Nøkkeltall

  • Økonomiske nøkkeltall for Drammen Havn

Virksomheten

Drammen havn driver havn- og logistikkvirksomhet på Holmen og Tollbukaia. I tillegg eier Drammen havn 100% av Drammen havn - Lierterminalen AS.

Havnevirksomheten omfatter bl.a. containerhavn, importhavn for biler, eksporthavn for korn og industriprodukter fra bedrifter i regionen, lossing/mellomlager av bygningselementer til bygg og infrastruktur.

Selskapet legger selv til grunn en styrking av havna som intermodalt godsknutepunkt, formulert slik som selskapets visjon: “Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best”.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. 

Mål med eierskapet

I kommuneplan for Drammen 2013 – 2036 «Byvekst med kvalitet» står det følgende:

"Drammen havn skal utvikles til en moderne og arealeffektiv byhavn, et midtpunkt i transformasjonen av fjordlinjen Tangen-Lier til en fjordlinje preget av boliger, næring og havn."