– Vi har hele tiden fått løpende rapporter om hvordan næringslivet i vår kommune har det, sa ordfører Monica Myrvold Berg på torsdagens pressekonferanse. Det er tett dialog mellom kommunen og næringslivet i disse krevende koronatider.

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg informerte om det lokale næringslivets situasjon på dagens pressekonferanse.

Monica Myrvold Berg fortalte på pressebriefen torsdag at kommunen hele tiden har fått gode rapporter om hvordan det står til med næringslivet i Drammen kommune. Nylig tok likevel ordfører initiativ til et digitalt møte med representanter for næringslivet; Byen Vår Drammen, Næringsforeningen i Drammensregionen og NHO Viken, om situasjonen for næringslivet. Ordfører fikk i møtet torsdag bekreftet at tilstanden er utfordrende i veldig mange bransjer. Det er nedbemanninger, permisjoner og bedrifter som sliter tungt.

- Et tydelig signal var at næringslivet ikke ville være tilbake så fort krisen er over. Det vil ta lang tid før næringen er tilbake, fordi utfordringene vil vedvare mye lengre for næringslivet, sa ordføreren.

- Vi vil bruke næringsutvalget og jobbe sammen med næringslivet for å se på mulige tiltak for hvordan vi best kan legge til rette for næringslivet i tiden som kommer. 

Ordføreren la videre vekt på at det nå jobbes aktivt med å få i gang de politiske organene igjen, slik at det kan tas politiske beslutninger. Politiske vedtak er avgjørende for å være med å sikre oppdrag til næringslivet.

Sikre god dialog

Toril Lislien, kommunalsjef næring og arbeid, kan fortelle at hyppig og god dialog mellom det offentlige og næringslivet på nasjonalt, regionalt og lokalt plan, nå er et tiltak i seg selv.

- Det er med på å sikre felles forståelse for de utfordringer vi står overfor, og dermed sikre at vi setter inn tiltak som virker.

Hun forteller at de kommuniserer jevnlig med aktører som Næringsforeningen i Drammensregionen, NHO Viken og Byen vår Drammen. Aktører som til sammen har god oversikt over det lokale og regionale næringslivet.

– I tillegg er vi i direkte kontakt med en del bransjeorganisasjoner og enkeltvirksomheter om deres situasjon, behov og mulige tiltak fra kommunens side.

Kommunalsjef Næring, Toril Lislien
BILDE: Kommunalsjef for næring og arbeid, Toril Lislien er i tett dialog med næringslivet.

Krise for mange bransjer – men det er lyspunkter

Aktørene i næringslivet rapporterer generelt om svært alvorlige konsekvenser for næringslivet. De gjennomfører jevnlige undersøkelser blant sine medlemmer, og svært mange rapporterer nå om dystre utsikter for sin virksomhet.

Handel, kultur, reiseliv, service- besøksnæring er særlig hardt rammet, og tilnærmet all virksomhet er stoppet opp. Mange andre næringer er også rammet hardt, og de fleste virksomheter merker denne krisen på en eller annen måte.

– Samtidig ser vi at en krisesituasjon utløser kreativitet og handlekraft, og nye løsninger og forretningsideer ser dagens lys, sier Lislien.

Anleggsbransjen, som er relativt stor i vår region, er det flere som melder at de enn så lenge opprettholder drift som vanlig, men rapporterer også at det er fare for at de ikke kan fortsette å levere som følge av koronakrisen pga sykdom, karantene eller manglende råvaretilgang.

- Mange innbyggere mister nå jobben og inntekten sin. Samtidig ser vi at det i noen bransjer er drift som vanlig eller økt aktivitet, og det er behov for arbeidskraft. Det gjelder nå å forsøke å vri arbeidskraft fra de virksomhetene som ikke har drift til der det er behov for mer arbeidskraft. NAV jobber aktivt med dette nå, og er i tett dialog med næringslivet om å se muligheter. På sikt ser vi at det som følge av krisen at det antagelig vil bli økt behov for omskolering for å tilpasse arbeidssøkernes kompetanse til arbeidsmarkedets behov, sier kommunalsjefen.

Holder hjulene i gang

Det viktigste budskapet fra næringslivet til kommunen er at «hjulene må holdes i gang». Det betyr f.eks at det er viktig at store utbyggingsprosjekter kommer i gang, og at vedlikehold av kommunale bygg og anlegg holdes i gang, at administrasjonen opprettholder produksjonen så langt det er mulig, og saker er klare for beslutning i politiske organer. Kommunen vil så langt det er mulig levere på dette, sier Lislien.

Et eksempel er at vedlikeholdsarbeid som uansett skal gjennomføres i løpet av året f.eks på skoler og barnehager, nå forseres der det det er mulig. Slik bidrar kommunen til oppdrag for bygg- og anleggsnæringen.

Benytter tiden til vedlikehold

Ekstraordinære tiltak

Det er først og fremst nasjonale tiltak som direkte kan bidra til å redde og støtte virksomhetene som nå har det vanskelig. Det er forventninger til regjeringens neste tiltakspakke til næringslivet, som forventes å komme i løpet av fredag. Ledelsen i Drammen kommune har i likhet med mange andre kommuner også jobbet med å påvirke nasjonalt i forkant av dette.

Inntil det kommer konkrete signaler om at ekstra kostander vil bli kompensert fra statlig side, må kommunen være varsom med å forsere aktivitet som ikke er budsjettert. Dette kan i den andre enden gi et dårligere velferdstilbud til våre innbyggere, og det er ikke ønskelig. Men kommunen vil i tett dialog med aktørene i næringslivet fortløpende vurder behov og muligheter for lokale tiltak.