Be om oppstartsmøte

Er du tiltakshaver eller forslagsstiller og ønsker å starte et reguleringsarbeid må du sende inn ønske om oppstartsmøte med e-post til Drammen Kommune til følgende adresse:

For at henvendelsen skal kunne resultere i et oppstartsmøte, må den inneholde følgende informasjon om planiniativet:

A. Kort presentasjon av planinitiativet

  1. Bakgrunn og hensikt for planarbeidet
  2. Planområdet
  3. Planlagt bebyggelse
  4. Byggehøyder
  5. Utviklingsfaser

B. Foreslått plangrense

C. Gjeldende planstatus

D. Behov for konsekvensutredning

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført. Vurderes planinitiativet som urealistisk vil forslagsstiller bli underrettet om dette skriftlig innen tre uker. Vurderes planinitiativet som realistisk blir planen tildelt en saksbehandler som vil være forslagsstillers kontaktperson for saken og som vil kalle inn til et oppstartsmøte. 

Oppstartsmøte

Etter at det er avklart om planinitiativet er realistisk innkaller saksbehandler til et oppstartsmøte som er lovpålagt etter plan- og bygningsloven §12-8. Møtet berammes i regel ca. tre uker etter at planinitiativet er mottatt. 

I oppstartsmøtet vil kommunen orientere om de viktigste rammene, problemstillingene og kravene til planprosessen. Dette blir nedskrevet i et oppstartsmøtereferat som blir tilsendt forslagsstiller etter møtet. Møtet er således ikke et referat i tradisjonell betydning. Oppstartsmøtet er en gebyrlagt tjeneste. Gebyrregulativet finnes her.