Korte stans på gangbrua og i trafikken i forbindelse med bygging av Bybrua

Spuntingen nær Øvre Strandgate har tatt noe lengre tid enn forventet. Det vil derfor fortsatt bli behov for å stenge den midlertidige gang- og sykkelbrua og Øvre Strandgate ved Bybrua på Bragernes i korte perioder.

- Arbeidene med sputing nær Øvre Strandgate har tatt litt lengre tid enn forutsatt, , så arbeidene må fortsette til uka. Dette medfører at det vil bli noe stenging også til uka, men det tas sikte på å være ferdig tirsdag, sier prosjektsjef Tommy Iversen, og beklager ulempene dette medfører for de som berøres.

Stengingen skyldes arbeidene ved Bybrua og at det må etableres en sikkerhetssone rundt arbeidsstedet. Stengingen foretas når spuntnålene løftes på plass. Denne operasjonen tar vanligvis noen få minutter. Gående, syklende, buss, taxi og varetransport vil bli stanset av trafikkdirigenter i de få minuttene arbeidet pågår.

– Vi ber om forståelse for at dette er nødvendig for alles sikkerhet, og ber alle om å følge trafikkdirigentenes instruksjoner. Vi oppfordrer samtidig de som skal rekke for eksempel tog eller buss om å legge inn noen ekstra minutter, sier Iversen.

Lange jernspunter står opp av bakken i krysset mellom øvre og nedre Strandgate. En grønn kran er i bakgrunnen. .
BILDE: Når spuntnålene løftes på plass nær Øvre Strandgate etableres det en sikkerhetssone rundt arbeidsstedet. Når det gjøres er det behov for å stenge veien og midlertidig gang- og sykkelvei i perioder.

Spuntarbeidene forventes å være ferdig i løpet av uke 38, men det er ikke alle arbeidene som påvirker gang-, sykkel- og biltrafikken. Det vil derfor kun være nødvendig med perioder med stenging i starten av neste uke. 

Spuntarbeid vil i en periode fremover medføre mye støy og vibrasjon. Dette gjelder mellom kl. 7.00 og 19.00 mandag til torsdag. Det er forventet at arbeidene vil fortsette i uke 36 og 38. Endringer i tidsplan kan forekomme.