Prognosen viser et stort merforbruk i 2020

Økonomirapporten etter de to første månedenes drift av den nye kommunen viser et positivt driftsresultat på i overkant av 20 millioner kroner. Men prognosen for 2020 som helhet viser at Drammen kommune har store økonomiske utfordringer, og tjenesteområdene varsler et samlet merforbruk på oppunder 100 millioner kroner.

Rådmann Elisabeth Enger orienterte allerede i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor om at det var et betydelig merforbruk innen enkelte sektorer, målt mot 2019-budsjettene.

- Både politikere og administrasjon har vært kjent med at vi hadde for høy fart, altså for høyt aktivitets- og kostnadsnivå, inn i 2020. Driftsnivået innen de ulike programområdet må justeres mot de økonomiske rammene vi har. Dette arbeidet er i gang, men det blir dessverre forsinket som følge av koronautbruddet, sier rådmann Elisabeth Enger.

Usikker prognose

Av månedsrapporten for februar (pdf) går det fram at Drammen kommune har utfordringer knyttet til å oppnå balanse i driftsbudsjettet for 2020. Foreløpig årsprognose viser en merutgift på nesten 92 millioner kroner. Det er fortsatt tidlig på året, og det understrekes at prognosene derfor er usikre.

- Det forberedes tiltak som vil bidra til å redusere merforbruket. Men i dagens situasjon, hvor mange av kommunens virksomheter er under hardt press som følge av epidemien, er det vanskelig å gjennomføre kostnadsbesparende tiltak. Ledelse og ansatte har nødvendigvis fullt fokus på å håndtere situasjonen rundt koronautbruddet. Det betyr at det vil være nødvendig å skyve på iverksettelse av en rekke kostnadsreduserende tiltak inntil situasjonen er under rimelig kontroll. Dette innebærer at årets budsjettutfordringer til en viss grad må løses ved bruk av engangsmidler, står det i økonomirapporten.

Det er programområdene som sorterer under hovedutvalget for oppvekst og utdanning og hovedutvalget for helse, sosial og omsorg som melder om de største økonomiske utfordringene. Det er også disse programområdene som nå er mest berørt av koronautbruddet.

- Nå bruker vi så å si alle kreftene våre på å ivareta innbyggerne og sikre et godt tjenestetilbud i en svært krevende periode. Dermed blir det naturlig nok mindre tid og ressurser enn det vi hadde planlagt, igjen til å jobbe med effektivisering av organisasjonen, sier Elisabeth Enger.

Omfattende jobb å få driften i balanse

Hun legger ikke skjul på at prognosen som varsles i denne økonomirapporten, er alvorlig, og at det er en omfattende jobb å få driften i balanse mot budsjettet. Enger sier at denne jobben tas på største alvor, men at dette altså må gjøres på en måte som samtidig sikrer at kommunen har kapasitet til å håndtere den største krisen i Norge siden andre verdenskrig.

Rådmannen og administrasjonen har varslet at det skal jobbes med forslag til innsparinger og budsjettendringer fram til behandlingen av første tertialrapport og budsjettrevisjonen. Den politiske behandlingen av tertialrapporten og budsjettrevisjonen skal etter planen skje i juni, men dette blir også et sentralt moment i formannskapets budsjettseminar i april.

Det varsles i økonomirapporten at enkelte programområder ikke vil ha mulighet for å oppnå budsjettbalanse i 2020. Dette gjelder i særdeleshet programområdet for hjemmetjenester og institusjon.

Prognosen som meldes i økonomirapporten for årets to første måneder, tar ikke hensyn til koronautbruddet. De økte kostnadene kommunen har som følge av denne situasjonen, kommer ikke til syne før i neste økonomirapport.

Regjeringen har varslet at kommunene skal få dekket merutgifter de har som følge av virusutbruddet. Foreløpig er det ingen som vet om kommunene får dekket alle merutgiftene eller bare deler av dem. I tillegg er det ingen som vet noe foreløpig om hvor lenge denne situasjonen varer. Derfor er det vanskelig for rådmannen å si noe sikkert om hvordan dette vil påvirke kommuneøkonomien.

Ingen umiddelbar krise

- Drammen kommune har et solid disposisjonsfond, så dette er ikke noen umiddelbar krise. Men vi kan selvfølgelig ikke å drive med et altfor høyt kostnadsnivå. Vi er nødt til å gjennomføre tiltak som gir effekt i løpet av nokså kort tid. Samtidig må vi sikre at de grepene som tas, ikke har utilsiktede og negative konsekvenser for både tjenestetilbudet og økonomien i neste omgang, sier Enger. Hun understreker at det på grunn av den økonomiske situasjonen stilles krav til kommunalsjefene og stabslederne om at de må drive stram økonomistyring.

- Når jeg sier at dette ikke er noen umiddelbar krise, så skyldes det at de tre kommunene som etablerte Drammen kommune 1. januar 2020, hadde et samlet overskudd i fjor på omtrent 80 millioner kroner, i tillegg til disposisjonsfondet vi har. Fjorårets overskudd er foreløpig ikke disponert, så det kan være en mulig å finansiere merforbruket i oppstartsåret som vi visste ville bli krevende, uten å svekke balansen i disposisjonsfondet utover det som allerede ligger inne i økonomiplanen, sier rådmannen.

Enger gjentar imidlertid at det ikke er en holdbar måte å drifte Drammen kommune på over tid med et merforbruk i den størrelsesordenen som nå varsles. Kommunen skal drives med overskudd for å få rom for nødvendige investeringer.

- Det skal vi få til. Men da må vi redusere driftsnivået. Dessverre blir dette arbeidet noe forsinket på grunn av koronautbruddet og behovet for å sikre tjenestetilbudet til innbyggerne i denne vanskelige situasjonen, sier rådmann Elisabeth Enger.