Snøen har kommet – kommunen er klar

Kommunen har gode planer når veier blir glatte og snøen har meldt sin ankomst.

Slik prioriteres snøryddingen

Generelt prioriteres det å brøyte først der myke trafikanter ferdes, og på veier der kollektivtrafikken kjører. Standarden er at busstraseer saltes/brøytes når det har kommet én cm snø, og rutene er så korte at det blir brøytet på nytt i løpet av to timer, om det fortsatt snør.

På gang- og sykkelveier og fortau som kommunen har ansvaret for, der starter brøytingen når det har falt to cm snø. Også her brøytes det på nytt i løpet av to timer.

På hovedveiene starter brøytingen ved tre cm snø og fem cm på boligveier. Lengden på rutene som brøytes er slik at det er mulig å komme igjennom dem på henholdsvis fire og fem timer.

Dette er reglene, men kommer det masse snø over en lang periode da trenger brøytemannskapene hvile, selv om de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene.

– Vi har ingen krav til standard mens det snør, men det er krav til intervall. Når det slutter å snø ryddes gater, veier og områder slik at standarden gjenopprettes, sier Frode Vestgarden, virksomhetsleder Infrastruktur og samferdsel.

Er det glatt blir strøgrus benyttet for å sikre framkommelighet. I utgangspunktet er det kun kollektivtraseer som Drammen kommune salter, utover det må det spesielle hendelser til før saltet tas fram. 

Halvparten av veibudsjettet

Cirka halvparten av veibudsjettet i kommunen brukes til brøyting, salting, strøing og bortkjøring av snø. 

– Kommunen står selv for noen av rutene, mens innleide entreprenører tar seg av hoveddelen. Det er vår helkontinuerlige vakt som har myndighet til å bestemmer når, og om brøyting skal iverksettes, påpeker Vestgarden.

Noen ganger kommer det et lett snødryss, som etter all sannsynlighet forsvinner i løpet av kort tid. Da forholder brøytemannskapet seg i ro og prioriterer andre oppgaver.

Totalt er det 62 ruter/roder som kjøres. Ved store snøfall kalles alle 62 brøytemannskaper ut, og starter å brøyte nærmest samtidig.

Totalt er det 331 km kommunal vei og 102 km gang- og sykkelveier som brøytemannskapene må sørge for at blir brøytet, i tillegg til turveier, parkeringsplasser, trapper, snødeponier og eventuelt fortauer i sentrum.

Er det vintre med lite snø blir brøytebudsjettet brukt til forebyggende vedlikehold av veier i stedet.

Fylkesveier er det Viken fylkeskommune som har ansvaret for å brøyte og salte.