Det store smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter gjør det nødvendig å omprioritere personalressurser fra andre sykehjem og hjemmetjenesten. Dette kan påvirke tjenestetilbudet til beboere ved de øvrige sykehjemmene eller dem som mottar tjenester hjemme.

Det kommer fram av et notat som rådmannen har sendt til ordføreren om smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter.

Situasjonen ved Fjell bo- og servicesenter er svært krevende. Totalt er rundt 70 personer smittet i forbindelse med utbruddet. Av disse er 25 ansatte ved sykehjemmet. I tillegg er andre ansatte satt i karantene ettersom de er nærkontakter av smittede personer.

- Mange svært syke beboere samtidig, mange smittede ansatte og mange ansatte i karantene fører til store bemanningsutfordringer. For å løse bemanningsutfordringene må personalressurser ved andre institusjoner og i hjemmesykepleien omprioriteres i større grad, enn det som er nødvendig ved mindre utbrudd, står det i notatet fra rådmannen.

Det er mange smittede beboere ved Fjell bo- og servicesenter, og behovet for sykepleierkompetanse til lindrende behandling ved livets slutt er det mest kritiske i nåværende situasjon. Dessuten er det behov for faglært helsepersonell, med kompetanse i smittevern, som også kan sørge for god omsorg og pleie til de beboerne som ikke lenger har smitte og til dem som ikke er smittet.

Omdisponeringen av ansatte kan føre til noen reduksjoner i det vanlige tjenestetilbudet for brukere som mottar tjenester i institusjon og i hjemmet. Nødvendig helsehjelp og helt nødvendig praktisk bistand til personlig pleie, mat og medisiner vil bli opprettholdt. Dersom det blir aktuelt å redusere tjenestetilbudet på noen områder, vil brukerne som berøres, få informasjon om dette.

Rådmannen avslutter notatet til ordføreren med at Drammen kommune gjør sitt ytterste for at en eventuell periode med reduksjon i tjenestetilbudet skal bli så kortvarig som mulig.