Fra og med onsdag 28. oktober innføres de nye nasjonale tiltakene mot koronapandemien.

Smittetrykket stiger mange steder i landet, og det er også tilfellet i Drammen kommune. Derfor har nasjonale myndigheter besluttet at følgende tiltak innføres:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.
 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført.
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet

Under kommunestyrets møte tirsdag 27. oktober orienterte Anne Hilde Crowo som er kommunalsjef for helsetjenester, om koronasituasjonen i Drammen kommune. I løpet av de to siste ukene er det påvist 64 nye tilfeller av koronasmitte i kommunen. 42 av dem er registrert den siste uka.

- Smitten er økende, og vi har registrert uvanlig høye smittetall for Drammens del de siste dagene, sa Crowo i sin orientering til kommunestyret.

Anbefaler lokale tiltak

Nasjonale myndigheter har kommet med råd om lokale tiltak i kommuner med høy smitte. Det er ikke tatt endelig stilling til hvilke tiltak som er aktuelle å anbefale eller påby i Drammen kommune. Det blir tatt stilling til dette i løpet av relativt kort tid, men dette er de lokale tiltakene som kommuner med høy smitte rådes til å innføre:

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.
 • Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.
 • Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22.00.
 • Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).
 • Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.
 • Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

- Det vurderes fortløpende hvilke tiltak Drammen kommune bør iverksette, men det er ikke bestemt hvilke tiltak som anbefales iverksatt. Før det gjøres endringer i de lokale anbefalingene og tiltakene, vil vi rådføre oss med nabokommunene innover mot Oslo, sa Crowo til kommunestyret.

På bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger vil det komme anbefalinger. Eventuelle påbud må behandles politisk og vil eventuelt bli fremmet til formannskapsmøtet 10. november.

Gjeldende lokale anbefalinger

Disse anbefalingene er innført tidligere, og de gjelder inntil videre:

 • Det anbefales å bruke munnbind ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand ved kollektivreiser til og fra Oslo for voksne og for ungdommer fra ungdomsskolealder.
 • Anbefaling om at alle som kan benytte seg av hjemmekontoret, gjør dette.
 • Anbefaling om å unngå arrangementer med mer enn 50 deltakere. Anbefalingen gjelder for antall deltakere på offentlige arrangementer innendørs der det ikke er fast seteplassering.
 • Begrenset åpningstid ved skjenkesteder.

Drammen kommune har i tillegg anbefalt innbyggerne om å begrense antall personer som samles i privat sammenheng til maksimalt ti. Denne anbefalingen overstyres nå av den nasjonale anbefalingen om ikke å ha mer enn fem gjester i private hjem, hager eller hytter.