Drammen havn (Drammensregionens interkommunale havnevesen)

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen havn driver havn- og logistikkvirksomhet på Holmen og Tollbukaia. I tillegg eier Drammen havn 100% av Drammen havn - Lierterminalen AS.

Havnevirksomheten omfatter bl.a. containerhavn, importhavn for biler, eksporthavn for korn og industriprodukter fra bedrifter i regionen, lossing/mellomlager av bygningselementer til bygg og infrastruktur.

Selskapet legger selv til grunn en styrking av havna som intermodalt godsknutepunkt, formulert slik som selskapets visjon: “Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best”.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. 

Mål med eierskapet

I kommuneplan for Drammen 2013 – 2036 «Byvekst med kvalitet» står det følgende:

"Drammen havn skal utvikles til en moderne og arealeffektiv byhavn, et midtpunkt i transformasjonen av fjordlinjen Tangen-Lier til en fjordlinje preget av boliger, næring og havn."

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 970 530 169
  • Stiftelsesår: 1986
  • Drammen kommunes eierandel: 64%
  • Øvrige eiere: Lier kommune og Asker kommune
  • http://www.drammenhavn.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Arne Fosen

Styre: Ann-Christin Gjerdseth Andersen (leder), André Tangerud (nestleder), Kristin Bjella, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud, Gudveig B. Nordahl (ansattes repr.)