Nærutvalgene er på plass

Alle innbyggerrepresentantene og politikerne er klare, så nå kan kommunens nærutvalg i de ti kommunedelene sette i gang arbeidet for å skape et aktivt lokaldemokrati.

– Jeg gleder meg veldig til at nærutvalgene kommer i virksomhet. Dette er en spennende nyvinning, ikke bare her i Drammensregionen, men i hele Norge, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

– Det å bruke lokale krefter til å påvirke samfunnsutviklingen på denne måten, bidrar rett og slett til et bedre folkestyre. Jeg er også svært fornøyd med dem som har meldt seg til innsats. Jeg kjenner igjen flere av navnene fra ulike sammenhenger, og jeg vet at dette er solide folk med erfaring fra ulikt hold. Dette lover svært bra for nærutvalgene, og hvordan de skal virke i tida som kommer, understreker ordføreren.

Nærutvalg: ordfører Monica Myrvold Berg ønsker nærutvalg velkommen
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg mener etableringen av nærutvalg er en spennende nyvinning, ikke bare i Drammensregionen, men i hele Norge. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Nytenkende og spennende arbeid

– Kommunestyret har satt lokaldemokrati som ett av satsingsområdene for den nye kommunen og nærutvalgene er en nytenkende og spennende måte å jobbe på. Vi forsøker her å skape et team med politikere og innbyggere, som kan sette fart på de lokaldemokratiske medvirkningsprosessene, sier leder av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden og legger til:

–  Drammen er en stor kommune på over 100.000 innbyggere, og må av og til deles opp i mindre deler for at hver del skal få like muligheter til å bli sett og hørt.

Gjennom nærutvalgene får kommunestyret en ny mulighet til å medvirke med innbyggerne i kommunen og skape rom for utvikling.

– Lokalkjennskapen nærutvalget har, vil hjelpe oss til å nå fram til innbyggere vi ellers ikke når fram til i medvirkningsprosesser. De kan bidra til at innbyggere som ikke tidligere har hatt en stemme inn, men som likevel blir berørt, nå blir hørt. Nærutvalgene kan altså hjelpe oss til å nå helt ut og innhente synspunkter, sier Hilden og legger til: 

– De første årene skal ordningen med nærutvalgene finne sin form og vi gleder oss til å følge arbeidet. 

Flyfoto over Åssiden, Ytterkollen og Drammenselva
BILDE: Nærutvalg i ti kommunedeler i Drammen kan sette i gang arbeidet for å skape et aktivt lokaldemokrati.

Engasjerte lokalmiljøer

– Valg av innbyggere til de enkelte nærutvalgene er nå gjennomført. Det var rundt 190 innbyggere som meldte sin interesse. Dette er bra og viser stort engasjement ute i lokalmiljøene, sier Eirin Bråten Nygård, lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune.

Nærutvalgene vil bestå av fire politikere og åtte innbyggere. Likt for alle er at fire av innbyggerplassene vil bestå av innbyggere, som er opptatt av å skape et godt lokalmiljø for følgende målgrupper: barnefamilier, ungdom, senior og personer med funksjonsnedsettelse og/eller kjennskap til dette.

De øvrige fire plasser vil variere fra kommunedel til kommunedel og vil dekke særpreg i den enkelte kommunedel. Dette kan for eksempel handle om studenter, næringsliv, lag/foreninger, geografisk spredning og flerkulturell bakgrunn/erfaring.  

– I vedtatt reglement for nærutvalg står det hvordan valgene skal gjennomføres. Det har vært mange involverte og jeg vil takke alle for et godt samarbeid. De som har stått for selve valget er FAU-ene i de enkelte kommunedelene, ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og de folkevalgte i det enkelte nærutvalg. Alle innbyggere som har meldt interesse for å sitte i nærutvalg har nå fått svar, forteller Nygård.

Første møte i nærutvalgene blir i midten av januar. På det første møtet vil medlemmene i nærutvalgene bli bedre kjent med hverandre, avklare forventninger til nærutvalgets rolle, snakke om hvordan man skal jobbe sammen framover, velge leder og få informasjon om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Oversikt over innbyggere i de enkelte nærutvalg.pdf

Dette er de ti kommunedelene

Hva er et nærutvalg?

Nærutvalgene møtes fire ganger i året og skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Utvalget skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger.

Nærutvalget skal involveres tidlig i prosessen i saker som angår lokalmiljøet og sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta. Dette innebærer blant annet å involvere, tilrettelegge og gjennomføre ulike medvirkningsaktiviteter

Hva er nærutvalget oppgaver?

  • Nærutvalget skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.
  • Utvalget skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.
  • Skal sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta. Dette innebærer blant annet å involvere, tilrette og gjennomføre ulike aktiviteter.
  • Nærutvalget skal involveres tidlig i prosessen i saker som angår kommunedelen.

Les mer om nærutvalgene her.