Støyende arbeid ved Bybrua frem til 25. mars

I forbindelse med arbeider med ny midlertidig gang- og sykkelbru, er det gitt tillatelse til utvidet støyende arbeid frem til 25. mars.

Samfunnsmedisinsk avdeling i Drammen kommune tillater at det utføres støyende arbeid i perioden 18. februar til og med 25. mars 2022. I denne perioden skal det foregå fundamentering med peling, noe som medfører sjenerende støy. 

Arbeidene vil foregå mandag–fredag mellom kl. 07–23, og lørdager kl. 07–19. Det tillates også gjennomføring av ikke-støyende nattarbeid mellom kl. 23–07.

arbeider med ny gang og sykkelbru i elva. En lekter ligger ved siden av  peler som er slått ned i elva.
BILDE: Arbeider med ny gang- og sykkelbru i Drammenselva.

Mindre enn fem prosent av tiden

Det er pelearbeidet i elva som tar mer tid enn beregnet. Ifølge søknaden fra prosjektleder utgjør pelearbeidet ingen stor støybelastning da det kun er enkelte arbeidsoperasjoner som bidrar til støy i korte perioder. Store deler av arbeidstiden går med til sveising på nye pelelengder. Dette tar 3-4 timer per ny lengde.

De fleste pelene som skal settes i arbeidet fremover er på Honnørbrygga, og her er det kun støy når pelene går gjennom det øverste laget med faste masser og når man har truffet fjell der pelen avsluttes. På bakgrunn av dette er støyende arbeider anslått til å pågå mindre enn 5 % av arbeidstiden.

Det er etablert to støymålere i forbindelse med prosjektet. Den ene er ved Bueslaget i Jernbanegata på Strømsø-siden og den andre er ved de nærmeste boligene i Øvre Strandgate på Bragernes-siden.

Forskrift om miljørettet helsevern

Tillatelsen er gitt i henhold til forskrift om miljørettet helsevern, § 9* og § 9a**. Dette innebærer en tillatelse etter folkehelseloven til utvidet støyende arbeid med midlertidig bru. Naboer er varslet om arbeidet.

*§ 9 ”Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene”

**§ 9a ”Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.”

9b ”Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe”.