Nøkkeltall

  • Økonomiske nøkkeltall for Osloregionen

Virksomheten

Osloregionen består av en rekke kommuner og fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Osloregionen har et styre som er alliansens utøvende organ. Styret består av én representant valgt av og for Oslo kommune, én representant valgt av og for hver tilsluttet fylkeskommune og én representant valgt av og for hvert regionråd i Osloregionen; alle med personlige vararepresentanter. Samarbeidsrådet er det høyeste organ for Osloregionen og møtes èn gang i året. Alle medlemmene deltar i samarbeidsrådet som ledes av styrets leder. Samarbeidsrådet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent. Osloregionen har et eget sekretariat lokalisert i Oslo rådhus og organisert som en del av byrådslederens kontor.

Etablert hovedmål for Osloregionen er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Osloregionen har etablert følgende innsatsområder som grunnlag for tiltaksutvikling:

  • Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport
  • Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)
  • Styrke felles profilering – nasjonalt og internasjonalt
  • Klimapolitikk

Selskapets formål

Osloregionen har som formål å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig.

Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap er å etablere regionale samarbeidsstrategier og –tiltak på definerte saksområder som understøtter lokale strategier og tiltak i Drammen.