Ny vannledning Nedregate på Berger i Svelvik

Nedregate på Berger går mellom de gamle arbeiderboligene til Berger og Fossekleven fabrikker, tekstilfabrikken som ble etablert i 1880. Området er vernet.

Omfanget av prosjektet

Fase 1

Det skal etableres en pumpestasjon på avløpsnettet i Håmannsveien. Pumpestasjonen skal kobles til Bokerøya renseanlegg med en ca. 800 meter lang pumpeledning. Sammen med pumpeledningen legges det også en ny vannledning samt et trekkerør for fiber. Ledningene legges ved å bore horisontalt under bakken. På den måten unngås mye gravearbeid.

Prosjektet hadde oppstart våren 2019. Pumpestasjonen ble satt i drift mars 2020.

Fase 2

Fase 2 av prosjektet hadde oppstart i mars 2020. Det skal etableres infrastruktur og tilrettelegges for tilkobling til kommunalt avløp. Det planlegges to rørtraseer, en som krysser under Fv 319, og en som går fra Håmannsveien og opp i boligområdet nord for denne. Gravearbeidene er planlagt å starte opp i juni. Prosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2020.

Kontaktopplysninger til prosjektleder

Robert Hytten Hansen
Mobil: 952 82 755
E-post: robert.hytten.hansen@drammen.kommune.no