Lanserer nettsider om delegering av myndighet i Drammen kommune

Lurer du på hvordan kommunen er organisert politisk og administrativt og hvordan myndighet blir delegert i organisasjonen? Eller ønsker du å vite hvilke lover som forvaltes av kommunen.

Svar på disse spørsmålene finner du på Drammen delegering.

Sidene viser kommunens delegeringsreglementer og oversikt over delegering av myndighet i henhold til 130 lover.

Drammens delegeringsreglementer inneholder:

  • Drammen kommunes politiske og administrative organisering
  • Reglementer for politiske organer og rådmannen
  • De særlovene som forvaltes av politiske organer og kommunens administrasjon

Hva er et delegeringsreglement?

Kommunestyret er det øverste kommunale organet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov. For å avlaste kommunestyret må likevel myndighet til å treffe vedtak innenfor enkelte områder delegeres. Kommunestyret fastsetter selv reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres, jf. kommuneloven § 5-14. Dette kalles delegeringsreglement og skal bidra til effektiv og tillitsskapende myndighetsutøvelse.

Les alt om Drammen delegering