Be om oppstartsmøte

Er du tiltakshaver eller forslagsstiller og ønsker å starte et reguleringsarbeid må du sende inn ønske om oppstartsmøte til  

For at henvendelsen skal kunne resultere i et oppstartsmøte, må den inneholde følgende informasjon om planiniativet:

A. Kort presentasjon av planinitiativet

  1. Bakgrunn og hensikt for planarbeidet
  2. Planområdet
  3. Planlagt bebyggelse
  4. Byggehøyder
  5. Utviklingsfaser
  6. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4)
  7. Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4). 
    Ved flere enn 20 boenheter skal det også dokumenteres forslag til hvordan krav til bildelingsløsninger kan ivaretas.

B. Foreslått plangrense

C. Gjeldende planstatus

D. Behov for konsekvensutredning

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført. Vurderes planinitiativet som urealistisk vil forslagsstiller bli underrettet om dette skriftlig. Vurderes planinitiativet som realistisk blir planen tildelt en saksbehandler som vil være forslagsstillers kontaktperson for saken og som vil kalle inn til et oppstartsmøte. 

Oppstartsmøte

Etter at det er avklart om planinitiativet er realistisk innkaller saksbehandler til et oppstartsmøte som er lovpålagt etter plan- og bygningsloven §12-8. Møtet berammes etter at planinitiativet er mottatt. 

I oppstartsmøtet vil kommunen orientere om de viktigste rammene, problemstillingene og kravene til planprosessen. Dette blir nedskrevet i et oppstartsmøtereferat som blir tilsendt forslagsstiller etter møtet. Møtet er således ikke et referat i tradisjonell betydning. Oppstartsmøtet er en gebyrlagt tjeneste. Gebyrregulativet finnes her.