Fundamenter skal etableres

Arbeidet med ny midlertidig gang- og sykkelbru over Drammenselva er påbegynt. Den 15. september starter arbeidene med fundamentene for den midlertidige brua.

to kajakker på ei strand i elva
BILDE: De som ferdes i fritidsbåter bes om å vise varsomhet og holde avstand til nyttetrafikken som skjer i elva i perioden med bygging av ny bru.

Anleggsarbeidet med fundamentene gjennomføres i perioden 15. september til 1. mars 2022. Selve brukonstruksjonen løftes på plass i påsken 2022.  Arbeidet gjennomføres i høst og på vinterstid, fordi det vanligvis er lite trafikk på elva som kan komme i konflikt med anleggsarbeidet.

– Innbyggere som har lyst til å følge med på anleggsarbeidet har god utsikt fra bybrua, sier prosjektleder Anne Sofie Nilsen.

Fritidsbåter bes holde avstand

Midlertidig gang- og sykkelbru etableres med fem pelefundamenter i elva. Fundamentene plasseres oppstrøms for Bybrua, og parallelt med dagens peler.

– Arbeidene starter med å mudre bort elvebunn der fundamentene skal stå. Det vil benyttes lekter til både mudringen og pelearbeidene og det vil derfor være en del trafikk på elva i anleggsperioden. Fritidsbåter bes om å ferdes varsomt i område og holde god avstand. Seilingshøyde og seilingsbredde er den samme som for Bybrua slik vi kjenner den i dag, sier prosjektleder Anne Sofie Nilsen.

Det tas hensyn til fisk og badeplasser

For å ikke forstyrre fisk som skal opp elva for å gyte stoppes arbeidet før 1. mai.

Elvebunnen i Drammenselva består av fine masser. Når det graves på elvebunnen, vil det bli frigjort partikler. Arbeidet i elva skal gjennomføres på en slik måte at minst mulig virvles opp og blander seg i vannmassene. Det blir satt ut siltgardiner i elva rundt badestrendene for å sikre at finstoff fra elvebunnen ikke havner her. Partikkelspredningen overvåkes ved bruk av målere som plasseres ut i elva, i tillegg vil det tas jevnlige vannprøver.

plantegning av plassering av stiltgardiner
BILDE: Figuren under viser plasseringen av siltgardinene på tre steder. To skjermer badestrendene på Bragernessiden og en på Holmennokken.

– Det gjøres tiltak for å redusere ulempene. Det blir satt opp siltgardiner rundt de tre badestrender som er nedstrøms for Bybrua. Gardinene skal hindre at partikler kommer inn på badeområdene, sier prosjektleder Nilsen.

Elva avlaster veinettet i sentrum

For at myke trafikanter og biler skal bli minst mulig berørt av arbeidet med ny midlertidig gang- og sykkelbru vil mesteparten av forflytning av mannskap, anleggsmaskiner og materiell skje via elva.