Vaktbåt skal sørge for trygg ferdsel på elva

Rivingen av bybrua innebærer maskinell pigging fra oversiden, og «tygging» med aggregat fra en lekter på elva. Mens arbeidene pågår vil det være en vaktbåt på elva som sørger for at alt maskinelt arbeid stoppes hvis en båt skal passere.

Riving av bybrua 1. juni 2022

BILDE: Rivingen av bybrua er i gang.

Riving av overbygningen startet for alvor i dag og vil pågå på dagtid frem til fellesferien. Det er ikke planlagt å arbeide på natt eller søn- og helligdager.

Lekteren med rivemasser slepes med ujevne mellomrom til riggområdet Holmennokken for å tømmes for avfall. Også annen anleggsaktivitet og transport på lekter vil foregå i perioden.

– Vi ber om ekstra årvåkenhet og om å holde god avstand til pågående arbeider, sier prosjektsjef Tommy Iversen.

Anbefalt farled vil variere i perioden da entreprenøren river suksessivt fra Strømsø mot Bragernes. Dette merkes ved behov. Det vil ikke bli merket med frihøyde.

Vaktbåt

Siden det kan falle ned biter under rivingsarbeidet skal det ikke oppholde seg noen direkte under brua når arbeidene foregår. Entreprenøren har derfor vaktbåt på elva som er på samband med rivemaskinistene. Når en båt nærmer seg brustedet, stoppes alt maskinelt arbeid mens båten passerer. Båtførere oppfodres til å holde lav fart og passere effektivt forbi. Da hindres ikke arbeidene unødvendig.

Etter hvert som selve bro-overbygningen er fjernet vil båter kunne passere mellom fundamentene uten at arbeidene stoppes.

Det er en plasskrevende og komplisert operasjon å flytte lektere. Vaktbåten vil også ha som oppgave å sørge for å følge opp at småbåter, kajakker og lignende fjerner seg fra området når lektere skal flyttes.

– Vi ber om forståelse for at dette er for alles sikkerhet, fortsetter Iversen.

Fortøyning forbudt

I området hvor lektere manøvreres er det av sikkerhetshensyn skiltet med fortøyning forbudt. Dette gjelder per nå kommunal gjestebrygge på Bragernes (unntatt Skutebrygga), samt den delen av Jernbanekaia som er avsperret.

Eventuelle fortøyde båter uten eier til stede, vil måtte fjernes/taues vekk ved behov og på eiers risiko.

Starter med grunnarbeider etter sommerferien

Etter ferien vil grunnarbeider for den nye bybrua settes i gang. Det er et mål å holde seilingsled åpen gjennom hele prosjektet. Det kan være aktuelt å innføre puljevis passering under spesielle operasjoner. Dette avtales fortløpende med havnemyndighet.