Skapertjern er et nydelig vann som ligger ved Kjekstadmarka i Lier. Demningene ved tjernet ble rehabilitert i 2019.

NVE har strenge krav til damsikkerhet, som fører til utbedringer av demninger. Solbervann, Nerdammen og Mellomdammen i Finnemarka har nylig blitt restaurert til å oppfylle kravene til sikkerhet for alle. Nå er Skapertjern straks ferdig rehabilitert.

NVE publikasjon: Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak
for sikring mot dambrudd

Skapertjen ligger mellom Lier og Røyken, og eies av Drammen kommune. Vannet har 3 dammurer på henholdsvis 4m (40m lang) og 3m (36m lang), samt en sperredammur (oppbydg voll) mot Sørumlia.

I forbindelse med arbeidene er tjernet tappet ned. Det er en del anleggstransport til og fra murene. Kreps- og fiskebestanden ivaretas med store vanngroper /kulper. Anleggsområdet avsperres, men en midlertidig sti etableres.

Arbeidene er i hovedsak ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Våren 2020 vil det foregå en del oppussing på anleggsområdet.

Prosjektleder: Erik Udnæs (tlf. 909 90 031)