Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Etter kommunesammenslåingen var det nødvendig med en «harmonisering» av regelverket for vann- og avløpsgebyrer fra de tre kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik, da det var ulik praksis på området.

Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt av Drammen kommunestyre 15.12.2020, og trådte i kraft 01.01.2021.

– Kommunens vann- og avløpsavdeling har mottatt flere henvendelser i forbindelse med endringen, og ser at den kan medføre uheldige konsekvenser i enkelttilfeller. Avdelingen arbeider nå med å se på de konkrete sakene og vurderer eventuelle muligheter for å imøtekomme henvendelsene gjennom tilpasninger i praktiseringen av regelverket. Hver enkelt sakshenvendelse er registrert, og en tilbakemelding gis når saken er ferdigbehandlet, sier avdelingsleder for kundeservice i Vann og avløp, Ole Anders Bakke, og legger til:

– Hytteeieren må betale tilsendt faktura for første termin (01.01.–30.04.21). Det kan eventuelt gis utsatt betalingsfrist eller oppdeling av fakturabeløpet ved behov for dette.

Dersom ny vurdering i saken medfører tilpasninger eller endringer i regelverket, som medfører at man har betalt for mye gebyr, vil dette bli kreditert.

Hytte ved Blektjern i Drammensmarka
BILDE: Etter kommunesammenslåingen var det nødvendig med en «harmonisering» av regelverket for vann- og avløpsgebyrer fra de tre kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik, da det var ulik praksis på området. Foto: Birgitte Simensen Berg

Etter forskriftens § 1–7 er det samme regler for fritidseiendom/fritidsbolig som for bolig, og etter § 3–5 tredje ledd skal det beregnes stipulert forbruk med utgangspunkt i eiendommens totale bruksareal, der vannmåler ikke er installert.

For enkelte hytteeiere i tidligere Svelvik kommune medfører den nye forskriften overgang fra den minste arealgruppa til ny arealgruppe basert på bygningens faktiske bruksareal fra 01.01.2021. Fakturaen som er mottatt for første termin er dermed i henhold til gjeldende forskrift.

Hvis hytta er vinterisolert med helårstilknytning, eller vannmåler kan stå frostfritt, anbefales installasjon av vannmåler via et godkjent rørleggerforetak. Målerne i Drammen leses av tre ganger i året, og hytteeieren betaler da for målt forbruk i stedet for stipulert forbruk etter bygningens areal.