Gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen 2020 var godt i gang i skolene i Drammen i starten av mars. Da koronaviruset førte til at samfunnet ble stengt ned, ble også Ungdata-undersøkelsen avbrutt.

I januar 2020 ble det sendt ut informasjon om at Drammen kommune skulle gjennomføre Ungdata-undersøkelsen på ungdomskolene og barnetrinnet (5-7). I henhold til folkehelseloven har kommuner ansvar for å ha oversikt over helsesituasjonen i kommunen. Som en del av dette oversiktsarbeidet, er det fra nasjonalt hold anbefalt å gjennomføre undersøkelser om hvordan det står til med de unge.

Formålet er å få innsikt i hvordan de fleste barn og unge i vår kommune har det. Temaene i undersøkelse er foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Gjennomføring ble planlagt i uke 10 til uke 12, med mulighet for oppsamling i uke 13. Skolene kom godt i gang, både i forhold til forberedelser og informasjon ut til foresatte og deltakere og beredskap med helsepersonell.

Ungdom som holder rundt hverandre
BILDE: Ungdata-undersøkelsen skulle gi innsikt i hvordan de fleste barn og unge i vår kommune har det.

COVID-19 pandemi hindret fortsettelsen

Midt under gjennomføringen ble landet rammet av smittespredning av virus COVID-19, som etter kort tid ble omdefinert som pandemi. Situasjon har siden ikke vært den samme. Den 13. mars, altså i uke 11, ble skolene stengt, og dermed ble det umulig å gjennomføre Ungdata-undersøkelsen, siden den foregår i skoletiden.

Enkelte skoler i kommunen rakk likevel å gjennomføre undersøkelsen. Drammen hadde en svarprosent på:

  • Ungdomsskoler: 53%
  • Barneskoler: 68 %

Beslutning om veien videre

NOVA og KoRusene (støtteaktører) i de aktuelle regionene som gjennomfører Ungdata i år, har vurdert hvorvidt vi skal åpne for at kommuner som ønsker det skal få fortsette datainnsamlingen.

Det ble bred enighet om at årets datainnsamling avsluttes. Dette betyr at kommuner som ikke har startet eller ikke er ferdig, må avlyse den videre datainnsamlingen. Når det gjelder de kommunene som har startet, men ennå ikke fullført, vil NOVA og KoRus vurdere det innsamlete datamaterialet med tanke på om det gir grunnlag for å si noe situasjonen for barn og unge i disse kommunene.

Begrunnelsen for beslutningen er den store usikkerheten rundt når samfunnet igjen vil fungere som normalt, og at det går raskt fram til sommeren. Det legges opp til at kommuner som ønsker å gjennomføre på nytt, når det er naturlig, kan få tilbud om å gjennomføre undersøkelsen i 2021.

Kommunen vurderer Ungdata 2021

Ungdata-undersøkelsen gir verdifull kunnskap om forhold som er viktige for ungdoms helse og trivsel. Dette gir grunnlag for målrettet utforming av tiltak innen forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot denne aldersgruppen.

Det er positivt at foresatte til Drammens barn og unge stilte seg positivt til undersøkelsen. Drammen kommune vil vurdere om det vil gjennomføres Ungdata i 2021 på et senere tidspunkt.