Utlysning av kommunalt næringsfond

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Bedrifter, etablerere og næringsaktører kan nå iht. spesifikke kriterier søke tilskudd gjennom et ekstraordinært kommunalt næringsfond. Søknadsfrist er 1. november 2020.

Drammen og Lier har gått sammen i et regionalt samarbeid for å legge til rette for tiltak som har effekt for vekst, utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser på tvers av kommunegrensene.

De to kommunene har til sammen blitt tildelt fire millioner kroner til kommunalt næringsfond. Henholdvis 2,6 millioner til Drammen og 1,4 millioner til Lier.

Pengene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, avsatt totalt 600 mill kroner til kommunale næringsfond. Saken ble behandlet i Stortinget 19. juni 2020. Viken fylkeskommune har fått tildelt kr 61 400 000 til fordeling på kommunene.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger på regionalforvaltning.no

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Les mer her. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på tre år. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Søknadsfrister

Drammen kommune og Lier kommune mottok innen opprinnelig frist mange gode søknader. Midler vil bli tildelt iht. gjeldende kriterier gjennom politisk behandling i de respektive kommunene, hhv. 20.10 i Drammen og 22.10 i Lier.

Etter første vedtak om tildeling vil det trolig fortsatt være midler til disposisjon i kommunenes næringsfond. Kommunene oppfordrer flere næringsaktører til å søke, og utvider søknadsfristen fra 25. oktober til 1. november 2020.

Kriterier for tildeling av midler finnes i den fullstendige utlysningsteksten. I påvente av politisk behandling tas det forbehold om restfondets størrelse.

Prioriteringer for utlysningen

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og varig verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • I hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser.
  • I hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategiske samarbeid/allianser.
  • I hvor stor grad innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.
  • I hvor stor grad tiltaket skaper effekter for næringslivet og arbeidsplasser i hele regionen.

For ytterligere informasjon om ordningen se også Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Rapportering og utbetaling

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

Kontaktpersoner

Berit Bakkane, Næringsrådgiver i Drammen kommune, E-post: Berit.bakkane@drammen.kommune.no, Telefon: 934 87 173

Kjartan Askim, Samfunnsplanlegger i Lier kommune, E-post: Kjartan.Askim@lier.kommune.no,
Telefon: 975 13 103