Krisesenteret fyller 40 år 24. januar

En nyhetssak i Drammens Tidende, “Krisesentret åpner” fra 24. januar 1980, har bilde av Kirsten Palm og Wenche Røine på Betzy krisesenterets snødekte trapp. Adressen er hemmelig, så Røine viser bare fram senterets telefonnummer.

Det var kvinneorganisasjoner over hele landet som arbeidet for å få etablert krisesentre basert på frivillighet. Senere ble sentrene stiftelser, private eller kommunale.

Nøyaktig 40 senere skal Drammensregionens interkommunale krisesenter ha jubileumsfeiring i BRiS sine lokaler i Hauges gate.

Krisesenteret gjensynsglede
BILDE: Jubileumsmarkeringen gir mye gjensynsglede blant tidligere og nåværende frivillige og ansatte i krisesenterets tjeneste.
Manuela Ramin-Osmundsen og Ingrid Ross Solberg i samtale
BILDE: Ingrid Ross Solberg har mye å snakke om angående krisesenterets viktige arbeid til direktør for arbeid og inkludering i Drammen kommune, Manuela Ramin-Osmundsen.

Drammensregionens interkommunale krisesenter ble etablert som et interkommunalt samarbeid 1. januar 2011 (da forsvant også navnet Betzy) og skal arbeide i tråd med nasjonale og lokale føringer. Tilknytning til kommunen er betydningsfull for det tverrfaglige samarbeidet med andre etater i og utenfor kommunene.

Driften ble fram til 2020 finansiert av åtte eierkommuner: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommune. Per 1. januar 2020 er krisesenteret lagt under Ny Start.

Gratis lavterskeltilbud

Drammensregionens interkommunale krisesenter er et profesjonelt og gratis lavterskeltilbud til kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Det er flere grunner til at kvinner og menn kontakter krisesenteret: høykonflikter i hjemmet, hjelp til å komme ut av volden, bearbeidelse av volden, egen helse og bekymring for barna som lever i konflikt og vold.

Tilbudet skal gi brukere støtte, råd og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte:
 
– et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud 
– et gratis dagtilbud 
– et helårs og heldøgns tilbud, der personer kan få veiledning og oppfølging per telefon 
– bistand og oppfølging av barnas behov 
– oppfølging av tidligere beboere i reetableringsfasen i samarbeid med andre tjenester i kommunene

Krisesenterets ansatte Ingunn E. Åker og Hannah Morales sammen med Hugo Limkjær
BILDE: Nøyaktig 40 år siden åpningen av Betzy krisesenter, 24. januar, skal Drammensregionens interkommunale krisesenter ha jubileumsfeiring i BRiS sine lokaler i Hauges gate. Avdelingsleder Ingunn E. Åker i Drammensregionens interkommunale krisesenter og Buskerud regionens incestsenter, BRiS, miljøarbeider Hannah Havana H. Morales, og virksomhetsleder i Ny Start, Hugo Limkjær, skal alle delta i feiringen.

Helhetlig tilbud

Hugo Limkjær, virksomhetsleder i Ny Start, hvor krisesenteret inngår, understreker at de ønsker å se brukerens helhetlige behov. Blant annet mangler noen nettverk, mens andre har feil nettverk. Da er det viktig å etablere nye og gode nettverk, som kan motvirke isolasjon og ensomhet.

Daglig leder Ingunn E. Åker legger til:

– Vold er et folkehelseproblem, og vi er flere som står samlet i dette viktige arbeidet:  hjelpeinstanser som helsevesen, NAV, politi, barnevern, advokat for å nevne noen.

Krisesenteret gir tilbud om et trygt og midlertidig botilbud ved behov for beskyttelse. Tilbudet gjelder også personer utsatt for tvangsekteskap og menneskehandel. Krisesenteret fungerer som et bokollektiv, der beboerne selv styrer sin hverdag. De har ansvar for egen økonomi og ivareta egen husholdning, matlaging, renhold og vask av klær. 

Statistikken viser at kvinner er overrepresenterte, og de fleste som benytter tilbudet er i alderen 30- til 49 år. Nasjonalt er antall menn som oppsøker krisesentertilbudet stigende. Rundt 100 kvinner og deres barn besøker Drammensregionens interkommunale krisesenter årlig, og alderen er fra tre måneder til 87 år.

En del som henvender seg til krisesenteret har ikke behov for beskyttelse, men ønsker et samtaletilbud som kan forebygge at vold i nære relasjoner oppstår. Menn benytter seg av som regel dagtilbudet og forebyggende samtaler.

Krisesenteret interiørbilde
BILDE: Krisesenteret har et kjønnsnøytralt tilbud i henhold til krisesenterloven, der botilbud til kvinner og menn er fysisk adskilt. Krisesenteret i Drammen har 10 beboerrom til kvinner og barn som er døgnbemannet. Krisesenteret har en ubemannet bolig med plass til tre menn og deres barn. Senterets minste beboer har vært tre måneder og eldste 87 år. Det store spisebordet har plass til mange, både store og små.

Trygg og stabil hverdag

– Dypest sett er målet at beboerne skal få tilbake livet sitt, stå på egne bein og skape gode dager for seg og sine, sier Åker.

Krisesenteret har egne barnefaglige ansatte, som barnevernspedagoger og helsesykepleiere. Samt miljøterapeuter og –arbeidere. Barn har også rett til egen advokat og skoleskyss.

– Krisesentrene er blitt mer profesjonelle med årene med lovfestet, nasjonale føringer. Bedre økonomi for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, sier miljøarbeider Hannah Havana H. Morales, som har arbeidet ved senteret siden 2004.

De ansatte som nå er lønnet og går i turnusordning ønsker at beboerne igjen skal mestre livets utfordringer, og få tilbake alt man trenger for å få en trygg og stabil hverdag. Dette gjelder også barna: de har rett til egen advokat og skoleskyss.