Høsten 2020 skal Drammen kommune oppnevnes ti møtefullmektiger til forliksrådet. Møtefullmektiger oppnevnes for inntil fire år av gangen og gjelder fra 01.01.2021. Søknadsfrist er 10. november.

Du må:

  • Være over 25 år
  • Ha alminnelig god samfunnsmessig kunnskap
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Være uavhengig av andre interesser enn partens
  • Ha noe kjennskap til forliksrådet
Norges lover

Dette er forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Om en møtefullmektig

I det tilfellet der parten ikke har møteplikt, kan personen oppnevne en møtefullmektig som møter i forliksrådet på vegne av seg selv.

Som fast møtefullmektig må du være over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og du må behersker det norske språk skriftlig og muntlig se tvistelovforskriften § 3 annet ledd. Det er en fordel at de som oppnevnes, har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Men møtefullmektigen kan få veiledning om forliksrådets virksomhet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende seg til det forliksråd og sekretariat.

Møtefullmektigens forhold til parten

Det er viktig å understreke at møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen kun representerer den parten som oppdraget kommer fra. Ved oppnevningen skal møtefullmektigene gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens slik at deres handlinger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn. Møtefullmektigen må være klar over at han/hun representerer partens interesser.

Møtefullmektigens ansvar

En fullmektig som har påtatt seg et oppdrag fra en fullmaktsgiver er bundet av de rammer som oppdraget gir. Det er viktig at det på forhånd avklares mellom parten og møtefullmektigen hva fullmakten innebærer og hvor langt møtefullmektigen kan strekke seg for eventuelt å få til et forlik under meklingen. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at en slik fullmakt gjøres skriftlig, men det er ikke noe krav om dette.

Fullmektigen kan ikke gå ut over fullmaktens rammer. Fullmektigen er bundet av fullmakten og vil kunne pådra seg erstatningsansvar ved å gå ut over fullmakten. Det vil være den konkrete fullmaktens rekkevidde som er avgjørende. Parten har selv et ansvar for å være tydelig overfor møtefullmektigen om hvor langt fullmakten går, og hva han ønsker oppnådd ved forliksrådsbehandlingen. Dersom parten ikke oppfyller dette ansvaret, må møtefullmektigen på eget initiativ ta spørsmålet opp med parten. Fullmaktsforholdet bør avklares i god tid før møtefullmektigen skal møte i forliksrådet.

Det er også viktig å merke seg at det er forskjell mellom fullmektigens såkalte legitimasjon og selve fullmaktens rekkevidde. En møtefullmektig som opptrer i forliksrådet har utad full adgang til å binde fullmaktsgiveren dersom annet ikke konkret fremgår av fullmakten. Fullmektigen er på denne måten legitimert til å binde oppdragsgiveren. Fullmektigens handling eller opptreden i forliksrådet vil være avgjørende for fullmaktsgiverens plikter i etterkant av møtet. Det innebærer at fullmektigen kan nedlegge påstand og inngå forlik.

Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på forhånd sette seg godt inn i disse.

Møtefullmektigens opptreden i forliksrådet

Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt som legges frem for forliksrådet. Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning til å møte på vegne av parten.
Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden være klar over at han/hun representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning til å gå utover partens påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen har heller ikke anledning til å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har gitt møtefullmektigen fullmakt til å inngå forlik, må innholdet av forliket være i overensstemmelse med partens ønsker.

Dersom møtefullmektigen opptrer i strid med partens interesser, kan parten holde møtefullmektigen ansvarlig for dette.

Godtgjørelse

Godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav a og e. Det er 1/2 Rettsgebyr med tillegg av eventuelt merverdiavgift. For tiden er rettsgebyret på kr 1172 (ett halvt rettsgebyr er kr 586 + mva).

Godtgjøringen skal dekkes av den part som benytter møtefullmektigen. Det kan legges ned påstand i forliksrådet om at dette er en sakskostnad som kreves dekket av motparten, men parten er alltid ansvarlig for selv å gjøre opp med fullmektigen.

Norges lover
BILDE: Tvisteloven er sentral.

Forliksrådets opptreden i forhold til møtefullmektigen

Det er viktig at forliksrådet skjønner ansvaret fullmektigen kan påta seg og ikke presser en fullmektig til å gå lenger enn det denne har anledning til. Det er imidlertid uheldig om det møter fullmektiger i forliksrådet som ikke har anledning til å inngå forlik. Forliksrådet kan henstille til fullmektigen om å få en utvidet fullmakt.

Det er ikke noe i veien for at en fullmakt kan utvides muntlig under møtet, slik at fullmektigen faktisk kan gå lenger enn det fullmakten opprinnelig ga anledning til. Men forliksrådet kan ikke avvise en fullmektig som ikke har adgang til å inngå forlik eller bare inngå forlik av en bestemt art. En fullmektig med fullmakt, om enn begrenset, vil oppfylle fullmaktgiverens møteplikt og kan kreve dom, jf. tvisteloven § 6-10 eller be om innstilling av saken, jf. tvisteloven § 6-11.

Kontaktinformasjon

Er dette noe for deg så send en e-post med navn, telefonnummer og e-postadresse så ta vi kontakt med deg.

Dette sendes til

Har du spørsmål ta kontakt med telefon 990 33 896.

Vi tar imot interesserte fortløpende så ikke nøl med å ta kontakt. De nyoppnevnte møtefullmektigene vil starte sin jobb 1.01.2021 og varer for fire år.

bilde av norges lover
BILDE: Møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen representerer kun den parten som oppdraget kommer fra.