Vi vil høre din mening om parkering

Alle som ønsker, kan komme med innspill til den nye parkeringsstrategien og parkeringsnormen i Drammen kommune. Det handler blant annet om tidsbegrensning for parkering, parkering for sykler og elbiler og boligsone- og beboerparkering.

PARKERING: En ny parkeringsstrategi for Drammen kommune er på høring.

Formannskapet vedtok 29.11.22 at forslag til parkeringsstrategi med parkeringsnorm for Drammen kommune skulle sendes på høring. Høringsfristen er satt til 1. mars 2023. Den nye parkeringsstrategien og parkeringsnormen vil erstatte strategiene og normene i de tidligere kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. 

Alle interesserte er velkommen til et åpent møte om parkeringsstrategi og parkeringsnorm på Marienlyst skole tirsdag 24. januar klokka 18.00. 

Parkeringsstrategien

Første del av dokumentet som er på høring er parkeringsstrategien for Drammen kommune. Den gir overordnede føringer for kommunens parkeringstilbud de kommende årene. I parkeringsstrategien inngår blant annet disse punktene (hele strategien finner du lenke til nederst i saken): 

  • Samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes om lag uendret. Det skal imidlertid være mulig å fjerne et mindre antall parkeringsplasser for å legge til rette for gående, syklende, buss eller bildelingsordninger, uten å kompensere for bortfallet av parkeringsplasser.
  •  Drammen kommune skal som hovedregel sette inn tiltak som gjør det mindre attraktivt å benytte bil til jobb, men være mer forsiktig med å sette inn tiltak mot handle- og fritidsreiser. 
  • Avgiftsparkering i Drammen sentrum videreføres. Det foreslås ikke nye områder med avgiftsparkering nå. 
  • Det skal fortsatt være billigere å parkere i de kommunale parkeringshusene enn å parkere langs gata i Drammen sentrum.
  • Elbiler og hydrogenbiler skal betale ordinær takst for å parkere. (I dag betales halv pris for å parkere disse bilene langs gata og på noen parkeringsplasser, men ordinær pris i parkeringshusene og på de fleste parkeringsplassene.) 
  • Det skal betales ordinær avgift for elbiler og hydrogenbiler i boligsone og sone med beboerparkering (i dag er dette gratis). 
  • Det foreslås å sette i gang prosesser for å vurdere nærmere om det skal innføres boligsone, beboerparkering eller annen parkeringsregulering i fire nye områder: Bragernes vest, Bragernes øst, Strømsø øst og Skogliveien (se kart). 
PARKERING: Kartet viser avgiftssonene, dagens boligsoner, dagens soner med beboerparkering og soner der det foreslås å sette i gang prosess for mulig ny parkeringsregulering.

Parkeringsnormen

Andre del av dokumentet som er på høring er parkeringsnormen for Drammen kommune. I parkeringsnormen stilles det krav både til antall parkeringsplasser og kvalitet på parkeringsplassene når det skal bygges nytt eller omreguleres. 

Kommunen er delt inn i tre parkeringssoner med ulike krav. De mest sentrale områdene utgjør sone 1. Her inngår Mjøndalen sentrum, områdene nærmest Gulskogen stasjon og Drammen sentrum med Brakerøya. Sone 2 utgjøres også av sentrale områder, men ikke fullt så sentrale som sone 1. I sone 2 inngår områder nær Mjøndalen sentrum, de mest sentrale delene av Krokstadelva, områder nær Drammen sentrum, Konnerud sentrum og Svelvik sentrum. Det meste av kommunen tilhører sone 3, som utgjør alle områder som ikke er i sone 1 eller 2. 

I de ulike sonene fastsetter normen krav til antall parkeringsplasser for ulike typer arealformål: bolig, kontor, forretning/kjøpesenter, tjenesteyting, servering og overnatting. Det legges generelt opp til færrest parkeringsplasser for bil i de mest sentrale områdene, der kollektivtilbudet er godt, mye er i gang- og sykkelavstand og problemene knyttet til bilbruk er størst. 

Det stilles også krav til minimum antall parkeringsplasser for sykkel. For sykkel er kravet til antall plasser stort sett det samme i alle sonene.  

I tillegg til antall parkeringsplasser har parkeringsnormen krav til lokalisering og kvalitet for parkeringsplassene. For eksempel er det krav til at det skal være mulig å låse syklenes hjul og ramme til stativ eller lignende, og til at sykkelparkeringen skal være innendørs eller under tak (avhengig av hvor mange plasser det er snakk om).  Det er også krav om tilrettelegging for lading, både for biler og sykler. 

Åpent møte og mer informasjon

Vil du vite mer om parkeringsstrategien og parkeringsnormen? Tirsdag 24. januar klokka 18.00 arrangerer Drammen kommune et åpent møte for alle interesserte på Marienlyst skole. Her vil forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm bli presentert, og det blir anledning til å stille spørsmål. 

Etter høringen vil alle inkomne merknader bli behandlet, og det kan føre til at forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm endres. Merknadene vil følge med når strategien og normen skal sluttbehandles av kommunestyret, noe som anslås å skje sommeren 2023. 

Husk høringsfristen 1. mars!