Skal løfte klimaarbeidet i kommunen

For at Drammen kommune skal nå sine klimamål, trengs det bl.a en klimastrategi og et klimabudsjett. Derfor har Anette Ruud, Christine Bjåen Sørensen og Oda Nærland Sofienlund blitt ansatt. Trioen utgjør den nyetablerte virksomheten klima i Drammen kommune.

- Vi gleder oss til å bistå Drammen kommune på veien for å nå sine klimamål, sier Anette Ruud, helt fersk virksomhetsleder for klima i Drammen kommune.

Hun synes det både er spennende og inspirerende å få være med å opprette og forme en ny virksomhet i innenfor et fagfelt hun har stort engasjement for.

To av de ansatte i virksomhet klima utenfor kommunestyresalen.
BILDE: Oda Nærland Sofienlund (t.v) og Anette Ruud i virksomhet klima.

Ingen av de tre kommunene som nå utgjør Drammen kommune har tidligere hatt klimastrategi eller et klimabudsjett. Det er gjennomført mange klimavennlige prosjekter og tiltak i alle de tre tidligere kommunene, men inntil nå har alle manglet en overordnet organisering og plan for klimaarbeidet.

Nettopp derfor er virksomhet klima etablert.

Klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap

Den nye virksomheten skal ha ansvaret for å utarbeide kommunens nye klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap.  I tillegg skal de tre være pådrivere, oppfølgere, tilretteleggere og planleggere for alt som handler om klimaarbeid i Drammen kommune. De skal også være en kompetanseenhet innen klimaarbeid som skal jobbe tett sammen med kommunens øvrige virksomheter.

- Klima er et prioritert satsingsområde for det politiske flertallet i Drammen. Det ble derfor vedtatt en styrking av budsjettet for 2020, som gav oss muligheten til å tilsette tre medarbeidere med kompetanse innen området. Dette har gitt oss en unik mulighet til å bygge et sterkt team, som sammen med kommunens øvrige virksomheter skal følge opp og gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å nå de politiske målsettingene, sier Heming Herdelvær, kommunalsjef Arealplan, klima og miljø og fortsetter:

- Anette, Christine og Oda har komplementær kunnskap, og ikke minst entusiasme, som gir oss et godt grunnlag for den videre satsingen.

Ulik kompetanse

Trioen som skal jobbe for at kommunen når sine klimamål, skal ledes av Anette Ruud. Hun er 40 år og bor i Lier. Ruud er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø ved NTNU, og masteroppgaven omhandlet energiutredning for nettopp Drammen kommune.

Ruud har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Sammen med seg på laget har hun to klimarådgivere.

Christine Bjåen Sørensen er 35 år og bor i Oslo. Hun har en master i industriell økologi fra NTNU og tema for masteroppgaven var bærekraftig byutvikling. Bjåen Sørensen har hatt flere roller i arbeidslivet, både konsulenttjenester innen ytre miljø, klimaplanlegging og utreding, prosjektkoordinering og rådgivning.

- Jeg gleder meg til å støtte opp om det systematiske arbeidet for at Drammen kommune skal bli et «sirkulært» lavutslippssamfunn som ivaretar naturverdier, og gir god livskvalitet for kommunens innbyggere, sier Bjåen Sørensen.

portrettbilde av Christina Bjåen Sørensen
BILDE: Christine Bjåen Sørensen.

Oda Nærland Sofienlund er 29 år gammel og bor i Drammen. Hun er utdannet samfunnsgeograf, med master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen, der fokus i studiet var på byutvikling og klimaomstilling. Nærland Sofienlund kommer fra stilling som klimakoordinator i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. 

- Jeg er supermotivert for å bidra til å gjøre Drammen til en mer bærekraftig og fremtidsrettet by, som tar samfunnsansvaret sitt om å løse klimautfordringen på alvor.

De tre synes det er bra at kommunen har ambisjoner for klima, og dermed også ser viktigheten av å ha en overordnet strategi og tydelige mål. De understreker samtidig at dette er et arbeid som tar tid, men som man vil se resultater av på sikt.

Mål for Drammen

Drammen kommune har vedtatt at Parisavtalens målsettinger skal oppnås i drammenssamfunnet. Kommunen har også politisk vedtatt et mål om å redusere klimagassutslipp fra Drammen kommunes virksomhet med 50 prosent innen 2030. For Drammen kommunes geografiske område er målet et kutt på 40 prosent innen 2030.

Tallene gjelder beregnet kutt ut fra antatt utslippsnivå i 1990, i tråd med Parisavtalens beregningsgrunnlag.

Med så tydelige mål, har den engasjerte og faglig sterke trioen i virksomhet klima et godt stykke arbeid foran seg. De er allerede godt i gang med arbeidet og samarbeidet ut mot andre virksomheter i kommunen, og jobben med en klimastrategi og et klimaregnskap. De har mye å ta tak i, men de gleder seg til fortsettelsen.