Bedre luftkvalitet i Drammen

Med avansert måleutstyr overvåker Drammen kommune luftkvaliteten i kommunen kontinuerlig, og tallene viser at grenseverdiene for svevestøv i forurensningsforskriften ikke er overskredet siden 2013.

Tom Hartz Nilsen og Siri Marie Skøien portretter
BILDE: Fagkoordinator Tom Hartz Nilsen for Miljørettet helsevern og direktør for Folkehelse, helse og miljø, Siri Marie Skøien, synes det er positivt at grenseverdien for svevestøv ikke er overskrevet siden 2013. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Siri Marie Skøien, direktør for Folkehelse, helse og miljø i Drammen kommune er glad for de positive tallene. Hun påpeker at forurensning i form av svevestøv og utslipp fra veitrafikken generelt er helseskadelig.

Døgnovervåking av luftkvaliteten

– For mennesker med luftveis-, hjerte- og karsykdommer kan eksponering av svevestøv forverre symptomene. Også de som sliter med allergi kan oppleve at svevestøv forsterker problemene deres, sier Skøien.

Drammen kommune har målestasjoner både langs Rosenkrantzgata ved Vårveien og i Backeparken, mens Statens vegvesenet har en målestasjon på Bangeløkka langs Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Målinger fra disse, i kombinasjon med kommunens to meteorologiske målestasjon på Marienlyst og Gulskogen, danner grunnlag for døgnkontinuerlig overvåking av luftkvaliteten i Drammen.

Selv om det måles på to sterkt trafikkerte områder, viser tallene at forurensningsnivået lå på lavt nivå i hele 86 prosent av tida i 2019. Moderat nivå ble målt i ni prosent av tida, mens høyt nivå ble målt i fem prosent av tida. Svært høyt nivå ble ikke på noe tidspunkt målt.

Tom Hartz Nilsen og Siri Marie Skøien
BILDE: Takket være en mild og snøfattig vinter har mest sannsynlig flere valgt sykkelen til jobb og andre gjøremål denne vinteren, noe som kan ha bidratt til en renere luft. Både direktør Siri Marie Skøien og fagkoordinator Tom Hartz Nilsen brukte sykkelen for å komme til målestasjonen på Åssiden.

Svevestøv

Svevestøv er inndelt i ulike kategorier etter størrelsesfraksjon. PM10 er større partikler enn PM 2,5. For PM10 er grenseverdien 50 mikrogram per kubikkmeter luft 30 tillatte døgn per år. For PM 2,5 er grenseverdien for årsgjennomsnitt 15 mikrogram per kubikkmeter luft.

Målestasjonene Bangeløkka og Vårveien hadde 20 døgn med PM10 over 50 mikrogram per kubikkmeter luft i 2019. Dette tilsvarer høyt forurensningsnivå.

– Det er positivt av svevestøv og avgasser fra biltrafikk har ligget under grenseverdiene siden 2013. Vi får hjelp av været og av teknologi. Andelen elbiler har økt, og moderne biler, som går på fossilt drivstoff, har fått mer rentbrennende motorer. I tillegg er andelen biler med piggfrie vinterdekk bra, sier direktør for Folkehelse, helse og miljø, Siri Marie Skøien, som kommer syklende fra rådhuset i Drammen sentrum til målestasjonen i Vårveien på Åssiden.

Målestasjonen på Åssiden, Vårveien og Rosenkrantzgata med Nilsen og Skøien
BILDE: Målestasjonen i Vårveien, en stor metallcontainer ved siden av den svært trafikkerte Rosenkrantzgata, samler inn kontinuerlig data om forurensning fra biltrafikken og bebyggelsen rundt. Støy og støv gjør at området ikke er spesielt godt å være i for gående og syklende, konstaterer kommunens Tom Hartz Nilsen og Siri Marie Skøien.

Mange tiltak bidrar

Ifølge fagkoordinator for Miljørettet helsevern, Tom Hartz Nilsen, er det også andre tiltak som bidrar til bedre luftkvalitet. Han peker på blant annet feiing av gatene og jevnlig vasking inne i tunnelene.

– I tillegg har flere brukt sykkelen som fremkomstmiddel som følge av den snøfattige vinteren vi har hatt, sier han.

Avdelingsleder Truls Rieger i Samferdsel, vei og parkforvaltning, legger til at to små feierbiler feier året rundt i sentrum hvis det ikke er snø. Noen av gatene er allerede feid to ganger på nyåret. Gang- og sykkelveier og kommunale samleveier med høy trafikktetthet prioriteres.

Et annet tiltak for å redusere svevestøv er å redusere andelen bilister som kjører med piggdekk. Stortinget har satt mål om at 80 prosent kjører piggfritt i byene. I 2019 var det 83 prosent av bilene i Drammen som hadde piggfrie dekk, og gjennomsnittet for de siste fem årene er 82 prosent.

Her kan du finne en del informasjon om luftkvalitet.

På denne nettsida kan du også finne forurensningskart for der du bor, ytterligere informasjon om hvordan luftkvalitet måles, nyttige helseråd og hvilke helseeffekter luftforurensning har.

Tom Hartz Nilsen inni i Vårveiens målestasjon.
BILDE: Fagkoordinator for Miljørettet helsevern, Tom Hartz Nilsen, fører jevnlig logg i Vårveiens målestasjon. Det samme gjøres i målestasjonene som er plasserte i Bacheparken og på Bangeløkka.