Søk nærutvalget om støtte til nærmiljøtiltak

Har du en idé som vil gjøre ditt nærmiljø enda bedre? Nå kan du søke nærutvalget i din kommunedel om støtte til ulike aktiviteter og tiltak. Søknadsfristen er 4. november.

Hvert nærutvalg i de ulike kommunedelene har en pott på 50.000 kroner som skal deles ut til lokale aktiviteter og tiltak. Formålet er å fremme lokalt initiativ, og pengene kan gis til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet som bygger opp under kommunens visjon «et godt sted å leve». 

Finn lenke til søknadsskjema nederst i saken.

– Det er positivt at kommunestyret har satt av penger til en tilskuddsordning som nærutvalgene har ansvar for. Dette har vært et ønske fra nærutvalgene og er en fin mulighet til å realisere små og store aktiviteter og tiltak som er viktig for lokalmiljøet, sier Eirin Nygård, lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune.

Kvinne står ute ved et tre og smiler til kamera.
BILDE: Lokaldemokratikoordinator Eirin Bråten Nygård.

Hvem kan søke

Både innbyggere, lag/foreninger og andre aktører med sterk forankring i kommunedelen kan søke. Det ses på som en fordel om enkeltinnbyggere som søker inngår et samarbeid med andre innbyggere og/eller foreninger i lokalmiljøet.

Dette kan det søkes om

Det kan søkes om tilskudd til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for aktiviteten eller tiltaket som ønskes gjennomført.

Kriterier for tildeling

Aktiviteten eller tiltaket må oppfylle tilskuddsordningens formål og må finne sted i Drammen kommune. Søknaden må framstå som realistisk og det må være gjennomførbart. Lik andre tilskuddsordninger i Drammen kommune må aktiviteten eller tiltaket være i tråd med gjeldende lovverk og være tilgjengelig for alle i målgruppen.

Det gis ikke tilskudd til drift av lag/foreninger, dekning av administrative utgifter og heller ikke til næringsvirksomhet. Tilskuddet går videre ikke til dekning av utgifter til enkeltpersoner (eksempelvis kontingenter eller deltakeravgift).

Dette skal søknaden inneholde

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktiviteten eller tiltaket, med et enkelt budsjett og oversikt over eventuelle søkte/innvilgede midler fra kommunen og/eller andre instanser.

Søknaden må sendes innen fristen 4. november. Har du spørsmål, kan du kontakte lokalkoordinatorene for de ulike kommunedelene.

Søk tilskudd fra nærutvalget