I disse dager gjennomføres Ungdata-undersøkelsen ved kommunens grunnskoler og videregående skoler. Det vil gi verdifull kunnskap om hvordan unge har det i den nye storkommune.

Undersøkelsen vil for eksempel gi svar på hvordan unge har det på skolen og hjemme, hvordan de trives i sitt nærmiljø, i hvilken grad de har meningsfylte aktiviteter på fritiden og med venner.

- For oss som er en helt ny kommune vil dette danne en viktig kunnskapsbase. Informasjonen vil gjøre det lettere for oss å utforme folkehelsetiltakene og innrette de mer spesifikke tjenestene mest mulig treffsikkert, i forhold til de utfordringene vi står overfor, sier Siri Marie Skøien, direktør for folkehelse, helse og miljø.

Siri Skøien og Kebel Fleites sitter foran en pc på kontor.
BILDE: Kebel Fleites og Siri Skøien håper så mange som mulig deltar på Unghelse-undersøkelsen som pågår i disse dager.

Forebyggende arbeid

En av kommunes viktigste oppgave innen folkehelse er å ha oversikt over befolkningen helsetilstand. - Ungdata-undersøkelsen og Ungdata junior gir oss nettopp dette, altså et bilde av hvordan barn og unge i vår kommune opplever hverdagen sin, sier Kebel Fleites, rådgiver og folkehelsekoordinator i Drammen kommune

Det er første gang den nye kommune får muligheten til å kartlegge barn og unges behov i et bredt spekter av temaområder. Undersøkelsen omhandler unges forhold til foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

- Resultatene vil brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikk- og samfunnsutvikling, forskning og undervisning, sier Fleites.

Formålet med Ungdata

Formålet med undersøkelsen er å gi ungdom i Drammen en stemme til å fortelle om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Det vil bidra til å skaffe ny kunnskap om oppvekstsvilkår og fange opp trender i ungdomsmiljøene.

I tillegg vil det gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning. Undersøkelsen er frivillig, og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Foresatte får informasjon om undersøkelsen, og kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Kommunen håper likevel på god deltakelse i undersøkelsen i år. Hver skole i Drammen kommune har sin egen Ungdata-kontaktperson som kan svare på eventuelle spørsmål om undersøkelsen.

- Vi håper flest mulig ungdom ønsker å delta på denne undersøkelsen. På den måten får vi et best mulig bilde på hvordan ungdom i Drammen har det. Det er viktig for vårt videre forebyggende arbeid i den nye kommunen, sier Fleites.

Folkehelseprogram i kommunen

Kommunen gjør mer enn å spørre, og er godt forberedt for å gjøre en innsats der det trengs for å bedre livskvaliteten til barn og unge. Det er allerede satt i gang et omfattende folkehelseprogram der måler er å bidra til å skape et bedre grunnlag for bedre folkehelse, med barn og unge som hovedmålgruppe.

Les mer om Folkehelseprogram Drammen 2019-2023

Kontaktperson i Drammen kommune i forbindelse med undersøkelsen og folkehelseprogrammet:
Rådgiver og folkehelsekoordinator Kebel Marin Fleites,
Kebel.marin.fleites@drammen.kommune.no / 45 96 56 61