Slik har koronasmitten fordelt seg i Drammen kommune

Det er registrert koronasmitte i alle kommunedelene i Drammen, men smittetrykket varierer noe mellom kommunedelene.

Kommunedel 10 Svelvik, Ebbestad og Berger har hatt det laveste smittetrykket. Der har 0,13 prosent av innbyggerne fått påvist smitte. Høyest andel smittede er det er registrert i kommunedel 6 Danvik, Austad og Fjell og i kommunedel 9 Skoger, Åskollen og Nesbygda. I begge disse kommunedelene er det registrert smitte hos 0,43 prosent av innbyggerne.

Drammen kommune har rapportert daglig om utviklingen i koronasmitte blant kommunens innbyggere siden de første tilfellene ble påvist tidlig i mars. I den daglige statusoppdateringen fra kommunen er det gitt en del opplysninger om de påviste smittetilfellene. Det har også kommet noen henvendelser om å informere nærmere om både kjønn, alder og kommunedeltilhørighet.

Må ivareta de smittedes personvern

- Vi har selvfølgelig forståelse for at det er et stort informasjonsbehov ute i samfunnet knyttet til en slik pandemi. Samtidig har vi også ansvaret for å ivareta personvernet til den enkelte innbygger som får påvist koronasmitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han har forståelse for at man i utgangspunktet kan tenke seg at opplysninger om eksempelvis kjønn, alder og kommunetilhørighet i seg selv ikke bidrar til å identifisere dem som har fått påvist smitte.

- Men det er samtidig gitt ut en del andre opplysninger om dem som er smittet. Dette gjelder spesielt i forbindelse med smitte på kommunens egne institusjoner som sykehjem og skoler. Men det er også andre tilfeller hvor det har vært gitt ut en god del informasjon om den smittedes arbeidssted eller reiser, og summen av alle opplysningene kunne i en del tilfeller ha bidratt til at det var mulig å identifisere smittede personer, dersom det også hadde blitt opplyst om kjønn, alder og kommunedeltilhørighet. I tillegg til å informere offentligheten om utviklingen i pandemien, har kommunen en plikt til å sørge for at personvernet til den enkelte innbygger som har fått påvist koronasmitte, blir ivaretatt på en forsvarlig måte, sier Sagberg.

Nå har Drammen kommune sett nærmere på de 328 første tilfellene av koronasmitte og undersøkt kjønnsfordeling, aldersfordeling og geografisk spredning. På et aggregert nivå er det mulig å gi ut disse opplysningen, uten at de skal kunne kobles opp til den enkelte rapportering om smitte.

Når det gjelder den geografiske spredningen, har den fordelt seg slik mellom kommunedelene:

Kart med smitte fordelt på kommunedeler
BILDE: Slik fordeler antallet smittede seg på kommunedelene.

Liten overvekt av kvinner

Av de 328 personene som er med i tallgrunnlaget som publiseres nå, er det 171 kvinner og 157 menn som har fått påvist smitte. Det vil si at 52,1 prosent av dem som har fått påvist koronasmitte i Drammen er kvinner, mens 47,9 prosent er menn.

Smittevernoverlege Einar Sagberg mener at tallene viser at begge kjønn er like utsatt for å bli smittet av koronaviruset. At det er en liten overvekt av kvinner i dette tallmaterialet ser han på som en tilfeldighet.

- Det er ingen opplysninger så langt fra noe hold om at det ene kjønnet skal være mer eller mindre utsatt enn det andre, sier smittevernoverlegen.

Hver fjerde innbygger som er smittet av koronavirus i Drammen kommune, er i aldersgruppen 18 til 29 år. Til sammen 83 personer, 44 kvinner og 39 menn, er smittet i denne aldersgruppen.

Gjennomsnittsalderen på dem som er blitt smittet, er 43,9 år, og den er nokså lik for både kvinner og menn. Kvinnene er i gjennomsnitt 43,8 år gamle, mens mennene er 44,0 år.

Den yngste smittede er en to år gammel gutt, mens den eldste er en 98 år gammel mann.

Når det gjelder aldersfordelingen, fordeler den seg slik:

Graf som viser fordeling av antall smittede på kjønn og alder
BILDE. Antallet smittede fordelt på kjønn og alder.

Flest smittes av personer i egen husstand

Ved påviste tilfeller av koronasmitte settes det i gang et sporingsarbeid for å finne smitteveien for den som er blitt smittet og for å kartlegge nærkontakter for å begrense videre smitte. I forbindelse med denne kartleggingen er de koronasmittede plassert i 12 ulike kategorier når det gjelder smitteveien.

Nesten en tredel av dem som har fått påvist smitte, er blitt smittet av en annen person i egen husstand. Til sammen 99 personer er i denne gruppen.

Den nest største gruppen på 62 personer er blitt smittet på reiser i utlandet.

For 51 personer har det ikke vært mulig å kartlegge en sikker smittevei, til tross for sporingsarbeidet som er gjennomført. 

Slik har smitteveien vært for alle de 328 personene som er blitt smittet av koronavirus og er med i tallgrunnlaget som presenteres nå:

Graf som viser ulike smittekilder for de smittede i Drammen kommune.
BILDE: Smittekildene for koronatilfellene i Drammen kommune.

- Denne informasjonen om smittekilde er ikke veldig overraskende. Hjemme i egen husstand lever vi tett på hverandre, og dersom én i husstanden blir smittet, er det vanskelig å unngå at smitten overføres til flere. Det er heller ikke overraskende at nokså stor andel av smittetilfellene forklares med utenlandsreiser. Når vi reiser er vi ofte tett på andre, både på selve reisen og under oppholdet. Og det er kjent at vi er ekstra eksponert for smitte når vi ikke holder god avstand til hverandre, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Smitte i mange ulike miljøer

Ved påvist koronasmitte settes det i gang et arbeid med å spore opp nærkontakter, men det blir ikke gjort en systematisk registrering av hvilke miljøer den koronasmittede tilhører. Så det er ikke mulig å sette opp en fullstendig oversikt over om det er enkelte miljøer som er mer utsatt for koronasmitte.

- Vi har hatt smitte i ulike miljøer. Det er påvist flere smittetilfeller knyttet til blant annet en moské, en kristen menighet, industribedrift, kontorlandskaper, sykehjem, bedriftssamling på hotell, hytteturer og private fester, for å nevne noen eksempler, sier Sagberg.

15 personer er døde etter påvist smitte

I mars og april døde 15 innbyggere i Drammen kommune etter at de hadde fått påvist koronasmitte. Av de 15 var det fem kvinner og ti menn. Gjennomsnittsalderen for dem som døde, var 84,2 år.
Den yngste som gikk bort, var 58 år gammel, mens den eldste var 98 år.

Aldersfordelingen på de 15 som har gått bort fordeler seg slik, og her er det på grunn av lave tall innenfor hver gruppe ikke skilt på kjønn:

Graf som viser dødsfall på grunn av korona fordelt på alder
BILDE: Dødsfall som følge av korona fordelt på alder

Daglig rapporteringsrutine videreføres

Drammen kommune har siden de første tilfellene av koronasmitte i begynnelsen av mars rapportert daglig om utviklingen i smittesituasjonen. Dette vil også skje i tiden som kommer, men det blir ikke gjort endringer på innholdet i denne rapporteringen.

Informasjon om fordeling av kjønn, alder og kommunedeltilhørighet for dem som får påvist smitte, vil komme med jevne mellomrom, men det kommer ikke til å bli gitt opplysninger om dette i den daglige statusoppdateringen, av hensyn til den enkelte smittedes personvern.