Øker sikkerheten for vannforsyning til Drammens befolkning

Glitrevannverket IKS har startet forberedelser for å legge en ny rørledning fra Landfall vannbehandlingsanlegg ned til Øvre Åssiden høydebasseng.

I første omgang er det hogget i traseen, og i mai starter sprengningsarbeidet. Prosjektet er beregnet til å koste 12 millioner kroner.

Hogst og sprenging ved Landfalltjern
BILDE: Det hogges ved Landfalltjern før sprenging og graving av trasé for ny rørledning. Foto: Glitre - vannverket

Hogst og sprenging ved Landfalltjern

Glitrevannverket skal legge et nytt vannrør fra Landfall vannbehandlingsanlegg ned til Øvre Åssiden høydebasseng. Arbeidet skal være fullført våren 2021, og vil øke sikkerheten for vannforsyning til Drammens befolkning.

Hovedårsaken til at det legges ett nytt rør er behovet for å drifte og vedlikeholde Øvre Åssiden høydebasseng etter dagens standard. Slik situasjonen er kan ikke høydebassenget være lenge koblet ut før vannforsyningen i området blir ustabil. Når den nye rørledningen som legges fra Landfall vannbehandlingsanlegg og ned til Øvre Åssiden høydebasseng er ferdig, kan høydebassenget kobles ut den tiden det tar for inspeksjon, rengjøring og vedlikehold.

- Glitrevannverket har hele tiden fulgt nøye med på vannkvaliteten i høydebassenget og har aldri oppdaget noen avvik. Men etter som tiden går er det et ønske å få inspisert høydebassenget nøyere, sier prosjektansvarlig Dag Runar Hansen, og legger til:

- En positiv bieffekt av arbeidet er at høyspentkabelen, som i dag går i luftstrekk kan fjernes. Anledningen benyttes til å legge ny høyspentkabel i bakken ved siden av vannrøret.

Ny ledning gir økt fleksibilitet

Vannforsyningen til Åssiden, Konnerud og gamle Nedre Eiker kommune skjer ved overføring av vann fra vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern, via Øvre Åssiden høydebasseng.

Høyt trykk er avgjørende for å få levert vann de høyereliggende områdene. Øvre Åssiden høydebasseng ligger høyt for å gi et høyt trykk.

Nå kan ikke vannforsyningen fra Øvre Åssiden stenges ett døgn engang, før vannet må på igjen. Med økte krav til sikkerhet og drift av vannbehandlingsanlegg påpeker prosjektansvarlig Dag Runar Hansen at ett døgn er i underkant av hva de trenger for å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.

– Denne situasjonen kunne ikke videreføres på ubestemt tid og det ble derfor vedtatt å investere i en ny rørledning som også kan føre vannet forbi høydebassenget ved behov. Det gir større fleksibilitet og vedlikeholdsmuligheter, sier en fornøyd daglig leder i Glitre vannverket, Marius Asheim.

Framdrift og fakta

Forberedende arbeider har nå startet opp med tømmerhogst og rydding i ledningstraseen. I mai begynner sprengningsarbeidet til rørgata, så skal rørene legges og dekkes til. Det endelige pyntearbeid i terrenget og trekking av kabler ferdigstilles våren 2021.

Det nye røret har en diameter på 600 mm. Traseen er 780 meter lang, og til dels svært bratt. Prosjektet er budsjettert til 12 millioner kroner.

– Det er et omfattende og dyrt prosjekt, men avgjørende for å sikre Drammens vannforsyning for generasjoner fram i tid, uttaler Asheim, som håper på forståelse fra turgåere og badegjester mens arbeidet pågår.  

Har du spørsmål, kontakt Glitrevannverket: post@glitre.no eller 32 25 42 00.