Økt trygghet med mobildekning i Finnemarka

Det startet med henvendelser til Lier kommune fra turfolk, vertskapet på Eiksetra med flere. De ønsket mobildekning i Finnemarka, blant annet for å føle seg trygge både på tur og på arbeidsplassen.

I 2019 ble tilgrensende kommuner inviterte til Lier kommune, og så startet et strømlinjet samarbeid med Modum, Øvre og Nedre Eiker, og Drammen med å etablere en basestasjon for mobildekning i Finnemarka. Arbeidene i marka startet 11. august 2020.

Effektiv gjennomføring

I fellesskap ble kommunene tildelt en gave fra Sparebanken Øst på 3,2 millioner kroner til dekning av kostnadene med framføring av kraft til Trettekollen. Tilleggskostnader fordeles mellom kommunene etter antall innbyggere.

– Anlegget på Trettekollen ble ferdigstilt fra Glitre Energi Nett i begynnelsen av november, og Telenor fikk sitt utstyr i drift 20. november. Telia er i gang med sitt prosjekt og vil ha sitt utstyr på plass og i drift i løpet av første kvartal, forteller Morten Egeberg, fagleder kvalitet, sikkerhet og beredskap i Lier kommune.

Glitre Energi Nett står for prosjektering, fysisk framføring med mer. De har stått for avklaringer og inngåelser av kontrakter med grunneiere, avklaringer med blant annet planavdelinger i berørte kommuner og øvrige myndigheter. Det har vært dialog med Fylkesmannen, samt å sikre at nødvendig hensyn til artsmangfold som fugle- og dyreliv er ivaretatt ved oppstart av gravning/terrengarbeider etter gitte tider.

Den eksisterende masten til DSB/Nødnett ved Trettekollen skal benyttes for å oppnå nevnte mobildekning. Telenor står for arbeid med mobildekning og Motorola vil ivareta Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)/Nødnetts interesse. Øvrige teleoperatører er invitert til å montere sitt utstyr.

Ung familie på skogstur Spiralen
BILDE: Med mobildekning i Finnemarka kan små og store turgåere føle seg ekstra trygge. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Trygghet i høyden

30. november var det feiring på Eiksetra. I koronaavstand sto ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, prosjektleder Telefon, Pål Lukashaugen, prosjektleder Motorola, Erlend Ekker og Ingrid U. Hansen fra Lier Eiendomsselskap. Med hver sin mobil i hånda ble det offisiell markering av den nye mobilmasta på Trettekollen.

– Vi er veldig takknemlig for et godt samarbeid, og det er imponerende at så mye arbeid er gjort inne i marka på forholdsvis kort tid, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal, og la til:

– Det er tryggheten som er det viktigste. Tryggheten til dem som ferdes i marka, tryggheten til dem som arrangerer alt fra skoleturer til idrettsarrangement og tryggheten til dem som kanskje må hente noen som trenger hjelp.

Uansett nettleverandør kan alle mobilbrukere komme fram på nødnummeret 112. I nødnettet er det 30 basestasjoner som drives av alternative strømkilder, og av disse er Trettekollen den første som ble koblet til strømnettet. Med nødnettet koblet til er sikkerheten på plass, som kan være med på å redde liv.

Skiløper i marka Skimten
BILDE: Sommer som vinter. Med mobil i lomma eller sekken kan du ringe eller andre kan ringe deg. Vi får håpe det snart blir det fine skiforhold både på Skimten og andre steder i Drammensmarka.

Masta på Trettekollen

  • Prosjektet ble satt i drift 20. november 2020
  • Framføring av permanent strøm til Nødnetts mast
  • Innplassering i eksisterende mast hos Nødnett
  • Etablering av basestasjonsutstyr (radioutstyr, antenner, kabler og samband
  • Teknologi 2 G (900), 4 G (1800) gir 4 G+
  • Telenor ivaretar årlige driftskostnader til basestasjonsutstyr

Dekning av turområder

  • Nord for Trettekollen, Himmerikstjern og Glitre
  • Øst, sør-øst for Trettekollen, Lelangen, Garsjø og Eiksetra
  • Vest for Trettekollen i retning Langvatnet

Finnemarka rommer

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer, som ligger i Viken fylke. Finnemarka er avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør. Finnemarka er delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen og Øvre Eiker.