Har du interesse for etiske spørsmål og refleksjon? Nå søker vi etter to innbyggerrepresentanter til et samlet etisk råd for alle tjenestene i helse, sosial og omsorg. Frist for å melde interesse er 19. september.

Gjennom arbeidshverdagen møter ansatte innen tjenestene helse, sosial og omsorg på store og små etiske problemer og dilemmaer. Rådet som nå skal opprettes vil primært jobbe med etiske utfordringer som oppstår innad i kommunen eller i møte mellom kommunen og innbyggere.

–  Vi ønsker å være en kommune hvor etikk og etiske prinsipper drøftes jevnlig på alle nivå. Innenfor tjenestene i helse, sosial og omsorg opplever ansatte, tjenestemottakere og/eller pårørende i perioder saker som er så vanskelige eller ubehagelige at det kan gå på verdiene løs, forteller Espen A. Sørvig, kommunalsjef  for Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

–  Vi ønsker å sette sammen et bredt tverrfaglig etisk råd og ønsker nå blant annet at motiverte innbyggerrepresentanter melder interesse. Dette er spennende utviklingsarbeid, forteller Espen A. Sørvig.

Portrettbilde av Espen A. Sørvig, kommunalsjef Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
BILDE: Espen A. Sørvig, kommunalsjef for Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bidra med ditt perspektiv og dine refleksjoner

Interesse for etiske spørsmål og refleksjon vil bli vektlagt ved utvelgelse av innbyggerrepresentantene. Har du erfaring innen etikkarbeid, er dette positivt, men ingen forutsetning, da opplæring vil bli gitt i samarbeid med Senter for medisinsk etikk ved UiO.

– Vi håper dette vil kunne gi den enkelte en god erfaring i tverrfaglig refleksjon og samtidig være med på å gi kommunen nyttig erfaring i arbeidet med etablering av et helt nytt etisk råd. Som medlem skal man representere seg selv og bidra med sitt ståsted for en økt perspektivrikdom i rådet, sier Espen A. Sørvig.

I tillegg til de to innbyggerrepresentantene vil rådet bestå av ansatte med variert helse- og sosialfaglig utdanning og medlemmer med kompetanse innen etikk og ulike fagområder som filosofi, pedagogikk, psykologi, samfunnsfag, økonomi, religion og livssyn.

Det tar tid å bygge opp erfaring i tverrfaglig refleksjon. Vi søker derfor motiverte personer som kan delta over tid. Helst en fireårsperiode, med mulighet for forlengelse. Første periode blir ett år, med mulighet for forlengelse. Rådet skal møtes minst fire ganger i året til møter med varighet av cirka to timer.

Rådet skal være et rådgivende organ og forum hvor ansatte, tjenestemottakere og/eller pårørende skal få kunne drøftet etiske problemer og dilemmaer.

Er dette noe for deg?

Send en enkel søknad med kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta til e-postadressen etiskraad@drammen.kommune.no

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med rådgiver Brynjar Torgersen Nyborg på telefon 32 04 00 00.

Frist for å melde interesse er 19. september 2021