Spiralen skal bli sikrere, tørrere og med oppdaterte tekniske løsninger på ventilasjon, lys, styring og overvåkning. Tunnelen åpner igjen for publikum i juli, men er helt ferdig i løpet av november.

Tunnelen stenges fra 2. januar til 1. juli 2020. Alt sikringsarbeid er gjort til 1. juli, mens innredning og ferdigstilling med dekke og liknende vil skje om natta fram til november/desember 2020.

Bakgrunn for prosjektet

Brannvesenet utførte i 2014 tilsyn i Spiralen. I tilsynsrapporten kom det fram følgende avvik: Eier kunne ikke dokumentere at objektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Kommunen måtte starte opp et større prosjekt for oppgradering av Drammens mest kjente turistattraksjon. Det ble samtidig sett på det bygningsmessige oppgraderingsbehovet i tunnelen, og bestillingen ble dermed utvidet til å omfatte blant annet lyseffekter og trollfamilie.

I løpet av november skal det hele være klart.

Nytt i tunnelen

I disse dager jobbes det blant annet med riving av betonghvelv og rensking av løst berg. Videre skal de fortsette med: 

 • sikring med bolter og sprøytebetong
 • vann- og frostsikring på de områdene det renner mest vann
 • nytt overvann, drensystem, samt banketter med teknisk infrastruktur
 • brannventilasjon
 • tre tekniske bygg som leverer strøm og styring
 • ny belysning, ledelys, nødnett, nødstasjoner, nødstrøm med mer
 • tunnelen koples opp og overvåkes av veitrafikksentralen
 • havarinisjer etableres og utvides
 • 4G-mobildekning, klargjort for 5G

På hver side av veien er det opphøyde banketter, som inneholder kabler og ledninger for avvanning av tunnelen, vann og strøm til Spiraltoppen og elektrisitet og styring til tunnelen.

Fordi disse installasjonene vil ta plass i høyden kan det virke som om kjørebredden er blitt smalere, noe den ikke blir. Bredden vil bli akkurat slik den har vært.

Prosjektet legger til rette for kjøring av automatisert el-buss i rute opp til Spiraltoppen. Det vil fremdeles være begrensninger i høyde på 3,5 meter som tidligere. Tunnelåpningen vil ikke bli utvidet. Mange har ønsket å kjøre turistbusser opp til toppen. For å få til dette måtte tunnelen økes både i høyde og bredde, noe som er teknisk svært krevende blant annet på grunn av Spiralens unike utforming med kort avstand mellom etasjene og liten radius i svingene.

Spiraltunnelens tak må utbedres
BILDE: Spiralens tunnel fra 1961 gjennomgår nå en total renovering. Blant annet rensking av løst berg, og sikring med bolter og spøytebetong. Foto: Christian Dyhr Refsli
Spiraltunnelen hvor gravemaskin river takkonstruksjon
BILDE: Gravemaskin er nå i ferd med riving og fjerning av betongkonstruksjonen med hvelv i innkjøringssone. Foto: Christian Dyhr Refsli

Iøynefallende endringer

Mye av arbeidet som blir gjort vil man ikke se når tunnelen åpner igjen, fordi mye ligger under og over kjørebanen. Dette gjelder kabler, ledninger, drenering, fjellbolter, frostsikring og teknisk bygg.

Endringer som man kan ser er sikkerhetsinstallasjoner og de såkalte wow-effektene:

 • lyssatte felt i hver etasje i tunnelen med lysstriper av ulike farger
 • fotavtrykk fra trollet i vegger og tak av tunnelen med reflekterende effekter
 • Brage spiraltroll flyttes til barnehagen på Spiraltoppen, slik at trollene som var der i 1961 får flytte inn igjen. Siden troll ikke tåler dagslys vil de bli lyssatt med farget lys som troll liker godt
 • troll av tremateriale i cirka 1,4 meters høyde stående på sokkel av tre, med tilhørende fjøslykt av stål og glass. Trollet skal demonteres og flyttes til Klokkergaarden naturbarnehage på Spiraltoppen.

Som kjent fra eventyrene kan flytting kun skje på natten, ellers blir trollet til stein i dagslys.

Spiraltrollet portrett
BILDE: Trollfamilien med taukropp flytter inn igjen i Spiralens tunnel. Fotavtrykk fra trollet vil ses på vegger og tak av tunnelen med reflekterende effekter. Foto: Birgitte Simensen Berg

Hva gjøres nå?

 • borrer hull til og trekker ny høyspentledning gjennom fjellet fra bunnen av fjellveggen ute til Spiraltoppen og nytt teknisk bygg
 • riving og fjerning av betongkonstruksjonen med hvelv i innkjøringssona. River ett og ett betongelement i hvelvet i innkjøringssona. Etter elementet er revet, pigges fjellet med maskin. Det spettrenskes manuelt før det sikres med bolt og sprøytebetong
 • fjerning av banketter og graving av grøfter
 • legging av drensrør
 • pigging av punkter for å gi plass til kabelbru til ledninger og lysarmaturer
 • boring og setting av sikringsbolt
 • grunnarbeider og støping av dekker til tekniske bygg

Hva gjøres i nærmeste framtid?

 • riving av øvrige betongkonstruksjoner
 • fortsatt fjellsikring med bolting
 • montere PE-skum, der det skal være vann- og frostsikring
 • sprøytebetong på utsatte områder og utenpå PE-skum
 • riving og reetablering av vegger inn til sjakta som tangerer ytterkurven fra bunn til topp. De eksisterende veggene er til dels dårlige, og skal enten byttes eller sikres
 • sprenging og sikring av nisjer. Det skal etableres flere havarilommer, samt utvide de eksisterende som kan brukes videre
 • oppsetting av tekniske bygg fortsetter

Spørsmål?
Ta kontakt med prosjektleder Heidi Strandvik, prosjektleder utbygging og infrastruktur, på telefon 414 17 454.

Spiralens historie

Spiralen ble bygget i perioden 1953-1961.

Innkjørselen til Spiralen ligger i et opprinnelig steinbrudd. Drammen skulle i 1950-årene anlegge to nye gater: Rosenkrantzgata og Bjørnstjerne Bjørnsons gate og trengte store mengder stein til anleggene. Byingeniør Eivind Olsen lanserte ideen om å gjøre det kommunale steinbruddet til en attraksjon og samtidig mindre skjemmende ved å sprenge spiraltunnelen innover i berget. Den ble dermed åpnet til Drammens byjubileum i 1961.

Barnehage og kafé er stengt

Klokkargaarden barnehage på Spiraltoppen er stengt og barna flyttet til Sturlahuset på Neperudjordet. Der skal de være fram til 1. juli. Kafeen på Spiralen holder stengt i samme periode, men vil levere lunsj og middag til arbeiderne i anleggsperioden.

Drammen kommune håper at byens innbyggere har forståelse for at Spiralen må stenges og ulempene det vil medføre.

Alternative veier i marka er Zikk Zakken, Kloptjern, Neperudjordet, Landfalltjern og fra Lier.