Fornyelse av avløpsnettet i Skjønheimområdet i Svelvik

Skjønheim er et område som ligger et par kilometer syd for sentrum av Svelvik. Området består av spredt bebyggelse av fastboende og noen fritidsboliger, og er definert på begge sider av Fv 319. Dette området har ikke hatt mulighet for tilknytting til kommunalt avløpsnett.

Omfanget av prosjektet

Det skal etableres en pumpestasjon på avløpsnettet i Håmannsveien. Pumpestasjonen skal kobles til Bokerøya renseanlegg med en ca. 800 meter lang pumpeledning. Sammen med pumpeledningen legges det også en ny vannledning samt et trekkerør for fiber. Ledningene legges ved å bore horisontalt under bakken. På den måten unngås mye gravearbeid.

Prosjektet hadde oppstart våren 2019. Pumpestasjonen settes i drift mars 2020.

Fase 2 (opsjon)

Etablere infrastruktur og tilrettelegge for tilkobling til kommunalt avløp. Fase 2 har planlagt oppstart mars 2020, og planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2020.

Kontaktopplysninger til prosjektleder

Robert Hytten Hansen
Mobil: 952 82 755
E-post: robert.hytten.hansen@drammen.kommune.no