Solid inntektsøkning for Drammen kommune

Rådmannen har i dag lagt fram 2. tertialrapport, og den viser at inntektene fra både skatt og rammetilskudd har vært betydelig høyere enn det som var budsjettert. Regnskapet per august viser en merinntekt på nærmere 50 millioner kroner.

– Det er positivt for kommunens økonomi at inntektene stiger såpass mye. Dette gir oss noe ekstra handlefrihet i år. Men vi har fortsatt behov for å tilpasse driften til et nivå som er bærekraftig over tid. Dit er vi fortsatt ikke kommet, sier rådmann Elisabeth Enger i Drammen kommune.

Fortsatt store koronakostnader

Tjenesteområdene viser ved utgangen av august et samlet merforbruk på 97,6 millioner kroner. Tett oppunder 90 av disse millionene skyldes ekstraordinære kostnader knyttet til koronapandemien. Justert for dette har tjenesteområdene et samlet merforbruk på 8,1 millioner kroner etter årets åtte første måneder.

Noen tjenesteområder melder om større økonomiske utfordringer enn andre. Innenfor de tre tjenesteområdene helse, hjemmetjenester og institusjon og sosialtjeneste, etablering og bolig er det et samlet merforbruk på 48,5 millioner kroner når koronakostnadene er trukket fra.

Det største merforbruket er fortsatt innenfor hjemmetjenester og institusjon. Derfor går rådmannen inn for en ekstraordinær engangsbevilgning til dette tjenesteområdet på 30 millioner kroner i forbindelse med tertialrapporten.

– Vi er godt kjent med utfordringene vi har innenfor dette tjenesteområdet. Gjennom 2021 er det jobbet med et prosjekt for å få driften innenfor hjemmetjenester og institusjon i balanse. Men vi ser at gjennomføringen av tiltakene tar lenger tid enn forventet, og den økonomiske effekten av tiltakene vil kun i begrenset grad komme i år. Effekten vil komme først fra og med neste år, sier Enger.

Rådmann Elisabeth Enger BILDE: Rådmann Elisabeth Enger.

Setter av 12 millioner til koronaberedskap

Det aller meste av de ekstraordinære kostnadene knyttet til koronapandemien har tidligere blitt dekket av staten. Det er en forventning fra kommunene om at dette vil skje også nå. Kostnader til vaksinering er lovet dekket fullt ut, men det er ikke sikkert at de statlige tilskuddene dekker alle kostnadene kommunen har med koronaberedskapen som inkluderer blant annet testing og smittesporing.

Rådmannen går uansett inn for at alle tjenesteområdene får dekket sine ekstraordinære kostnader relatert til pandemien, selv om staten ikke dekker alle de ekstraordinære koronakostnadene. Det foreslås derfor å sette av 12 millioner kroner til dekning av merforbruk knyttet til koronapandemien, utover det staten gir av tilskudd.

Tertialrapporten behandles i formannskapet 26. oktober og i kommunestyret 2. november.