Ønsker innspill til handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker

Det er laget et forslag til en handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker hos barn og unge. Nå kan du som innbygger komme med innspill til dette forslaget.

tre barn i barnehage uskarpt i bakgrunnen. To lekebiler på et teppe  skarpt i forgrunnen .
KOM MED INNSPILL: Du som innbygger kan gi innspill til forslag til strategier og tiltak i planen.

Omsorgssvikt handler om barn og unge som lever under forhold som skader hans eller hennes helse og utvikling, mens atferdsvansker handler om barn eller ungdom som viser handlinger eller uttrykk som hindrer eller forsinker deres utvikling, læring og sosialt samspill med andre.

Handlingsplanen er del av Drammen kommunes arbeid med Oppvekstreformen. Den beskriver det overordnede målet og strategien for det helhetlige tjenestetilbudet. Hovedmålet for Drammen kommune er at flere barn skal få rett hjelp til rett tid der de bor. For å lykkes med målene tar forslaget til handlingsplanen utgangspunkt i fire strategiske punkter: organisering, ledelse, kompetanseheving og brukermedvirkning.

Hvordan kan kommunen på en best mulig måte styrke det forebyggende arbeidet og den tidlige innsatsen, slik at barn og unge ikke opplever omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker? Hva må til for å lykkes?

Alle i Drammen kommune, enten du er forelder, foresatt, nabo, venn, familie, kollega, medlem av et lag eller forening, eller bare innbygger, inviteres til å gi innspill til forslag til strategier og tiltak i planen.

Her finner du kunngjøringen og informasjon om hvor du kan sende høringssvar

Høringsfrist er 23. januar.