Slik fordelte koronasmitten seg i Drammen i oktober

Flere menn enn kvinner smittes nå av koronaviruset i Drammen kommune. Et annet trekk er at andelen unge under 18 år som smittes, er økende.

I oktober la Drammen kommune fram som viste tallene på hvordan koronasmitten hadde fordelt seg i Drammen kommune siden de første tilfellene ble påvist tidlig i mars. Kommunen tar sikte på å legge fram denne fordelingen månedlig, og grunnlaget for denne oversikten er 229 tilfeller påvist i oktober. Noen av disse tallene var altså også med i oversikten som ble publisert i oktober, så tallene kan altså ikke legges opp tallene fra siste rapportering.

Av de 229 personene som fikk påvist smitte i løpet av forrige måned, var det 93 kvinner og 136 menn. Det gir en fordeling mellom kjønnene på 40,6 prosent kvinner og 59,4 prosent menn.

Da Drammen kommune for en snau måned siden presenterte tallene for de 328 første smittetilfellene, var det en liten overvekt av kvinner som hadde fått påvist viruset. Dette bildet har nå endret seg nokså betydelig, og det er en klar overvekt av menn som ble smittet i oktober.

Gjennomsnittsalderen for kvinner som ble smittet i oktober, var 40 år, mens gjennomsnittsalderen for menn som ble smittet, var 37,7 år.
Den yngste som har fått påvist smitte er ett år gammel, mens den eldste er 99 år.

Når det gjelder aldersfordelingen er den som følger:

Diagram som viser smitte fordelt på aldersgrupper
BILDE: Smitte fordelt på alder.

Den største endringen i andelen smittede er i aldersgruppen under 18 år. I denne aldersgruppen var 5,8 prosent av de smittede ved forrige rapportering. Nå er andelen oppe i 10,5 prosent, altså nærmere en dobling.

Den største nedgangen ser vi i de eldste aldersgruppene. Dette er også i tråd med det som er rapportert nasjonalt at smitten lenge har vært holdt unna den eldste delen av befolkningen. Det er gledelig med tanke på at det også er denne gruppen som er mest utsatt for smitte og har størst risiko for alvorlig sykdom og død.

Når det gjelder smittefordelingen mellom kommunedelen, var den slik i oktober:

Kart over smittespredning i oktober

I tillegg er det 15 personer det i datagrunnlaget ikke er registrert kommunedel på. Dette utgjør 6,6 prosent av det totale antallet smittede personer i oktober.

I forbindelse med alle smittetilfellene iverksettes det smittesporing for å kartlegge hvor smitten stammer fra. For 43 av de 229 tilfellene har det ikke vært mulig fastslå noen sikker smittevei. I tillegg er det registrert fem tilfeller hvor det ikke er angitt smittested. For de øvrige 181 tilfellene er smitteveien fordelt slik:

Diagram

I løpet av oktober har det vært ett koronarelatert dødsfall i Drammen kommune. Vedkommende som gikk bort, var i slutten av 80-årene.