Kan bosette inntil 250 flyktninger i 2022

Som følge av krigen i Ukraina har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt kommunene kartlegge og vurdere bosettingskapasiteten. Rådmannen har nå gjort en foreløpig vurdering av kapasiteten og svart at Drammen kommune kan ha kapasitet til å bosette inntil 250 flyktninger i løpet av året.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å bosette inntil 58 flyktninger i 2022, slik IMDi anmodet om. Senere har IMDi bedt kommunen om å vurdere kapasitet til å bosette flere enn disse 58, dersom tilstrømningen av flyktninger skulle øke. Rådmannen har vurdert at det vil være kapasitet til å bosette ytterligere 14 flyktninger, og denne vurderingen legges fram for behandling i formannskapet 15. mars.

Forventer anmodning

- Vurderingen av å øke antall flyktninger som kan bosettes i Drammen kommune, til 72, ble gjort før krigen i Ukraina startet. Så langt er det over to millioner mennesker som er på flukt fra krigen, og dette vil føre til behov for ekstraordinære bosetting i Norge. Når vi ser konsekvensene av krigen i Ukraina, må vi forvente at det kommer en anmodning om å bosette et høyere antall flyktninger, sier rådmann Elisabeth Enger.

Vurderingen av å øke antallet flyktninger som kan bosettes, til 250 er en foreløpig vurdering av kapasiteten i kommunen og en uforpliktende melding tilbake til IMDi. Drammen kommune har ikke tilgang på boliger til flyktningene, så for å kunne ta imot og bosette dette antallet er det helt avgjørende at det er ledig kapasitet i det private boligmarkedet og at hybler, leiligheter og eventuelt hus er tilgjengelige for dem som kommer til Norge og har behov for et sted å bo.

Kommunen er også bedt om å vurdere kapasiteten til å innkvartere flyktninger midlertidig, i påvente av bosetting. Rådmannen har meldt tilbake at Drammen kommune vil kunne innkvartere inntil 50 personer midlertidig. Dette er også en uforpliktende tilbakemelding.

Påvirket av brannen

Brannen på Fjell sist onsdag påvirker tallet Drammen kommunen rapporterer til IMDi nå. Det er begrenset med ledig kapasitet på boligmarkedet i kommunen, og foreløpig er det uavklart hvor mange av beboerne på Fjell som vil ha behov for en alternativ bolig for en periode.

- I denne situasjonen må vi klare å ivareta to hensyn. Drammen skal bidra til å håndtere den flyktningstrømmen som vi forventer å komme. Samtidig skal vi gjøre det som er mulig for å ta best mulig vare på innbyggerne våre som ble rammet av brannen på Fjell. Mer enn 300 personer vil ha behov for et annet sted å bo, for en kortere eller lengre periode. Dette påvirker naturlig nok boligkapasiteten i kommunen, sier rådmann Elisabeth Enger.