme er ansatte som har vært i kontakt med pasientene. Beboerne på de aktuelle avdelingene holdes i karantene på avdelingen, mens de ansatte er i hjemmekarantene, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Både ved Åskollen og Fredholt er det 14 beboere som er satt i karantene. Det er også en god del ansatte som er satt i karantene. Det pågår fortsatt kartlegging av hvilke medarbeidere som har vært i kontakt med de fire smittede beboerne ved de to sykehjemmene. Derfor er ikke det tallet på ansatte som må i karantene, endelig klart.

- Det er selvfølgelig utfordrende når en del av medarbeiderne våre settes i karantene. Men alle virksomhetslederne samarbeider godt, og sammen disponerer vi bemanningen best mulig for å sikre et faglig forsvarlig tilbud til alle som bor på sykehjemmene våre, sier kommunalsjef Trine Aas som har ansvaret for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen kommune.

Hun skryter også av de ansatte og er takknemlig for den innsatsen og fleksibiliteten som utvises i en særdeles krevende periode.

Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte, er informert. Det samme er pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene. Det er også satt i gang varsling av pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre.

Oppdatering 1. april

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Dermed har totalt 103 personer i kommunen testet positivt på viruset, etter at gårsdagens smittetall ble justert ned fra seks til fem fordi én av de smittede ble telt to ganger.

Fire av dem som nå har fått påvist smitte, har vært på reise i utlandet. Alle fire har sittet i karantene etter hjemkomsten og fram til de ble testet for koronavirus. Tre av dem som nå er smittet, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de siste tre personenes vedkommende har det så langt ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei.

Ingen av de ti personene som nå er blitt syke, er lagt inn på sykehuset.

- Det er nå over 100 personer i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Ti personer er det høyeste tallet med smittede som er påvist i Drammen kommunen på én dag, siden koronaviruset første gang ble påvist i Drammen første gangen i starten av mars, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet.

Hun understreker at antallet nye tilfeller pr. dag ikke har hatt noen dramatisk økning og at utviklingen er i samsvar med tallene for Norge samlet sett.

- Vi mener at dette tyder på at de nasjonale tiltakene og innbyggernes etterlevelse av disse har effekt. Det er fortsatt viktig for både Drammen og Norge som helhet at vi unngår en ukontrollert økning i antall smittede for å unngå at for mange mennesker blir syke samtidig. Vi må gjøre det vi kan for at ikke antall syke som trenger intensivbehandling ved sykehusene blir større enn det har kapasitet til å behandle, sier Indseth.

Derfor er det like viktig at hver og én av oss fortsatt er flinke til å følge de anbefalingene vi får fra nasjonale myndigheter om god hånd- og hostehygiene og ikke minst at vi holder avstand til hverandre.

- Nå holder vi avstand til hverandre fordi vi vil ta vare på hverandre, sier Madli Indseth.

Samtidig som antall smittede øker, er det også en del som er i ferd med å bli friske igjen. Det er så langt totalt 19 personer i Drammen kommune som er friskmeldt etter å ha vært smittet av viruset.

Oppdatering 31. mars (oppdatert)

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Det ble først meldt om seks personer, men det viser seg at én person ble telt to ganger.

Fire av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Den siste som nå er smittet av koronaviruset, har det ikke vært mulig å fastslå sikker smittevei så langt. Én av de fem personene er lagt inn på sykehuset.

Blant de fem som nå har fått påvist smitte, er det en beboer ved Saniteten bo- og servicesenter.

- Beboeren er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonen. Det har så langt ikke vært mulig å fastslå smitteveien for vedkommende med sikkerhet. Det kartlegges derfor hvem beboeren har vært i kontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med etter å ha blitt smittet, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Øvrige beboere som bor på samme avdeling som den smittede personen, er i karantene. Det samme er ansatte som har vært i kontakt med pasienten. Beboerne på avdelingen holdes i karantene på avdelingen, mens de ansatte er i hjemmekarantene.

Totalt er det sju beboere som er i karantene, i tillegg til vedkommende som nå er isolert. I alt 17 medarbeidere er i hjemmekarantene.

- Det er mange medarbeidere som har hatt kontakt med vedkommende som nå har fått påvist koronasmitte. Selvfølgelig er det krevende når så mange blir satt i karantene samtidig, men dette håndterer vi. Det er et veldig godt samarbeid mellom avdelingene og virksomhetene for å sikre god nok bemanning ved alle sykehjemmene. I tillegg opplever vi veldig stor fleksibilitet fra våre ansatte som står på og gjør en fantastisk jobb. Det setter vi veldig stor pris, sier kommunalsjef Trine Aas som har ansvaret for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen kommune.

Som i de øvrige tilfellene hvor det har vært påvist koronasmitte ved sykehjem, blir beboerne værende på sykehjemmet de bor. Det iverksettes tiltak for å hindre smittespredning til øvrige deler av sykehjemmet.

Pårørende til beboeren som nå har fått påvist koronasmitte, er informert. Det samme er pårørende til øvrige beboere på avdelingen. Det er også satt i gang varsling av pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved sykehjemmet, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan dette håndteres videre.

For et par uker siden ble det påvist smitte hos en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Etter at vedkommende fikk påvist smitte, ble hele avdelingen hvor vedkommende jobber, satt i karantene. Beboeren som nå er smittet, bor ikke ved avdelingen som har vært i karantene.

- Karantenen for denne avdelingen ble opphevet i går. Så ingen her, verken beboere eller andre ansatte, ble smittet av medarbeideren som fikk påvist koronasmitte for et par uker siden, sier Madli Indseth.

Oppdatering 30. mars

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Alle fire er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Tre av dem var i pålagt karantene, mens den fjerde har fulgt rådene som er gitt ved luftveisinfeksjoner og holdt seg hjemme. Vedkommende ble testet etter at en nærkontakt hadde fått påvist koronasmitte.

- Vi har sett en jevn utvikling av antall smittede i Drammen kommune. Enkelte dager har det riktignok vært noen flere positive koronaprøver enn andre dager, men vi ser altså ikke noen eksplosiv utvikling i antall smittede i Drammen. Dette tyder på at tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronasmitten, virker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Oppdatering 29. mars 2020

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Én av dem ha fått påvist smitte etter reise til Spania. Vedkommende har vært i karantene etter hjemkomsten. Seks personer kan knyttes til tidligere kjente tilfeller av koronasmitte, mens det ikke har vært mulig å fastslå smittevei for den siste personen.

Ansatt ved sykehjem smittet

Én av de åtte som nå har fått påvist koronasmitte er en ansatt ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Pårørende til beboerne på den aktuelle avdelingen ble varslet i går. Arbeidet med å informere pårørende til beboere på avdelingen som ikke er berørt av den påviste koronasmitten hos en ansatt, fortsetter i dag. Sykehjemmet har varslet de pårørende ved å ta kontakt med dem på telefon.

- For oss er det viktig å informere de pårørende godt i denne situasjonen og gi dem muligheten til å stille spørsmål rundt situasjonen. Samtidig er det er viktig for oss å ivareta smittevernet for beboerne og de ansatte og at de pårørende er kjent med hvordan vi håndterer situasjonen for deres kjære, sier kommunalsjef Trine Aas.

Det er én avdeling ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter som nå er satt i karantene. Totalt bor det 23 personer ved avdelingen.

Disse beboerne blir værende der de er. Det er ikke aktuelt å flytte noen av dem ettersom dette vil være belastende for mange av dem. Beboerne ved avdelingen holdes adskilt fra øvrige beboere, og de har eget personale som følger smittervernrutinene.

- Beboere som sitter i karantene, eller personalet skal ikke være smittefarlige for øvrige beboere, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Kommunalsjef Trine Aas understreker at det ved alle kommunens sykehjem er sterk bevissthet rundt hygiene- og smitteverntiltak.

- Vi har fokus på å minimere sannsynligheten for smitte til beboere ved våre sykehjem. Når det blir påvist smitte, settes det i verk tiltak i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. I dette tilfellet betyr det at noen ansatte er i karantene og at hele den aktuelle avdelingen er i karantene. Den andre avdelingen på Hamborgstrøm er ikke direkte berørt, og vi har satt inn tiltak for å ytterligere redusere sjansen for at det skal skje, sier Aas.

Det har i lengre tid vært både et generelt besøksforbud og adgangskontroll ved kommunens sykehjem. Dette er helt i tråd med de nasjonale føringene om adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Avdelinger hvor det er en karantenesituasjon har ytterligere begrensninger, og da tillates det besøk kun i helt spesielle situasjoner.

- Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få smitte inn på et sykehjem, verken blant beboere eller ansatte. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot smitte, heller ikke her. Derfor har vi gode rutiner som iverksettes umiddelbart når det oppdages smitte, og vi gjør alt vi kan for å ivareta alle berørte parter i den situasjonen vi nå er oppe i, sier John David Johannessen.

Koronasmittet drammenser døde

Lørdag ettermiddag ble det også bekreftet at en koronasmittet person bosatt i Drammen kommune er død. Kvinnen som døde, var over 90 år gammel og hadde underliggende sykdommer. Hun var innlagt på isolasjonsavdelingen ved Strømsø sykehjem da hun døde.

Oppdatering 28.mars 2020

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Fire av dem som nå har fått påvist koronasmitte har vært på utenlandsreise og har vært omfattet av karantenereglene etter hjemkomst.

Fire andre av dem som har fått påvist koronasmitte er funnet som del av kartleggingen av nærkontakter i forbindelse med tidligere påviste tilfeller.
Den siste personen som er smittet jobber i helsesektoren, men ikke i Drammen kommune.

- Det at man finner nye tilfeller som ledd i smittesporingen og kartleggingen av nærkontakter, viser at dette fortsatt en viktig del av arbeidet med å begrense smitte i befolkningen. I tillegg er befolkningens egen innsats med å holde seg hjemme, holde avstand, vaske hendene ofte og hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, fortsatt svært viktig hvis vi sammen skal klare å begrense smittespredningen, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Ti av de 76 som har fått påvist koronasmitte, er nå erklært friske.

Oppdatering 27. mars 2020

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

To av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Så her har smitteoppsporingsarbeidet vært oversiktlig. For de to øvrige personene har det så langt ikke vært mulig å påvise noen sikker smittevei.

Én av de fire som nå har fått påvist koronasmitte, er innlagt på sykehuset.

Arbeidet med smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter er som tidligere meldt, fortsatt en viktig del av arbeidet med å begrense smittespredning.

- Det kan ikke påpekes ofte nok, men det er altså helt avgjørende at alle følger rådene fra nasjonale myndigheter om å vaske hendene ofte, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, holde avstand og ha minst mulig fysisk kontakt med andre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Samtidig med at koronautbruddet pågår, er det mange som sliter med andre sykdommer. Det er en del som trenger medisinsk hjelp som kvier seg for å ta kontakt med fastlege og legevakt i frykt for å bli smittet av koronavirus. Det skal ikke være noen grunn til å frykte dette. Fastlegekontorene skjermes for pasienter med mistanke om koronasmitte ved at disse pasientene håndteres per telefon og får ett tilbud om legeundersøkelse ved en adskilt del av legevakten. Alle som skal testes for korona, holdes i separat del av legevakten.

Smittevernoverlege Einar Sagberg var svært tydelig under torsdagens pressekonferanse og kom med en klar oppfordring til alle som er syke og trenger medisinsk hjelp:

- Dette er en viktig beskjed til alle som har andre sykdommer enn korona. Kontakt legen i tide. Det er viktig å komme til medisinsk behandling i tide. Venter du for lenge med å kontakte legen, kan sykdommen din bli unødvendig forverret, sa han.

Oppdatering 26. mars 2020

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

To av de smittede har vært på reise i utlandet. De har vært omfattet av karantenereglene etter å ha vært på reise og blitt syke i løpet av karantenetiden. Begge to er lagt inn på sykehuset.

Ytterligere to personer er innlagt på sykehuset. For begge to er det kartlagt sannsynlige smitteveier, men de er ikke endelig bekreftet.

Én person som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er en nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle. Vedkommende er smittet i Drammen, og her er smitteveien kjent.

Den siste personen er sannsynligvis smittet i Drammen, men dette er ikke endelig bekreftet. Vedkommende er ansatte i helsesektoren, utenfor Drammen kommune.

- Vi gjennomfører fortsatt ordinær smitteoppsporing for å ha best mulig kontroll på hvordan dem som får påvist koronasmittet, er blitt smittet. I tillegg fortsetter arbeidet med å kartlegge de smittedes nærkontakter, slik at vi får informert de aktuelle personene så tidlig som mulig. De som er nærkontakter til dem som er bekreftet smittet av koronaviruset, skal i karantene. Så arbeidet vi gjør med nærkontaktene er viktig for å begrense spredningen av viruset, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Oppdatering 25. mars 2020

Tre personer bosatt i Drammen har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

To av dem som nå har fått påvist smitten, ble testet i forbindelse med innleggelse på sykehuset. Den tredje er en ansatt i helsesektoren, utenfor Drammen kommune.

Én av de positive prøvene knyttes opp mot utenlandsreise. Vedkommende har vært i karantene siden hjemkomsten. I de to andre tilfellene er det foreløpig ikke funnet en sikker smittevei. Nærkontakter av dem som nå har fått påvist smitte, er kartlagt og satt i hjemmekarantene.

- At vi får flere tilfeller hvor det ikke er mulig å finne en sikker smittevei, er et klart tegn på at viruset også kan smitte fra personer med milde symptomer. Derfor er de generelle tiltakene i befolkningen med å holde avstand, vaske hendene ofte og hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken svært viktige for å begrense smitten, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

De første svarene fra testene som er sendt til laboratoriet i Oslo, forventes i løpet av onsdag ettermiddag. De nasjonale testkriteriene fra Folkehelseinstituttet ligger til grunn for testingen.

Av de 57 personene som er bosatt i Drammen kommune og har fått påvist koronasmitte, er det nå fem personer som er friskmeldte.

Oppdatering 24. mars

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Begge er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Den ene av dem er nærkontakt med en koronasmittet som bor i en annen kommune, mens den andre er nærkontakt av en koronasmittet i Drammen. Sistnevnte er innlagt på sykehuset.

Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune gjentar det smittevernfaglige budskapet som er sendt til innbyggerne de siste dagene og ukene.

- Det viktigste innbyggerne kan gjøre for å begrense smitten, er å følge myndighetenes råd og unngå tett kontakt med andre enn dem som er i husstanden, sier hun.

Mandag ettermiddag gjenopptok legevakten i Drammen testing av koronavirus. I løpet av dagen ble det tatt over 50 prøver.

Testingen gjennomføres i henhold til de nye nasjonale retningslinjene. Det innebærer at personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet testes i følgende prioriterte rekkefølge:

 • Pasienter med behov for innleggelse 
 • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom 
 • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Oppdatering 23. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Det gjøres oppmerksom på at antall personer som er testet for koronasmitte, er blitt kraftig redusert gjennom helgen etter at Folkehelseinstituttet kom med nye nasjonale testkriterier. I tillegg strammet Vestre Viken helseforetak ytterligere inn på omfanget av hvem som tilfredsstiller testkriteriene på grunn av kapasitetsproblemer.

Drammen kommune har gjennom helgen jobbet med å få på plass en avtale med et laboratorium for analyser av koronatester, slik at vi kan følge Folkehelseinstituttets nasjonale testkriterier. Det kommer en endelig avklaring rundt dette i forbindelse med møtet i kommunens smittevernråd senere i dag.

Etter at kriteriene for hvem som skal testes ble strammet inn sist fredag, publiserte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Helsenett en digital løsning hvor den enkelte innbygger kan melde fra om mistanke om koronavirus. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge, og løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

- Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus, som hoste, pustebesvær eller feber, melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Oppdatering 22. mars 2020

I løpet av det siste døgnet har fem personer fått påvist smitte. Av disse er tre nærkontakter til tilfeller kommunen kjenner fra tidligere. Den ene av disse er elev ved Brandengen skole. En annen av de smittede arbeider i Blåbærtoppen barnehage på Konnerud. Både skolen og barnehagen er i tett dialog med kommunens smittevernoverlege og har informert foresatte og ansatte.

Den fjerde av de smittede er helsearbeider i hjemmesykepleien, men har ikke vært på jobb i det aktuelle tidsrommet i Drammen.

– Den siste har fått påvist smitte i forbindelse med innleggelse på sykehus og smittevei er foreløpig ukjent, sier smittevern overlege Einar Sagberg.

Oppdatering 21. mars 2020

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Ingen av de smittede jobber eller er beboere på institusjoner i Drammen kommune.

To av de smittede har vært på reise og har fått påvist smitte etter hjemkomst til Drammen. Den ene har vært i Italia og den andre i Spania. Begge har vært i karantene på grunn av reisen.

To av de smittede var i karantene fordi de er nærkontakt av personer som allerede har fått påvist smitte.

– For en av de fire øvrige har vi mistenkt smittevei, mens for de tre siste har vi ikke kjent smittevei, forteller leder av smittevernrådet, kommuneoverlege John David Johannessen.

Testene av de åtte nye koronasmittede er for det meste foretatt før de nye kriteriene trådte i kraft fredag.

– Dette er tilfeller som vi ikke ville ha fanget opp i dag fordi vi ikke lenger har mulighet til å teste slik vi gjorde før. At tallet på smittede er stadig stigende tyder på at smitten brer om seg i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at vi overholder karantenereglene, opprettholder sosial distansering, er nøye med håndvask og gjerne har med håndsprit når vi er ute. Og at vi ikke tar oss til ansiktet, fortsetter Johannessen.

Han oppfordrer også til hyppig renhold, spesielt på de flatene mange tar på.

– For eksempel rekkverk, dørhåndtak og kodetastaturer ved dører. Vanlig vask med såpe og vann fungerer fint, sier Johannessen.

Oppdatering 20. mars 2020

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmittet det siste døgnet.

To av de koronasmittede personene har vært ute og reist, og har fått påvist smitte etter hjemkomst til Drammen. Den ene har vært i Spania og den andre i Sveits.

- For disse to er det enkelt å spore smitten til utlandet. Begge er blitt smittet mens de var på reise og fått påvist koronaviruset kort tid etter hjemkomst. Når det gjelder de andre fem, så er tre smittet i Drammen, mens det ennå ikke er avklart hvordan de to siste er smittet, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

De tre som er smittet i Drammen, er avdekket som følge av smittesporingsarbeidet som gjøres når man får påvist et tilfelle av koronasykdom. De tre er altså knyttet til kjente tilfeller i kommunen.

- Dette viser hvor smittsom sykdommen er og nødvendigheten av arbeidet med å spore sykdommen. Vi følger opp nærkontaktene nettopp av denne grunn. Det kan for øvrig nevnes at vi foreløpig ikke har påvist smitte hos beboere på institusjon, ei heller ytterligere smitte hos ansatte på Saniteten eller Bråta.

- For de to siste smittede er det ikke avklart hvordan smitten har oppstått. Dette jobbes det med å avklare, slik at vi kan spore opp både smitteveien og ikke minst hvem de har vært i kontakt med etter at de ble smittet, sier John David Johannessen.

Ved Drammen legevakt er så langt over 1.000 personer testet for koronaviruset. Så langt har altså 39 personer bosatt i Drammen kommune testet positivt og fått påvist viruset. På grunn av den nasjonale situasjonen med begrenset tilgang på testutstyr, endres nå kriteriene for testing. Inntil videre må helsepersonellet gjøre hardere prioriteringer når det avgjøres hvem som skal testes for koronaviruset og hvem som ikke skal testes.

- Vi håper kriteriene endres igjen og at antallet som skal testes, utvides igjen når kapasiteten ventes å øke, sier John David Johannessen.

Han vil ikke spekulere i når en slik utvidelse kan være en realitet, men påpeker at ting endrer seg veldig fort, slik situasjonen er nå.

- Det er ikke Drammen kommune som avgjør dette ettersom kriteriene fastsettes ut fra hvor mye testutstyr og testkapasitet som er tilgjengelig. Men kommunen har en god dialog med Vestre Viken helseforetak om både omfanget av testingen og hvilke muligheter vi har for å utvide testkriteriene igjen, sier lederen av smittevernrådet i Drammen kommune.

Oppdatering 19. mars 2020

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Den ene som nå er koronasmittet, arbeider ved Bråta helse- og aktivitetssenter i Mjøndalen. Denne personen har vært frisk på jobb, men blitt syk i etterkant av en vakt.

- Vedkommende har bare hatt kontakt med tre beboere i løpet av vakten før symptomene på sykdom kom. Derfor har smitteoppsporingsarbeidet vært nokså oversiktlig i dette tilfellet. De tre beboerne er nå satt i karantene på enerom ved Bråta og holdes skjermet fra øvrige beboere gjennom karantenetiden, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

I tillegg til de tre beboerne er fire kolleger av den koronasmittede medarbeideren satt i karantene.

- På helseinstitusjonene våre er det alltid fokus på hygiene og det å unngå smitte. Det er det selvfølgelig også nå når vi har et pågående virusutbrudd. Men koronasmitten som er påvist hos en medarbeider ved Bråta, viser at det ikke er mulig å garantere seg mot at smitte kommer inn også på våre helseinstitusjoner. Vi jobber nå med å ivareta dem som er satt i karantene etter å ha vært i kontakt med den koronasmittede, samtidig som vi gjør det vi kan for å forhindre at det kommer mer smitte inn på institusjonen, sier smittevernrådets leder.

De to siste personene som nå har fått påvist koronasmittet, tilhører samme arbeidsmiljø. I dette arbeidsmiljøet er det tidligere avdekket smitte. Begge disse to er smittet i Drammen, men smitteoppsporingen viser at smitten i utgangspunktet kan følges ut av landet.

Oppdatering 18. mars 2020

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Begge to er blitt smittet i Norge. Ifølge John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune er det en naturlig og forventet utvikling at det blir flere tilfeller med innenlands og også lokal smitte. Det skyldes at det er færre og færre som kommer hjem fra tur etter at både norske og utenlandske myndigheter innførte strenge reiserestriksjoner.

Den ene har vært på reise innenlands og er med stor sannsynlighet blitt smittet i forbindelse med denne turen. I dette tilfellet har det vært relativt oversiktlig og greit å spore opp nærkontaktene.

Den andre som er en ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter, er med stor sannsynlighet smittet i Drammen, men dette er ikke endelig fastslått. Den ansatte har fulgt alle anbefalinger for håndtering av koronasmitte, men vedkommende har vært på jobb rett før det oppsto symptomer på luftveisinfeksjon. Derfor er en halv avdeling ved bo- og servicesenteret nå satt i karantene.

Alle pårørende til beboerne som regnes som nærkontakter til den smittede medarbeideren, ble kontaktet så snart ledelsen ved virksomheten hadde kjennskap til saken og oversikt over situasjonen. Så de som er pårørende til berørte beboere, har fått beskjed. Også noen få ansatte regnes om nærkontakter og er satt i karantene.

Ifølge John David Johannessen er det ikke aktuelt å flytte beboerne på Saniteten bo- og servicesenter som nå er satt i karantene, til et annet sted.

- Beboerne blir værende der de er. Det er ikke aktuelt med flytting ettersom dét vil være belastende for mange av dem. Vi holder seksjonen adskilt fra resten av avdelingen og virksomheten for øvrig. Disse beboerne har et eget personale som følger smittevernrutinene tilpasset denne situasjonen. Så de som sitter nå i karantene eller personalet, skal ikke være smittefarlige for øvrige beboere, sier Johannessen.

Lederen av smittevernrådet understreker at det jobbes kontinuerlig med smitteverntiltak i alle kommunens virksomheter, men det er ekstra stor oppmerksomhet rundt dette i helseinstitusjonene.

- Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få smitte inn på et sykehjem, verken blant beboere eller ansatte. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot smitte, heller ikke her. Derfor har vi gode rutiner som iverksettes umiddelbart når det oppdages smitte, og vi gjør alt vi kan for å ivareta alle berørte parter i den situasjonen vi nå er oppe i, sier John David Johannessen.

Oppdatering 17. mars 2020

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Blant de seks er det to ektepar. Det ene ekteparet har vært på skiferie i Alpene og ble satt i karantene da de kom hjem. Der kan altså smitten spores til utlandet, og hvem som har vært deres nærkontakter er relativt oversiktlig å spore opp.

Det andre ekteparet har vært på et arrangement i Norge. På dette arrangementet var det mange som deltok, og flere deltakere har i etterkant fått påvist smitte. I dette tilfellet kom beskjeden om at andre deltakere har fått påvist smitte, nokså sent. Derfor er andre personer i Drammensområdet blitt eksponert for smitte i etterkant av dette arrangementet og nå satt i karantene.

Av de to siste personene som nå har påvist smitte, har én vært på tur i Alpene. Vedkommende ble satt i karantene etter hjemkomsten fra Alpene. Etter noen dager fikk denne personen påvist koronasmitte, men har ikke vært på jobb og utsatt andre for smittefare etter utenlandsturen.

Den siste personen som er smittet, har ikke vært på reise i utlandet, og her er smitteforløpet foreløpig ukjent. Det jobbes nå med å kartlegge hvordan vedkommende kan ha blitt smittet av koronaviruset.

- Vi må anta at det nå pågår smitte i Drammen. Derfor må vi også regne med at det kommer flere tilfeller de kommende dagene som ikke kan spores til utlandet, men hvor smittespredningen skjer lokalt, sier kommuneoverlege og leder av kommunens smittevernråd John David Johannessen.

Det går vanligvis en ukes tid fra man blir smittet til det er slått fast at man er syk. Ifølge Johannessen tar det vanligvis 4-6 dager å bli syk, og så tar det et par dager før testen tas og den er ferdig analysert med svar på om man er koronasmittet eller ikke.

- Når det pågår smittespredning i Drammen, er det viktigere enn noen gang at innbyggerne våre følger reglene som er satt av nasjonale myndigheter. Vi er glade for at de nasjonale myndighetene satte inn de omfattende tiltakene da de gjorde. De ser ut til å ha kommet i riktig tid for Drammens del, sier lederen av smittevernrådet.

Oppdatering 16. mars 2020

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Den ene personen ble det informert om søndag kveld. Dette dreier seg om en ansatt ved Eknes ungdomsskole. Smitten kan i dette tilfellet spores til utlandet. Det samme er tilfellet hos den andre personen som har fått påvist smitte. Også her spores smitteforløpet til reiser i utlandet.

- Vi har nå 21 bekreftede koronatilfeller i Drammen, men fortsatt er det sånn at det er relativt enkelt å spore smitten til reiser i utlandet. Kun ett av tilfellene er foreløpig ikke sporet til utlandet, men vi har konkludert med at vedkommende ikke er smittet i Drammen, sier kommuneoverlege og leder av kommunens smittevernråd John David Johannessen.

Drammen kommune har forholdt seg til en relativt restriktiv praksis rundt testing av personer med luftveissymptomer.

- Den siste tiden er det testet i overkant av 100 drammensere om dagen. Og selv om vi har vært restriktive med hvor mange som testes, har vi fortsatt bare noen svært få positive prøver om dagen. Dette viser at det ikke er avdekket ukjent smitte blant innbyggerne i Drammen kommune. Men som vi har sagt tidligere, vi må regne med at det kommer tilfeller av smitte mellom drammensere også, sier Johannessen.

Oppdatering 15. mars 2020

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

To av dem som nå er blitt syke, er en del av et reisefølge som har vært i Nord-Italia, hvor andre allerede er blitt syke.

Den tredje har kommet fra Frankrike. I dette reisefølget er det også andre syke, men som ikke er hjemmehørende i Drammen.

Alle de tre personene er i isolasjon i sine egne hjem, og det er god oversikt over hvem som er deres nærkontakter. Disse nærkontaktene er varslet og orientert om situasjonen.

- Fortsatt er det relativt enkelt å spore de positive koronaprøvene i Drammen til reiser i utlandet. Samtidig ser vi andre steder i landet at det påvises koronasmitte hvor smitteveien ikke kan spores ut av Norge. Vi må nok anta at det foregår smitte også i Drammen som ikke kan kobles til utenlandsreiser og være forberedt på at vi får koronasmittede personer som ikke har vært ute og reist selv eller har hatt kontakt med folk som har vært på reise, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av kommunens smittevernråd.

Stengte fotballbaner

Drammen kommune har nå stengt alle kommunale fotballbaner for aktivitet inntil videre. Dette gjøres for å redusere faren for smittespredning og gjelder både organisert og uorganisert aktivitet.

Stengt rådhus

Fra og med mandag morgen stenges rådhuset og alle andre publikumsrettede tjenester for fysisk oppmøte. Alle henvendelser til disse stedene må skje på andre måter i tiden som kommer, eksempelvis telefon 32 04 00 00 eller . Du kan også kontakte kommunen via chatfunksjonen på nettsiden eller Facebook.

Telefonhenvendelser kan rettes til kommunen i følgende tidsrom:

 • Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 0800-1600.
 • Torsdag: Kl. 0800-1700.
 • Fredag: Kl. 0800-1500.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når det kan forventes at rådhuset og andre publikumsrettede tjenester åpnes igjen for fysisk oppmøte.

Oppdatering 14. mars 2020

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

To av dem som nå har testet positivt, har vært på reise i Østerrike. Én av dem har vært på reise i Italia. Når det gjelder den fjerde personen er det mulig smitte utenfor Norden, men i dette tilfellet er ikke smitteveien tydelig avklart ennå.

- Det er ikke overraskende at vi nå får flere positive prøver. Dette har vi også varslet de siste dagene at vi måtte regne med, sier John David Johannessen som er leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

Alle de fire som nå har fått påvist koronaviruset, er i isolasjon i eget hjem, og vi anser å ha god kontroll på deres nærkontakter. Det er ingen forbindelse mellom de fire personene som nå er smittet.

- Det er svært viktig at alle begrenser sosial kontakt mest mulig i den nåværende fasen. De nasjonale forbudene må følges, og det oppfordres til å praktisere alle råd strengt, sier Johannessen.

Oppdaterte råd til befolkningen er nå samlet på helsenorge.no

Informasjon om hjemmekarantene er tilgjengelig på forskjellige språk på Folkehelseinstituttets nettsider.

Henvendelser til legevakten

Legevakten gjør sitt ytterste for å sikre at alle, uansett hvilke symptomer eller sykdommer man har, får raskest mulig svar. Derfor er det viktig at alle henvendelser vedrørende koronaviruset gjøres til egne telefonnumre som er opprettet i forbindelse med dette virusutbruddet.

Alle som henvender seg til legevakten vedrørende koronaviruset, oppfordres til å ta kontakt på telefon 32 26 56 04 mellom klokken 0800 og 2300 eller på telefon 32 25 41 78.

Er henvendelsen din til legevakten koronarelatert, skal du ikke ringe 116 117. Dette nummeret skal bare brukes av pasienter med andre sykdommer.

Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige

Når det gjelder reiser, fraråder nå Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang i én måned, fram til 14. april 2020. Mer om reiserådene finner du på Utenriksdepartementets nettsider

Oppdatering 13. mars 2020

En person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Vedkommende er ansatt ved Tangen skole.

Det har nå også kommet nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om hvem av dem som sitter i karantene som skal testes for koronasmitte og hvem som skal sitte i karantene.

Folkehelseinstituttet har også utvidet området som har utbredt smittespredning. I den nye oversikten er flere områder i Frankrike, Tyskland, Spania og Sveits inkludert.

 • I Frankrike er regionene Alsace og Korsika, samt departementene Oise og Val d'Oise nord for Paris inkludert.
 • I Tyskland er delstatene Nordrhein-Westfalen og Bayern inkludert.
 • I Spania er regionene Madrid, Baskerland og La Rioja inkludert.
 • I Sveits er byene Samnaun og Zermatt og områdene som grenser til Ischgl og italienske Cervinia inkludert.

Hele oversikten over områder med utbredt spredning av covid-19 finner du på Folkehelseinstituttets side.

Oppdatering 12. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Oppdatering 11. mars 2020

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Den ene av de smittede har vært på reise i Italia, mens den andre har vært i Tirol i Østerrike. Begge kom hjem til Drammen for noen dager siden og har ikke vært på jobb etter hjemkomsten. De tok raskt kontakt med helsevesenet etter hjemkomsten og har god kontroll på hvem de har vært i kontakt med etter at de ble syke. Dette har bidratt til å gjøre smittesporingsarbeidet oversiktlig. Begge to har milde symptomer og fremstår ikke som alvorlig syke. Det er ingen forbindelse mellom de to som nå har fått påvist koronasmitte.

Folkehelseinstituttet har gått ut med forsterkede tiltak for å begrense smittespredningen i befolkningen. Blant annet anbefaler Folkehelseinstituttet at alle innendørsarrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses eller utsettes. Utendørsarrangementer med like mange deltakere som står eller sitter tett, bør også avlyses. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Risikovurderingen skal gjennomføres med utgangspunktet i Folkehelseinstituttets tabell 1 og 2. Drammen kommune følger sentrale helsemyndigheters råd og anbefalinger.

Smittevernrådet i Drammen kommune oppfordrer i tillegg alle arrangører til å stille seg spørsmål om hvorvidt arrangementet må gjennomføres nå eller om det kan utsettes uten betydelige konsekvenser. Dersom arrangementet kan gjennomføres senere uten store ulemper, vil dette være å anbefale.

Oppdatering 10. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Folkehelseinstituttet har nå utvidet området med vedvarende spredning til å omfatte hele Italia. Det betyr at alle som har vært i Italia i løpet av de siste 14 dagene, skal i karantene og må ta kontakt med fastlege hvis de får symptomer. Karantenen varer i 14 dager regnet fra hjemkomsten.

Oppdatering 9. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Oppdatering 8. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

I løpet av 7. mars forsterket Helsedirektoratet tiltakene for å bremse smittespredning. Det nye er at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Dette er uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Det betyr å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Denne endringen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene, skal holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst. Oversikt over aktuelle områder finnes på: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Helsedirektoratet anbefaler videre at man i helse- og omsorgstjenestene unngår håndhilsing, og at alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming.

Folkehelseinstituttet har nå utvidet området med vedvarende spredning til også å omfatte Tirol i Østerrike. Det betyr at alle som har vært i Tirol i løpet av de siste 14 dagene, skal i karantene og må ta kontakt med fastlege hvis de får symptomer. Karantenen varer i 14 dager regnet fra hjemkomsten.

Oppdatering 7. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Oppdatering 6. mars 2020

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Folkehelseinstituttet går nå ut med ny informasjon om hvilke regioner i Italia som er definert som områder med vedvarende spredning. Tidligere har dette omfattet fire regioner i Nord-Italia, men nå omfattes følgende regioner: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia og Toscana.

Personer som har vært i Piemonte, Lombardia, Veneto og Emilia-Romagna, har vært inkludert i gruppen som skal testes for koronavirus. Personer som har vært i de øvrige regionene som nå anses å ha vedvarende spredning, har til nå ikke vært inkludert i gruppen som skal testes for koronavirus. Men de skal altså nå inkluderes. Dette innebærer at noen som har fått til svar at de ikke skulle testes, likevel skal testes.

Alle som har vært i Italia nord for Roma i løpet av de siste 14 dagene og har symptomer på koronasmitte, må kontakte fastlegen sin eller legevakten på telefon 32 25 41 78 utenom fastlegekontorenes åpningstider.

Alt helsepersonell som har vært i de nevnte regionene i Italia, må snakke med lederen sin for å avklare om de skal testes for koronasmitte.

Øvrige områder hvor spredningen av viruset regnes for å være utbredt: Enkelte regioner i fastlands-Kina, Iran og Sør-Korea. I Hong Kong, Singapore og Japan er spredningen vedvarende, men på et lavt nivå.

Oppdatering 5. mars 2020

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte. Vedkommende har nylig kommet hjem fra ferie i Nord-Italia. Denne personen var ikke en del av reisefølget til de åtte første som ble smittet av koronaviruset og har hatt en annen reiserute enn dem. Vedkommende fremstår ikke som alvorlig syk og er isolert hjemme.

Oppdatering 4. mars 2020

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte. Alle seks var med i samme reisefølge som de to første som ble smittet av koronaviruset. Reisefølget besto av totalt 12 personer. Tre personer har testet negativt, mens prøven til den siste personen ikke er ferdig analysert. Vedkommende befinner seg i en annen kommune og følges opp der. De seks smittede har forkjølelses- og influensalignende plager og fremstår ikke som alvorlig syke.

Oppdatering 3. mars 2020

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte. Begge to har vært på ferie i Nord-Italia. De var med i et reisefølge på 12 personer, og ble isolert hjemme sammen med sine respektive reisefølger rett etter hjemkomst fra Italia, da de hadde symptomer som kunne indikere at de var smittet av koronaviruset. De smittede har forkjølelses- og influensalignende plager og fremstår ikke som alvorlig syke.

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset?

Kontakt fastlegen din på telefon innenfor legekontorets ordinære åpningstider. Utenfor ordinære åpningstider for legekontorene kan legevakten kontaktes. Legevakten har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser om koronaviruset. Dette nummeret er 32 25 41 78.

Du skal ikke møte opp personlig, verken hos fastlegen din eller legevakten. Da risikerer du bare å smitte andre personer. Derfor skal alle som mistenker at de er smittet av koronaviruset ta kontakt på telefon.

Merk at telefonnummeret 116 117 til legevakten primært skal brukes av pasienter som trenger helsehjelp som ikke er relatert til koronaviruset.

Hva kan du gjøre for å redusere smittefaren?

Sørg for god håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Unngå at syke personer hoster eller nyser direkte mot deg, og hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Host eller nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

Er du bekymret for koronaviruset?

Tallet på koronasmittede stiger, og dette kan virke skremmende for en del. Dersom du har behov for å snakke med noen om koronaviruset, har Drammen kommunen opprettet et eget telefonnummer ved legevakten som du kan ringe.

Dette telefonnummeret er 32 26 56 04 og betjenes av helsepersonell mellom klokken 08.00 og 23.00.

Hvor finner du mer informasjon?

Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no inneholder oppdaterte råd og informasjon om virusutbruddet.

Dersom du ikke finner svar på spørsmålene du har, på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller Drammen kommune, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon som er 815 55 015.