Visste du at Drammen kommune har en tilskuddsordning for deg som vil skifte ut din gamle vedovn? Ordningen gjelder ut 2021 og er et tiltak for å redusere luftforurensning i Drammen kommune.

Hvis du er innbygger i Drammen og har en vedovn fra før 1998, kan du få støtte på inntil 5 000 kroner for å skifte til for eksempel en rentbrennende vedovn, varmepumpe eller en pelletsovn. Du kan også få tilskudd til lukking av åpen peis med montering av ny peisinnsats, eller til ettermontering av etterbrenner-enhet i en antikvarisk ovn, i stedet for å bytte ut denne.

Nyinstallering av ildsted i boliger der det fra før ikke finnes ildsted tilkoblet pipe, kommer derimot ikke inn under ordningen.

Drammen kommune har satt av i alt én million kroner til dette formålet i 2021. Tilskudd gis fortløpende inntil beløpet er brukt opp. Innsendt søknad er derfor ikke en garanti for tilskudd.

Du kan søke om tilskudd til utskifting av én ovn per boenhet og kan få tilskudd på maksimalt 5 000 kroner per boenhet. Det gis kun tilskudd for utgifter som er påløpt etter 1. januar 2019.

Du må være eier av boligen for å kunne søke. I borettslag kan borettshaver søke.

Det er flere fordeler ved et rentbrennende ildsted, men en av de viktigste er at andelen svevestøv som kommer ut av pipa reduseres. Ved utskifting av en gammel vedovn med en ny vedovn reduseres svevestøvutslippet med omtrent 15 kg per år per ildsted.

En rentbrennende ovn er også mer effektiv, og du får dermed mer varme ut av hver vedkubbe. Opptil 80 % av energien som er lagret i veden utnyttes til varme, mens en eldre vedovn bare klarer å utnytte 40-50 % av energien.