Utarbeide planforslag

Varsling/kunngjøring

Forslagsstiller må selv kunngjøre oppstart av reguleringsplanarbeid. Plan- og bygnigslovens § 12-8 fastslår at forslagsstiller må ha mottatt skriftlig tillatelse fra kommunen før det kan foretas varsling og kunngjøring etter tredje ledd. Samtidig med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeid, skal det varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale (§ 17-4. i PBL).

Det skal utarbeides et brev som sendes naboer, offentlige myndigheter og andre berørte. 

I tillegg må det utarbeides en annonse som publiseres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og på kommunens nettsider. Forslaget til varslingsmateriale (brev, annonse og adresseliste) sendes til kommunen for gjennomlesning og godkjenning før varselet kunngjøres. 

De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg. Normalt minst 4 uker.

Kunngjøringen skal kort opplyse om:

  1. Hvilken kommune planarbeidet gjelder
  2. Hvilket område planarbeidet omfatter (inkludert kartutsnitt og arealstørrelse)
  3. Hensikten med planen
  4. Hvilke følger planen kan ventes å ha for området, herunder om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning
  5. Opplysning om eventuelle informasjonsmøter
  6. Adresse, telefonnummer og nettsted for nærmere opplysninger
  7. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
  8. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte (referanse til hvor dette kan finnes)

Alle høringsuttalelser/merknader til varsel om oppstart skal oppsummeres av forslagsstiller og kommenteres av både forslagsstiller og kommunen. Forslagsstiller skal oversende både merknadsbehandling og et samledokument med alle uttalelsene i sin helhet til kommunen. Planforslaget skal ta hensyn til innkomne merknader og skal revideres eller utarbeides på bakgrunn av innspillene.

Dialog med planmyndigheten

Dialogmøter

Etter oppstartsmøtet og varsling av planoppstart, starter det konkrete arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I denne fasen avholdes dialogmøter mellom kommunens planavdeling og forslagsstiller/tiltakshaver for å komme frem til et hensiktsmessig, forsvarlig og omforent planmateriale som er et godt beslutningsgrunnlag for politisk behandling. Tema og tidspunkt for dialogmøtene avtales med saksbehandler.

Nødvendig grunnlagsmateriale inkludert illustrasjoner sendes til kommunen senest en uke før avtalt dialogmøte. Dersom vi ikke har mottatt materialet i tide, må møtet utsettes.