Ny gang- og sykkelvei ved Drammen park er åpnet

Ordfører Monica Myrvold Berg klippet snoren og erklærte den nye gang- og sykkelveien i Øvre Storgate for åpnet. Som en rød løper snor den nye sykkelveien seg med et trygt fortau på begge sider.

Ordfører klipper snor for åpning av gang- og sykkelvei
BILDE: En ny flott trasé for syklende og gående er klar til bruk.

Tilrettelagt for myke trafikanter

Det nye anlegget går fra Roklubben til Øvre Sund bru, en strekning på 350 meter. Det er anlagt fortau, slik at det er trygt for både gående og syklende.

Tidligere var det gjennomkjøring for biler her med langsgående parkering. Det skapte store trafikksikkerhetsmessige utfordringer.

I Dronninggata var det også parkering tidligere og det var ikke tilrettelagt for at bilene kunne snu. Noe som skapte utrygge trafikksituasjoner. Nå er det laget en Kiss and ride-løsning, helt adskilt fra myke trafikanter.

Nå er det blitt gode arealer for gående og syklende. Samtidig ble det en buffer på hver side av det asfalterte feltet for å kunne ta vare på alleen med gamle trær.

Det har skjedd mye viktig oppgradering også under bakken. Ny vannledning er lagt og vann og avløpssystemet er byttet ut.

Del av Drammens hovednett for sykkel

Strekningen er en del av Drammen kommunes vedtatte hovednett for sykkel, og har en videreføring av sykkelvei med fortau over Øvre Sund bru i vest. Viken fylkeskommune jobber med videreføring og bedre tilrettelegging for syklister på fylkesveien vestover, gjennom Øvre Storgate og Landfalløya, helt opp til Landfalløybrua.

Rød gang- og sykkelvei. Dame triller sykkel.
BILDE: – Vi har fått etablert et flott prosjekt: En rød løper for syklistene inn mot Drammen sentrum, som en viktig del i et overordnet, sammenhengende veinett for syklister, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Drammen skal bli Norges beste sykkelkommune

Sommeren 2019 bestemte Drammens politikere at veien ved Drammen park skulle stenges for biltrafikk og parkering, og at det skulle tilrettelegges for syklende og gående.

Prosjektet er helt i tråd med den overordnede politiske føringen om at Drammen skal bli Norges beste sykkelkommune, og at kommunen skal ha en sykkelandel på 20 prosent i sentrumsområdene.

– God sykkeltur, på det nye flotte anlegget vårt! sier Monica Myrvold Berg.

Finansiert med koronamidler

Som følge av koronasituasjonen fikk kommunen tildelt statlige koronamidler til prosjektet.

– Midlene har gitt arbeid for bygg- og anleggsvirksomhetene og nye opplevelser for gående og syklende, understreker Berg.

Prosjektet har kostet 12,4 millioner kroner og er fullfinansiert av koronamidler.

Funn av ruiner

Som følge av arbeidet med gang- og sykkelvei ble det avdekket spennende ruiner fra den storslåtte Mechlenburggården fra 1657. Gården var i sin tid byens største og mest påkostede. Fra den styrte stattholder Gyldenløve, fra 1678 til 1679, Norge på vegne av den danske kongen.

Arkeologer har undersøkt, tatt 3D-bilder og filmet funnene med drone, for å lage 3D-modellering. Restene har blitt begravet igjen, slik at de ikke skal ta skade. På et senere tidspunkt kan ruinene eventuelt graves opp igjen, til glede for fremtidige generasjoner.

syklist med hjelm på rød sykkelvei.
BILDE: Syklistene har allerede tatt sykkelveien i bruk.