Be om oppstartsmøte

Er du tiltakshaver/forslagsstiller og ønsker å starte et reguleringsarbeid må du sende inn en henvendelse til  med ønske om et oppstartsmøte vedlagt et planinitiativ. 

Etter ny Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, stilles det nå strengere krav til innholdet i et planinitiativ. Derfor er det utarbeidet en mal for planinitiativ er førende for hva som må dokumenteres ved forespørsel om oppstartsmøte. 

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført. Vurderes planinitiativet som urealistisk vil forslagsstiller bli underrettet om dette skriftlig. Vurderes planinitiativet som realistisk blir planen tildelt en saksbehandler som vil være forslagsstillers kontaktperson for saken og som vil kalle inn til et oppstartsmøte. 

I tillegg må det dokumenteres fagkyndighet av ansvarlig plankonsulent, se Hvem kan utarbeide reguleringsplan? 

Oppstartsmøte

Etter at det er avklart om planinitiativet er realistisk innkaller saksbehandler til et oppstartsmøte som er lovpålagt etter plan- og bygningsloven §12-8. Møtet berammes etter at planinitiativet er mottatt. 

I oppstartsmøtet vil kommunen orientere om de viktigste rammene, problemstillingene og kravene til planprosessen. Dette blir nedskrevet i et oppstartsmøtereferat som blir tilsendt forslagsstiller etter møtet. Møtet er således ikke et referat i tradisjonell betydning. Oppstartsmøtet er en gebyrlagt tjeneste. Gebyrregulativet finnes her.