Statlig strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Dette er midler som skal fordeles i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som tildeler tilskuddet til kommunene. Tilskuddet skal som hovedregel gå til frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret.

Kommunene skal fordele den statlige strømstøtten til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Det kan søkes for månedene desember 2021 og januar, februar og mars 2022. 

Søknadsfristen er 15. mars, klokken 13.00

Om ordningen

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd gjennom kommunene:

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysunds frivillighetsregister er tilskuddsberettiget.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme

Les mer om tilskuddsordningen her.

Søk om tilskudd

Det er opprettet er nasjonalt søknadsskjema som skal benyttes:

Søk her på lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt forbruk i desember og januar
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

PS: Dersom en organisasjon registrert i én kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler etc. i en annen kommune, må søknaden sendes til den kommunen hvor organisasjonen har kostnadene. Det vil imidlertid ikke være mulig å levere disse søknadene via det nasjonale søknadsskjemaet, og organisasjoner dette gjelder må sende en manuell søknad med samme informasjon som listet opp over direkte til kommunen der de aktuelle anleggene ligger.

Søknadsskjema kun for organisasjoner registrert i annen kommune, men som har strømkostnader knyttet til anlegg, lokaler etc. i Drammen kommune:

Manuell søknad

 

småjenter spiller fotball på Teggern ved Brandengen skole
BILDE: Frivillige lag og organisasjoner kan søke statlig strømstøtte.