Nøkkeltall

  • Økonomiske nøkkeltall for Buskerud Kommunerevisjon IKS

Virksomheten

Buskerud Kommunerevisjon IKS har hovedkontor i Drammen. I tillegg er det kontorer i Hønefoss og Kongsberg. Selskapets hovedoppgaver er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg utføres attestasjonsoppgaver, undersøkelser og selskapskontroller. Det er en tendens at ressursbruken dreier seg mer mot forvaltningsrevisjon og andre oppgaver og mindre mot regnskapsrevisjon.

Foruten revisjonsberetninger til eierkommunenes årsregnskaper, gir Buskerud Kommunerevisjon IKS også revisjonsberetninger til andre årsregnskaper. Hertil kommer revisjon av pasientregnskaper samt et stort antall andre uttalelser og bekreftelser. Buskerud Kommunerevisjon IKS arrangerer årlige årsoppgjørsmøter som skal fungere som en møteplass for kommunene, foretak og interkommunale selskaper med faglig dialog og erfaringsutveksling.  

Selskapets formål

Selskapets formål er å dekke deltakernes behov for:

  • Revisjonstjenester
  • Andre tjenester, herunder undersøkelser og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.

Selskapet kan også påta seg oppdrag for andre så fremt dette ikke er i strid med gjeldende bestemmelser om revisjon. Selskapet har ikke erverv til formål. 

Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap er å sikre kommunen lovpålagte revisjonstjenester, herunder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler, bl.a. i form av god kvalitet og kostnadseffektivitet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 985 731 098
  • Stiftelsesår: 2003
  • Drammen kommunes eierandel: 20 %  pr. 01.07.11
  • Øvrige eiere: 14 kommuner og Buskerud fylkeskommune
  • Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr. 260.000
  • www.bkr.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Inger Anne Fredriksen

Styre: Knut Martin Glesne (leder), Hans Eid Grøholt (nestleder), Carina S. Tangen, Linn Kristin Evju og Linn M. Erdal Galston* (*ansattes representant).