Kommunens andel av Bokerøyveien går fra Fv 319 og til rett forbi renseanlegget, en total strekning på ca. 570 meter. Resten av veien (til Bokerøya) er privat. Veien benyttes i dag som adkomstvei til etablert næring i området, til den offentlige badeplassen Knemstranda, til kyststien og av busser til og fra oppstillingsplass. Trafikken er variert med hovedtyngde på tunge kjøretøyer. Det er ikke etablert veibelysning eller gang og sykkelvei langs strekningen.

Omfanget av prosjektet

Det skal bygges ny tofelts kjørevei fra Fv319 og frem til rett forbi renseanlegget. Veien skal anlegges syd for eksisterende kjørevei. Den «gamle kjøreveien» etableres som gang- og sykkelvei. Det skal etableres veibelysning langs hele strekningen. Det skal spesielt tas hensyn til nødvendig overvannshåndtering fra vei og omkringliggende arealer.

Prosjektet hadde oppstart mai 2019 og ferdigstilles i løpet av mai 2020.

bokeroyveien_kart.jpg

Kontaktopplysninger til prosjektleder

Robert Hytten Hansen
Mobil: 952 82 755
E-post: