Nominert til IMDis Bosettings- og integreringspris

Drammen kommune er en av seks kommuner som nylig er blitt nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2021. Det betyr at Drammen kommune, av 356 kommuner i Norge, i år er vurdert som en av de beste kommunene i landet på dette feltet.

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg synes det er både hyggelig og viktig at Drammen blir nominert til Integrasjons- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) bosettings- og integreringspris.

– Uansett hvem som får den, er en slik nominasjon en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, hver eneste dag. Nominasjonen er også en heder til de mange dyktige ansatte i kommunen som arbeider med bosetting og integrering, sier ordfører i Drammen kommune Monica Myrvold Berg.

I sin nominasjon legger IMDi vekt på at kommunen har definert mangfold og inkludering som et politisk satsningsområde og har iverksatt et helhetlig integreringsarbeid for å nå ut til hele familier og styrke deltakelsen i arbeidslivet.

– At dette nå legges merke til utenfor kommunens grenser, er ikke bare positivt for brukere og kommunen, men en viktig nyhet for hele kommunen. Det viser at vi gjør mye riktig på et område som er komplisert og som krever langsiktighet og høy kompetanse. Nominasjonen er en bekreftelse på at vi er der vi skal være, sier ordføreren.

De nominerte er valgt ut på bakgrunn av kriterier fastsatt av IMDi. Kommunene må skåre positivt både innenfor bosettings- og kvalifiseringsarbeid. De må vise fleksibilitet og engasjement i bosettingsarbeidet, ha gode utviklingsprosjekter, og gode resultater i introduksjonsprogrammet.

Årets nominerte kommuner kan også vise til gode resultater over tid, ved at over 50 prosent av deltagerne i introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program.

Publikum kan stemme på sin favoritt. Stemmegivningen er åpen frem til torsdag 11. november. Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår.

Alle føler på oppdraget sitt

Eva Kjerstin Baustad, Avdelingsleder Drammen Flyktningtjeneste og Tjenester andre grupper, mener en del av forklaringen på hvorfor Drammen kommune kan vise til gode resultater, er samarbeid på tvers:

– Vi har gode systemer, raske bosettinger og godt samarbeid på tvers i kommunen. Alle føler på oppdraget sitt. Det handler om veldig godt samarbeid med andre instanser i kommunen, og veldig engasjerte bosettingsansvarlige. Boligtjenesten stiller opp, det er godt samarbeid med blant annet voksenopplæring, velkomstklasser, barnehager og helse. Alle sammen er fleksible, forteller hun.

Utviklingsprosjekter

Drammen kommune har spennende og interessante utviklingsprosjekter, noe juryen har lagt vekt på i sin nominasjon. Av prosjekter som nevnes er pilotering av flerspråklig støtte som metodikk i norskundervisning, samt YrkesKomp, der kommunen i samarbeid med andre utvikler og prøver ut fagopplæringsprogram med integrert norskopplæring.

YrkesKomp er et samarbeidsprosjekt i mellom Nav Drammen, OPUS voksenopplæring og Drammen kommune.

Les mer om YrkesKomp på IMDis nettsider

Flere ut i arbeid tidligere

Alle nyankomne som bosettes, og som er mellom 18 og 55 år, får tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram med varighet inntil to år. Hovedvekten i programmet ligger på norsk og samfunnsfag i kombinasjon med praksis i bedrift. Hensikten er å kvalifisere til arbeid eller videre utdanning.

– Vi ser at det har vært veldig riktig å rette introduksjonsprogrammet mye mer mot arbeid og det å få flere ut i arbeidstrening tidligere, sier Baustad.

Både kommunale institusjoner og private arbeidsgivere stiller opp med praksisplasser, og deltakerne får et aktivt forhold til en arbeidsplass og muntlig språktrening. Mange av praksisdeltakerne beholder praksisplassene også videre og jobber i ferier eller to dager i uka i kombinasjon med norsk.

Jobber helhetlig med hele familien

Eva Kjerstin Baustad har troen på at deltakelse i samfunnet og å få familiemedlemmer ut i arbeid er godt og helhetlig integreringsarbeid. 

– I den nye kommunen jobber Flyktningtjenesten mye mer helhetlig, og har flere tiltak nå enn tidligere som handler om å nå ut i forhold til barnefattigdom og utenforskap. Vi har mye kontakt med frivillige organisasjoner som tilbyr aktivitet for barn og ungdom og vi har mye tettere kontakt enn tidligere med skoler og barnehager ved bosetting, forteller hun.

I sommer var Flyktningetjenesten knyttet opp mot et sommerjobbprosjekt hvor nybosatt ungdom mellom 16- 18, fikk sommerjobb. 

– Og det er noe med det å se hele familien. Det å få ungdommen raskt i gang. For er det noen som føler på å være annerledes eller utenfor, så er det jo disse ungdommene som kanskje ikke kommer seg i gang på videregående skole fordi de kanskje ikke har grunnskolen engang, selv om de er 16 eller 17 år.

I selskap med seks andre kommuner

I tillegg til Drammen er kommunene Asker, Harstad, Lillestrøm, Lørenskog og Sandefjord nominert.

– Landets kommuner gjør en kjempeviktig jobb med å bosette og integrere flyktninger. Ved å dele ut denne prisen, ønsker vi å hedre kommuner som har utmerket seg i året som har gått, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.