Sende inn komplett planforslag

Krav til materialet

Et planforslag skal inneholde reguleringsbestemmelser, plankart, planbeskrivelse med konsekvensutredning, samt nødvendige analyser, utredninger og illustrasjoner.

Planmaterialet skal være utformet i henhold til Miljøverndepartementets veiledere, kart- og planforskriften, samt kommunens maler for plandokumenter.

Kommunens planmaler:

Forslag til plankart og digitale plandata skal tilfredsstille krav i:

  • Kart- og planforskriften med veiledning
  • Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Dokumentene kan finnes på regjeringens nettsider. 

Innsending

Forslagsstiller sender inn planforslaget til kommunens elektroniske postmottak: med saksbehandler i kopifeltet.

Vurdering av planforslaget

Kommunen gjennomgår planforslaget og vurderer om planforslaget er komplett. Dersom planforslaget er mangelfullt, vil forslagsstiller vil få beskjed om hva som eventuelt må endres/suppleres.

Behandlingsgebyr skal betales før saken kan behandles. Se gebyrregulativ.