Drammen havn (Drammensregionens interkommunale havnevesen)

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen havn er lokalisert på Holmen i Drammen, og er et logistikk- og transportknutepunkt for vei, sjø og jernbane. Drammen havn skal være den beste intermodale havnen i Sørøst-Norge, og ivareta sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene Drammen, Lier og Asker. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge, og derfor en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

I flere tiår har havnen vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore installasjoner, prosjekt-laster, stål, stykkgods, våt- og tørr-bulk skipes over Drammen havn. Ukentlig trafikkeres havner i Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Stettin.

Drammen havn er delegert kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven, og ivaretar for øvrig kommunens oppgaver og plikter etter dette lovverket.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til havne- og farvannslovens bestemmelser.

Mål med eierskapet

Med bakgrunn i endringer i kommuneloven, havne- og farvannsloven – og som følge av kommunereformen, som medførte endringer i selskapets eierstruktur, har kommunestyrene i Drammen, Lier og Asker igangsatt en eier-strategisk prosess for selskapet.

De tre kommune-styrene vedtok i mai/juni 2022 at selskapet skal omorganiseres til et aksjeselskap for den kommersielt rettede virksomheten i selskapet, og et interkommunalt selskap som skal ivareta Drammen og Lier kommuners myndighet til å fatte enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven.

Eierkommunene arbeider høsten 2022 med å utvikle eierstrategier for de to nye selskapene, med tilhørende aksjonæravtale, vedtekter og selskapsavtale. Gjennom denne prosessen vil målet med eierskapet bli definert.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 970 530 169
  • Stiftelsesår: 1986
  • Drammen kommunes eierandel: 64%
  • Øvrige eiere: Lier kommune og Asker kommune
  • http://www.drammenhavn.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Arne Fosen

Styre: Ann-Christin Gjerdseth Andersen (leder), André Tangerud (nestleder), Kristin Bjella, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud, Gudveig B Nordahl (ansattes representant).