Starter hogst langs skiløyper

I august starter Drammen kommune med hogst av trær langs Tverkenveien og skiløypa fra Landfalltjern til Tverken og tilbake over Landfallbrenna.

Tverkenveien om sommeren BILDE: Nå begynner arbeidet med å hogge trær blant annet langs Tverkenveien. Hogsten vil gjøre snøforholdene i skiløypene bedre.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet har behandlet en sak om dryppsonehogst langs skiløypene. Det er denne saken som nå følges opp for å legge til rette for enda bedre forhold for skiløperne til vinteren.

– Vi skal hogge trær som står tett inntil eller henger over veien og skiløypa. Under arbeidet vil vi gjøre estetiske og selektive valg av enkelte trær av spesiell verdi som vi lar stå igjen i kantsonen, sier skogsforvalter Malin Sørensen.

Hogsten har altså til hensikt å forbedre skiløypene til vinteren gjennom å åpne opp mer rundt traseene, slik at snøforholdene blir bedre. I tillegg vil dette gjøre vedlikeholdet av veien lettere og dermed øke veiens levetid.

Veien og skiløypene går over flere private eiendommer. Drammen kommune har en god dialog med grunneierne, og hogsten gjennomføres i samråd med dem.

Under arbeidet kan det bli lagt kvister i stien for å unngå sporskader. Når hogsten er ferdig, blir kvisten lagt til side igjen. Dersom det oppstår kjøreskader etter maskinene som brukes til hogsten, blir disse skadene utbedret så fort som mulig.

– Vi ber alle som ferdes i området mens hogsten pågår, om å holde god avstand til maskiner og mannskap. Dette ber vi om for å sikre at alle kan være trygge når de er på tur i området og at de som gjennomfører hogsten kan gjøre dette på en trygg og effektiv måte, avslutter Sørensen.