Flere og flere sykler i bynære strøk

En kombinasjon av koronasituasjonen og bedre tilrettelegging kan være svaret på hvorfor flere går og sykler om dagen.

– Vi ser nå at flere sykler og passerer de fire tellepunktene våre, og vi opplever det også i byen. Noe av dette kan nok tilskrives koronapandemien, men vi har også gjennomført flere tiltak som vi håper bidrar til at flere velger å bruke sykkel, sier overingeniør Elisabeth von Enzberg-Viker i Drammen kommunes avdeling samferdsel, vei og park. 

Hun legger til at kommunen investerer blant annet i infrastruktur, sykkelparkering, trafikksikkerhetstiltak og skilting. Det er også tilbud om å låne elsykkel ved elsykkelbibliotek både i Drammen, Krokstadelva og Svelvik, og oppfordring om ikke å reise kollektivt eller stå i bilkø i disse dager. Hvis mulig bør sykkel benyttes. 

Elisabeth von Enzberg Viker overingeniør
BILDE: Overingeniør Elisabeth von Enzberg-Viker i kommunens Samferdsel, vei og park er glad for at flere og flere går og sykler i bynære strøk, og håper den positive utviklingen fortsetter i årene som kommer. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Fire tellepunkter for gående og syklister

Statens Vegvesen har tellepunkter for gående og syklende på Bybrua, Øvre Sund bru, kryssingen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate (over og under) ved Drammen videregående skole og Nedre Strandgate ved Aass Bryggeri.

De to sistnevnte punktene ble etablert i juni 2019, og har derfor ikke tall for første halvår 2019 som det kan sammenlignes med. Videre har det vært en del tekniske utfordringer med tellerne, som gjør at disse i visse perioder mangler data.

Tellepunkt Bybrua

Antallet syklende er mer avhengig av vær- og føreforhold enn både antall gående og antall kjørende. Antall syklende over Bybrua var betydelig lavere på ettervinteren 2019 enn på ettervinteren 2020. Dette skyldes sannsynligvis at vinteren 2020 var mild med lite is og snø, slik at sykkelforholdene var ganske bra allerede i februar.

I 2019 er det en vekst i antall syklende utover våren. Det er ganske store variasjoner mellom dager, noe som sannsynligvis skyldes været. Toppdagene i mai og juni 2019 var det rundt 1400 som syklet over Bybrua. I sommerferien gikk aktiviteten noe ned, før man i august 2019 ser toppdager på rundt 1600 syklister.

I 2020 er det ikke samme veksten i antall syklende tidlig vår, men antall syklende økte utover i april og mai. I siste del av mai og tidlig juni ses toppdager på rundt 1300 syklister, det vil si bortimot samme nivå som i 2019.

Tellepunkt Øvre Sund bru

Det ses ikke noe fall i antall syklende i forbindelse med nedstengingen i mars. Utover våren gikk antall syklende opp til det nådde et toppnivå på rundt 1600 i døgnet på toppdagene tidlig i juni. Siste del av juni mangler det data. I feriemåneden juli var antallet syklende lavere. I august er datagrunnlaget noe tynt, men det kan se ut til at nivået etter skolestart er det høyeste så langt i år, men i overkant av 1600 syklister i døgnet på toppdagene.

Tellepunkt Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Antall syklende var relativt beskjedent i første del av mars, og reduksjonen av antall syklende ved nedstenging i midten av mars var ikke så stor. I april tok antall syklende seg opp, men siden telleren falt ut mangler det data mellom slutten av april og starten av juli. Antall syklende økte da ferien var slutt, og nådde sitt høyeste nivå så langt etter skolestart.

Tellepunkt Bragernes strand

Det er registrert en god økning av syklister i sommer.

Sykling langs Bragernes strand/Nedre Strandgate
BILDE: Her passerer snart noen syklister tellepunktet i Nedre Strandgate ved Aass Bryggeri.

Håpet er at det skal bli en flott og solrik høst, slik at enda flere velger å gå eller sykle til og fra skole, arbeid eller andre gjøremål.