Barn og unge, hvordan har du det hjemme og på skolen?

Fra 8. – 26. mars gjennomføres Ungdata-undersøkelsen for elever fra 5. til og med 10. trinn. Undersøkelsen vil gi verdifull kunnskap om hvordan barn og unge har det i Drammen kommune.

Eksempler på spørsmål er blant annet hvordan de unge har det på skolen og i hjemmet, om vennskap, hvordan de trives i nærmiljøet og i hvilken grad de har meningsfylte aktiviteter på fritida.

Undersøkelsen vil foregå i skoletida.

Din stemme blir hørt

– Svar på Ungdata-undersøkelsen, da vår stemme blir hørt! Undersøkelsen er viktig fordi den får fram våre behov, som igjen bidrar til at nærmiljøet vårt blir tryggere og bedre for ungdommen, sier nestleder i Ungdomsrådet, Joy Ange Munyeshyaka.

Ung data Ungdomsrådets nestleder Joy Ange Munyeshyaka
BILDE: Din stemme blir hørt hvis du svarer på undersøkelsen. Benytt sjansen, oppfordrer Ungdomsrådets nestleder, Joy Ange Munyeshyaka. Foto: Privat

– Ungdata-undersøkelsen skal hjelpe Drammen kommune med å lage det beste ungdomsmiljøet. Derfor er det viktig at akkurat du tar deg tid til å svare på den, oppfordrer Ungdomsrådets leder, Amelia Bakke Ålien.

Ung data-undersøkelsen Amelia Bakke Ålien fra Ungdomsrådet
BILDE: Ungdomsrådets leder, Amelia Bakke Ålien, oppfordrer unge drammensere til å svare på Ung data-undersøkelsen, slik at kommunen kan lage det best mulige ungdomsmiljøet. Foto: Privat

Én av kommunens viktigste oppgaver innen folkehelse er å ha oversikt over befolkningens helsetilstand. Ved hjelp av svarene på undersøkelsen får kommunen mulighet til å kartlegge barn og unges behov i et bredt spekter av temaområder, da undersøkelsen omhandler de unges forhold til foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse, trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

– Ungdata-undersøkelsen og Ungdata junior gir oss et bilde av hvordan barn og unge i vår kommune opplever sin hverdag, sier Kebel Fleites, rådgiver i Drammen kommune, og legger til at resultatene vil brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikk- og samfunnsutvikling, forskning og undervisning.

Ung data-undersøkelsen rådgiver Kebel Marin Fleites i Drammen kommune
BILDE: Kebel Fleites, rådgiver i Drammen kommune, håper at flest mulige svarer på Ung data-undersøkelsen. Da får kommunen et best mulig grunnlag for å vite hvordan de unge har det, slik at det forebyggende arbeidet blant de unge også kan bli best mulig. Foto: Privat

Dagens oppvekstvilkår og nye trender

Formålet med undersøkelsen er å gi Drammens unge befolkning mulighet til å fortelle om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Dette igjen vil bidra til å skaffe ny kunnskap om oppvekstsvilkår og fange opp trender i ungdomsmiljøene.

Drammen kan sammenlikne seg med andre kommuner og nasjonale tall, og å bidra til forskning. Undersøkelsen er frivillig, og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Foresatte får informasjon om undersøkelsen, og kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Hver skole har sin egen Ungdata-kontaktperson, som kan svare på spørsmål om undersøkelsen. Kommunen gjør mer enn å spørre, og er godt forberedt for å gjøre en innsats der det trengs for å bedre livskvaliteten til barn og unge. Det er blant annet satt i gang et omfattende folkehelseprogram og snart et fritidskortprosjekt.

– Vi håper flest mulig ønsker å svare på undersøkelsen. På den måten får vi et best mulig grunnlag om hvordan ungdom i Drammen har det. Dette er viktig for vårt forebyggende arbeid, sier rådgiver Fleites.

Kontaktperson i Drammen kommune i forbindelse med undersøkelsen: Rådgiver Kebel Marin Fleites, e-post: kebel.marin.fleites@drammen.kommune.no/ telefon 45 96 56 61.

Gjennomføring av Ungdata og Ungdata junior i Drammen kommune i 2021:

 • Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2016 og 2020. I 2020 ble undersøkelsen avbrutt av koronapandemien og årets gjennomføring er en oppfølging av den
 • Undersøkelsen gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen
 • Ungdata er et bidrag til nasjonal kunnskap og forskning
 • Undersøkelsen er frivillig. De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen
 • Kommunen sørger for å ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det. Det vil si at helsepersonell vi være tilgjengelig for elevene

Spørsmål i Ungdata-undersøkelsen:

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå

Foreldre og foresatte kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus): Rosanne Kristiansen, spesialrådgiver KoRus Sør, e-post: rosanne.kristiansen@korus-sor.no/ telefon 994 20 688.

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet. Det er mulig å få spørsmålene i flere språk og lest opp i spørreskjemaet. Ved bruk av denne funksjonen, skal øretelefoner/-propper benyttes.

Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn. Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.